Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zdenka Radoš je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Javna ustanova Park prirode Kopački rit kao dio skupine poslane na 254 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Javna ustanova Park prirode Kopački rit

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Ljubica Šunić JUPPKR, Javna ustanova Park prirode Kopački rit

Poštovana,

Nastavno na Vaš Zahtjev za pristup informacijama, dostavljamo traženu informaciju kako slijedi:
- poštanska adresa za podnošenje pisanog prigovora je: Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", Mali Sakadaš 1,
Kopačevo, 31327 Bilje
- F + 385 31 285 380
- T + 385 31 285 370
- e-mail: [e-mail adresa]

S poštovanjem,
Ljubica Šunić, dipl.iur.

prikazati citirane dijelove