Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zahtjev je uspješan.

Za: Komunalac, Vukovar

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Branislava Foriš, Komunalac, Vukovar

Poštovana gospođo Radoš,

Nastavno na Vaš upit ovim putem potvrđujem da je tvrtka Komunalac d.o.o. ,sukladno članku 10. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, u svojim poslovnim prostorijama svim potrošačima omogućila podnošenje pisanog prigovora kao i druge oblike podnošenja prigovora navedene u članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača.
Također, sukladno stavku 3. istog članka vidljivo je istaknuta i obavijest o načinima podnošenja prigovora.
Nakon zaprimljenog prigovora tvrtka Komunalac d.o.o. u zakonskom roku odgovara na eventualni upućeni prigovor, a nakon zaprimljenog odgovora potrošač može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača koje je imenovano sukladno članku 25. stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača, a u čijem sastavu je i predstavnik Udruge za zaštitu potrošača (Odluka o imenovanju povjerenstva za reklamacije potrošača, 28.10.2014. godine) koje zatim pismeno odgovara potrošaču na zaprimljenu reklamaciju.

Vezano za Vaš zahtjev dostavljam Vam kontakte za podnošenje prigovora:

Poštanska adresa: Komunalac d.o.o., Sajmište 174, 32000 Vukovar
Telefon: +385 (0) 32 428 179
Telefaks: +385 (0) 32 428 180
Email adresa: [e-mail adresa]
Web adresa: www.komunalac-vu.hr

Za sve eventualne dodatne upite slobodno me kontaktirajte.

S poštovanjem,

Branislava Foriš
Voditelj kontrolinga

Komunalac d.o.o
Sajmište 174, Vukovar, Hrvatska
OIB: 83101904488

tel.     +385 (0) 32 638 506
mob. +385 (0) 91 311 00 43
fax.    +385 (0) 32 428 180

e-mail. [e-mail adresa]:
web. www.komunalac-vu.hr

Razmislite o okolišu prije ispisa ovog e-maila.
Please consider the environment before printing this email.

prikazati citirane dijelove