Energetska učinkovitost javne rasvjete

Zahtjev za pristup informacijama od Ilija Tikvić za Općina Lovas

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Lovas

Molim Vas da mi dostavite u pdf Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete na području Vaše općine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Opcina Lovas,

1 privitaka

Poštovani,

sukladno članku 5., 17. i 20. Zakonu o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 25/13 i 85/15), a vezano za Vaš
zahtjev za pristup informacijama od 04. siječnja 2018. godine, u privitku
Vam dostavljam u pdf formatu Izvješće - energetski pregled javne rasvjete na
području Općine Lovas.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Referent za administrativne poslove
Jedinstvenog upravnog odjela
Andrijana Bistrović

-----Izvorna poruka-----
From: Ilija Tikvić
Sent: Thursday, January 4, 2018 9:21 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Lovas
Subject: Energetska učinkovitost javne rasvjete

Za: Općina Lovas

Molim Vas da mi dostavite u pdf Projekt energetske učinkovitosti
javne rasvjete na području Vaše općine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6164 email]

Je li [Općina Lovas e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Lovas? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Opcina Lovas,

5 privitaka

Poštovani,

sukladno članku 5., 17. i 20. Zakona o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 25/13 i 85/15), a vezano za Vaš
zahtjev za pristup informacijama od 04. veljače 2018. godine, dostavljam
Vam slijedeće, kako slijedi:
 
- Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske za 2015. godinu;
- Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja – 31. prosinca 2015. godine;
- Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske za 2016. godinu;
- Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja – 31. prosinca 2016. godine;
- Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske za 2017. godinu.
 
Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u
razdoblju od 01. siječnja – 31. prosinca 2017. godinu mogu Vam dostaviti
nakon što se usvoji na sjednici Općinskog vijeća Općine Lovas koja se
planira krajem ožujka, početkom travnja 2018. godine.
 
S poštovanjem,
 
Službenik za informiranje
Referent za administrativne poslove
Jedinstvenog upravnog odjela
Andrijana Bistrović