informacija o radnoj skupini za izradu Zakona o strukovnom obrazovanju

Zahtjev za pristup informacijama od Nikola Buković za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Čeka se da Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb odgovori na požurnicu za rješavanje ovog zahtjeva. Po zakonu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji)

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostave informacije vezane uz Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009).

1) Je li prilikom izrade predmetnog zakonskog teksta osnovana radna skupina zadužena za njihovu pripremu/izradu?

2) Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim informacije o sastavu radne skupine i to konkretno: imena i prezimena članova/ica i nazive tijela/organizacije ispred kojih su imenovani.

3) Postoje li zapisnici ili bilješke sa sjednica/sastanaka radne skupine?

4) Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim da mi se predmetni zapisnici ili bilješke dostave.

S poštovanjem,

Nikola Buković.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim odgovor na moj zahtjev "informacije o radnoj skupini za izradu Zakona o strukovnom obrazovanju" podnesen 28.8.2020. Predmetni odgovor mi je po zakonu trebao biti dostavljen zaključno s 18.9.2020.

S poštovanjem,

Nikola Buković.