IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb

Katarina je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Centar za socijalnu skrb Koprivnica kao dio skupine poslane na 81 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas potvrdite količinu novca koje je vaše tijelo javne vlasti potrošilo na stolna računala, prijenosna računala (laptope / notebooke), stolne printere, stolne skenere, multifunkcionalne uređaje (skener/printer/...) te potrošni materijal u razdoblju 2014. godina (npr. cijela 2014. godina ili 12 mjeseci pune fiskalne godine). Molim vas specificirajte marku i model svakog novog stolnog računala, prijenosnog računala, stolnih printera, skenera i multifunkcijskih uređaja, kao i cijenu svakog uređaja i kada je kupljen. Molim vas također da dostavite podjelu individualnih jediničnih troškova za potrošni materijal (toner za printer ili inkjet cartridge) koje je kupilo vaše tijelo javne vlasti.

S poštovanjem,

Katarina M*****

Andrija Crncec, Centar za socijalnu skrb Koprivnica

1 privitaka

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

          K O P R I V N I C A

KLASA:011-02/16-02/5

URBROJ: 2137-93-11/07-16-2

Koprivnica, 27. srpnja 2016.

                                                                                  

 

                        Katarina Mitriæ

 

dostava putem elektronske pošte

                                                                  
[1][ZPPI #1862 email]

   

                                              

 

 

 

Predmet: Katarina Mitriæ

                pravo na pristup informacijama

 

 

 

 

Sukladno odredbi èl. 18. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“ 25/13, 85/15, u daljnjem tekstu: Zakon) korisnik ostvaruje pravo
na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom
tijelu pri èemu se zahtjev podnesen putem elektronièke komunikacije smatra
pisanim zahtjevom. Zakon nadalje ureðuje da pisani zahtjev sadrži naziv i
sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su
važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizièke
osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino
sjedište.  

 

Buduæi u svome zahtjevu niste ispunili zakonsku obvezu u vidu naznake
adrese podnositelja zahtjeva, na temelju èl. 20. st. 2. Zakona pozivamo
Vas da u roku od pet dana od dana zaprimanja ovog poziva ispravite Vaš
zahtjev na naèin da kao podnositelj zahtjeva navedete adresu svog
prebivališta.

 

  

 

 

Dokument
izradio:                                                                           
     RAVNATELJ:

   Andrija Crnèec         
                                                                   Danijel
Rušak, mag.iur.   

  

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti da "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu adresu. Inzistirajte da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa).

Za: Andrija Crncec

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je moja elektronska adresa putem koje sam poslala zahtjev elektronskim putem.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Molim vas potvrdu je li moj zahtjev uredno zaprimljen u ZPPI upisnik?

S poštovanjem,

Katarina M*****

Andrija Crncec, Centar za socijalnu skrb Koprivnica

3 privitaka

 • Attachment

  CZSS KC odgovor str 1.PDF

  529K Download

 • Attachment

  CZSS KC odgovor str 2.PDF

  786K Download

 • Attachment

  CZSS KC odgovor str 3.PDF

  740K Download

Poštovana gða Mitriæ,

Sukladno odredbi èl. 17. st. 1. toè. 2. al. 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15, u daljnjem tekstu: Zakon), a
vezano za Vaš zahtjev glede prava na pristup informacijama od 25. srpnja
2016. dostavljamo Vam traženu informaciju kako slijedi:

 

·       Centar za socijalnu skrb Koprivnica u 2014. godini nije kupio niti
jedno stolno raèunalo, prijenosno raèunalo, stolni printer, stolni skener
ili multifunkcionalni ureðaj.

 

·       Popis troškova za potrošni IT materijal u 2014. godini nalazi se u
tabelarnom prikazu u privitku (3 dokumeta u PDF formatu).

 

Srdaèan pozdrav,

 

Službenik za
informiranje:                                                      
  RAVNATELJ:

                    Andrija Crnèec         
                                                  Danijel Rušak,
mag.iur.