Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Općina Pušća

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Poštovani,

potvrđujemo da smo u elektronskom obliku zaprimili Vaš Zahtjev za pristup
informacijama od 17. svibnja 2016. godine.

S poštovanjem,

Nikolina Tokić, administrativni tajnik JUO Općine Pušća

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Tuesday, May 17, 2016 4:22 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Pušća
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Pušća

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1622 email]

Je li [Općina Pušća e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Pušća? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

KLASA: 008-01/16-01/02
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 25. svibnja 2016. godine

Poštovani,

Sukladno Vašem upitu ovime Vas obavještavamo kako slijedi:

Općinska načelnica je u Općini Pušća u radnom odnosu, te njezinu plaću, u
smislu odredbi Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine broj 28/10), čini umnožak koeficijenta i osnovice
za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a
ukupno najviše za 20%. Slijedom navedenog, Općinsko je vijeće Općine Pušća
na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 17. lipnja 2010. godine donijelo
Odluku o koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika sukladno kojoj
odluci predmetni koeficijent iznosi 3,75, a koja je odluka bila objavljena u
Službenom glasniku Općine Pušća broj 03 od 2010. godine, odnosno, Općinsko
je vijeće Općine Pušća na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 19. ožujka
2015. godine donijelo Odluku o osnovici za obračun plaće općinskog načelnika
sukladno kojoj odluci predmetna osnovica iznosi 3.890,00 kn bruto, a koja je
odluka bila objavljena u Službenom glasniku Općine Pušća broj 01 od 2015.
godine.

Zamjenica načelnice Općine Pušća svoju dužnost obnaša bez zasnivanja radnog
odnosa, te je shodno tome, a u smislu odredbi Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/10), Općinsko
vijeće Općine Pušća na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 17. lipnja
2010. godine donijelo Odluku o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika,
sukladno kojoj odluci predmetna mjesečna netto naknada iznosi 1.000,00 kn, a
koja je odluka bila objavljena u Službenom glasniku Općine Pušća broj 03 od
2010. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pušća svoju dužnost obavlja počasno, te
za istu prima naknadu od Općine Pušća koja sukladno Odluci o naknadama za
sjednice, radna tijela i povjerenstva koju je Općinsko vijeće Općine Pušća
donijelo na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 08. svibnja 2014. godine,
te koja je bila objavljena u Službenom glasniku Općine Pušća 02 od 2014.
godine, iznosi 1.000,00 kn netto mjesečno, sve sukladno odredbama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15).

S poštovanjem,

Anđela Cirkveni, općinska načelnica Općine Pušća (službenik za informiranje)

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Tuesday, May 17, 2016 4:22 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Pušća
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Pušća

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1622 email]

Je li [Općina Pušća e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Pušća? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Za: Općina Pušća

Dostavili ste Odluke no ne i trazene informacije.

Ljubazno vas molim dopunu informacija:

- dostavite bruto iznose naknada/plaza za duznosnike navedene u izvornom zahtjevu (npr. Posljednja isplacena placa/naknada u bruto iznosu)

S poštovanjem,

David Tadis

KLASA: 008-01/16-01/03
URBROJ: 238/24-02-16-04
Donja Pušća, 08. lipnja 2016. godine

Poštovani,

sukladno ranije Vam dostavljenoj dokumentaciji, ovime Vas obavještavamo kako
bruto plaća općinskog načelnika, a koju u smislu odredbi Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/10),
čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, iznosi bruto
14.587,50 kuna (koeficijent u iznosu od 3,75 sukladno Odluci Općinskog
vijeća Općine Pušća o koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika x
osnovica u iznosu od 3.890,00 kuna bruto sukladno Odluci Općinskog vijeća
Općine Pušća o osnovici za obračun plaće općinskog načelnika), uvećano za za
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a ukupno najviše za 20%.

S poštovanjem,

Anđela Cirkveni, općinska načelnica Općine Pušća (službenik za informiranje)

-----Izvorna poruka-----

prikazati citirane dijelove

Za: Općina Pušća

Ljubazno vas molim dopunu informacija:

Dana 8.06.2015 dostavli ste koeficijente no nije moguce izracunati posljednji, stvarni trosak na teret poslodavca bez poznavanja detaljnijih informacija (godine staza i slicno), stoga vas jos jednom molim za nadopunu ali s potpunim bruto iznosom koji ide na teret poslodavca (npr. teret poslodavca za posljednju isplacenu placu/naknadu).

Unaprijed vam hvala!

S poštovanjem,

David Tadis