Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Tisno

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Općina Tisno

Poštovani,
U nastavku su podaci vezani za odgovor na zahtjev za pristup informacijama.

1. načelnik Općine Tisno prema članku 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15) dužnost načelnika obavlja volonterski te za to ne prima naknadu.

2. zamjenik načelnika Općine Tisno prema članku 90. gore citiranog zakona obavlja dužnost profesionalno, a iznos plaće određen je Odlukom o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.12/10, Službeni glasnik Općine Tisno br. 5/15 i 8/15), a u svezi sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br.8/10) te je čini umnožak koeficijenta 3,16 i osnovice za državne dužnosnike u visini 3.890,00 kuna što iznosi (bruto) 12.292,40 kn mjesečno.

3. predsjednik Općinskog vijeća Općine Tisno sukladno članku 30. i 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08,36/09,36/09,150/11,144/12, 19/13, 137/15) prima naknadu za svoj rad koja sukladno čl. 3. Odluke o naknadama predsjedniku Općinskog vijeća te vijećnicima Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 14/10) iznosi 1.500,00 kuna mjesečno.

S poštovanjem,

Miljenko Meštrov
Donačelnik

Općina Tisno
Uska ulica 1
22240 Tisno
Tel.: 022 439 262
Fax: 022 439 260

prikazati citirane dijelove