Lokacijska dozvola od 14. svibnja 2018.

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/17-01/000173, URBROJ: 531-06-1-1-1-18-06 od 14.5.2018.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Zahtjev za pristup informacijama,

1 privitaka

Poštovani,

Slijedom zahtjeva kojeg ste temeljem odredbi članka 23. stavka 1. točke 1.,
a u vezi sa člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15),
uputili ovom Ministarstvu, u prilogu vam dostavljamo Lokacijsku dozvolu
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000173, URBROJ: 531-06-1-1-1-18-06 od 14.5.2018.

S poštovanjem,
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

__________________________________________________
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel:01/3782444

prikazati citirane dijelove