Način izbora kandidata u slučaju Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme?

Darko Bizjak je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo uprave, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo uprave, Zagreb

Molim vas da mi navedete kojim zakonom i podzakonskim propisima (naziv propisa i točan članak) je određeno da se izbor kandidata u slučaju Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme provodi samo provođenjem razgovora (intervjua)?

U trenutačno aktualnim oglasima u slučaju Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme propisano je da Komisija utvrđuje popis kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete te ih poziva na razgovor (intervju). Naime u navedenim oglasima nigdje se ne spominje (pismeno) testiranje.

Primjer aktualnog oglasa: https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Pos...

U Zakonu o Državnim službenicima (NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17) u čl. 50 st.1 navodi se način izbora kandidata u postupku javnog natječaja i internog oglasa : “Izbor kandidata u postupku javnog natječaja, odnosno internog oglasa obavlja se na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu, koji se utvrđuju putem testiranja i razgovora (intervjua).

U Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (78/2017) detaljnije se propisuje način izbora kandidata u državnoj službi.

U čl. 12 uredbe naveden je sadržaj testiranja:
”Prva faza testiranja u redovitom postupku prijma u državnu službu (vježbenici) sastoji se od provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj.
Prva faza testiranja u izvanrednom postupku prijma u državnu službu i postupku internog oglasa sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.”

U čl. 13 navedene Uredbe navode se rezultati provjere znanja, sposobnosti i vještina te da će se provedeno testiranje bodovati. U čl. 14 Uredbe se navodi da će kandidati koji su prošli navedeno testiranje biti poslani na razgovor (intervju) koji se isto boduje.

Čl. 14 Uredbe navodi “na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja,”.

Iz važećih propisa za redovni i izvanredni prijam u državnu službu potrebno je provesti testiranje (pismeno) i razgovor (intervju).

Stoga, vas molim vas da mi navedete kojim zakonom i podzakonskim propisima (naziv propisa i točan članak) je određeno da se izbor kandidata u slučaju Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme provodi samo provođenjem razgovora (intervjua)?

S obzirom da čl. 45 Zakona o državnim službenicima navodi da Ministarstvo uprave nadzire zakonitost provođenja natječaja za državnu službu ovim putem bi vas molio na vašem odgovoru.

S poštovanjem,

Darko Bizjak

pristupinfo, Ministarstvo uprave, Zagreb

Poštovani,

na Vaš upit vezano za način izbora kandidata u slučaju raspisivanja i provedbe oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, odgovaramo kako slijedi:

Odredbe Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 i 61/17) o načinu izbora kandidata u postupku javnog natječaja i internog oglasa (članak 50.a), te o utvrđivanju liste kandidata i testiranju (članak 51.) odnose se na postupak javnog natječaja odnosno internog oglasa. Nadalje, odredbe Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17) uređuju postupak i način raspisivanja i provedbe javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

Sukladno članku 45. navedenog Zakona slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se, između ostaloga, putem javnog natječaja ili internog oglasa (na interni oglas mogu se javiti samo državni službenici).

Za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, a koji nisu trajnog karaktera, kao i radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme dok traju privremeni poslovi ili poslovi čiji se opseg privremeno povećao, odnosno do povratka odsutnog službenika. U vezi s navedenim, a sukladno članku 61. stavku 8. gore navedenog Zakona, osobe se u državnu službu na određeno vrijeme primaju putem oglasa.

Zbog potrebe žurnog popunjavanja radnog mjesta na određeno vrijeme radi obavljanja poslova koji ne trpe odlaganje (koji nisu trajnijeg karaktera, odnosno kojima se zamjenjuje duže odsutan službenik) i sam postupak i način raspisivanja i provedbe oglasa nije propisan zakonom i uredbom.

Slijedom navedenoga, odluka o načinu izbora kandidata, odnosno odluka o tome da li će se provesti testiranje i intervju ili samo intervju prepušta se u svakom pojedinom slučaju državnom tijelu koje raspisuje oglas.

S poštovanjem,
Ministarstvo uprave

prikazati citirane dijelove