OPEM za planove upravljanja ribolovom

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) molimo da nam se dostave zahtjevi Ministarstva poljoprivrede (nositelja izrade plana) upućeni Ministarstvu zaštite okoliša i energetike za Prethodnu ocjenu za ekološku mrežu za sljedeće planove upravljanja ribolovom:

1. Plan upravljanja ribolovom male plave ribe okružujućom mrežom plivaricom „srdelarom“ (studeni, 2017.),
2. Plan upravljanja pridnenim povlačnim mrežama - koćama (ožujak, 2014.),
3. Plan upravljanja za ribolov okružujućim mrežama plivaricama u Republici Hrvatskoj (listopad, 2017.), te
4. Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (studeni, 2017.).

Molimo da nam odgovor dostavite putem ove adrese elektroničke pošte.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Udruga BIOM