Popratni dokumenti: Rješenje glavne ocjene prihvatljivosti, "NAŠIČKA BREZNICA"

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) molimo da nam dostavite sljedeće:

1. Program uzgoja divljači za državno lovište - uzgajalište divljači broj: XIV/25 - “NAŠIČKA BREZNICA” za vremensko razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2018. (dostavljen 1.9.2021.)

2. Studiju Glavne ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa uzgoja divljači za državno lovište - uzgajalište divljači broj: XIV/25 - “NAŠIČKA BREZNICA” za vremensko razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2018. (dostavljenu 27.8.2021.)

3. Mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode od 18.9.2020. (KLASA: 621-07/20-38/34 URBROJ 517-20-6)

4. Popis ovlaštenih ornitologa koji će provoditi pregled ulova na ribnjaku “NAŠIČKA BREZNICA”

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Otprema MINGOR, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

4 privitaka

Poštovani,

dostavljamo Vam dopis u prilogu.

S poštovanjem,

 

 

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo gospodarstva i održivog
razvoja

Pisarnica
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

e-mail:    [2][e-mail adresa]

[3]www.mzoe.hr           

[4]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
gospodarstva i održivog razvoja ne prihvaća nikakvu odgovornost za
eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mzoe.hr/

Pristup Informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Temeljem članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15), a nastavno na Vaš zahtjev, kojim ste od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zatražili dostavu dokumentacije vezane uz Program uzgoja divljači za državno lovište - uzgajalište divljači broj: XIV/25 - “NAŠIČKA BREZNICA”, ovim putem u privitku Vam dostavljamo mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode od 18.9.2020. (KLASA: 621-07/20-38/34 URBROJ 517-20-6).

U svezi dokumenta traženog pod točkom 2. zahtjeva Studija Glavne ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa uzgoja divljači za državno lovište - uzgajalište divljači broj: XIV/25 - “NAŠIČKA BREZNICA” za vremensko razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2018. obavještavamo Vas da možete doći izvršiti uvid u isto u prostorijama Ministarstva. Termin uvida možete dogovoriti pozivom na broj telefona 01/4866-102.

Vezano uz dostavu popisa ovlaštenih ornitologa koji će provoditi pregled ulova na ribnjaku “NAŠIČKA BREZNICA” ovim Vas putem obavještavamo da navedeni akt nije izrađen. Naime, članak 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama navodi da se objašnjenja ili upute vezane za ostvarenje nekog prava ili izvršenje obveze, izrade analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije ne smatra zahtjevom za pristup informacijama. Dakle, omogućavanje pristupa informacijama prema ZPPI-u, pretpostavlja pristup već gotovoj, u trenutku zaprimanja zahtjeva postojećoj informaciji, stoga tijelo javne vlasti nije dužno davati odgovore na pitanja ili davati tumačenja te na taj način izrađivati novu informaciju. Obzirom da zatraženi popis nije izrađen nismo ga u mogućnosti dostaviti.

Dio predmetnog zahtjeva koji se odnosi na dostavu dokumentacije zatražene točkom 1. Program uzgoja divljači za državno lovište - uzgajalište divljači broj: XIV/25 - “NAŠIČKA BREZNICA” za vremensko razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2018. (dostavljen 1.9.2021.), ustupljen je dopisom KLASA: 008-01/21-01/107, Urbroj: 517-14-2-1-21-2 od 26. listopada 2021. godine Ministarstvu poljoprivrede na nadležno postupanje.

S poštovanjem,
Petra Jezidžić

prikazati citirane dijelove

Marina Gostrec,

3 privitaka

Poštovani,

 

elaborat Programa uzgoja divljači za državno lovište-uzgajalište divljači
XIV/25 – „NAŠIČKA BREZNICA“ je odobren Rješenjem ovoga Ministarstva KLASA:
UP/I-323-03/18-02/67, URBROJ: 525-11/0582-21-13 od dana 21. listopada
2021. godine, a lovoovlaštenik je zaprimio Rješenje dana 29. listopada
2021. godine. Predmetnim Rješenjem je propisano da je dužan dostaviti u
roku od 30 dana dva uvezana primjerka Programa uzgoja divljači na ovjeru.
Slijedom navedenog, ovo Ministarstvo ne može dati informaciju vezanu uz
predmetni zahtjev jer uvezani Program uzgoja divljači još nije zaprimljen.

 

 

S poštovanjem,

 

Marina Gostrec

Službenica za informiranje

 

[1]cid:[email protected] Ministarstvo
poljoprivrede
Ministry of
Agriculture  

 

 

 

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Hrvatska/Croatia

 

Tel: +385 1 6106 034

Fax: +385 1 6109 200

E-pošta: [2][e-mail adresa]

 

Web-adresa: [3]www.mps.hr 

 

 

 

 

From: Otprema MINGOR <[e-mail adresa]>
Sent: Tuesday, October 26, 2021 4:01 PM
To: pristupinfo <[e-mail adresa]>;
[ZPPI #8346 email]
Subject: Zahtjev za pristup informacijama, obavijest o ustupanju dijela
zahtjeva, Udruga Biom

 

Poštovani,

dostavljamo Vam dopis u prilogu.

S poštovanjem,

 

 

 

[4]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo gospodarstva i održivog
razvoja

Pisarnica
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

e-mail:    [5][e-mail adresa]

[6]www.mzoe.hr           

[7]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
gospodarstva i održivog razvoja ne prihvaća nikakvu odgovornost za
eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka može sadržavati
povjerljive informacije i namijenjen je isključivo osobama ili subjektima
koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju
ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite
pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge
odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno
korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje,
prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene
uporabe ove poruke je strogo zabranjeno. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izneseni u poruci su autorovi, te nužno ne predstavljaju stav ili
mišljenje Ministarstva poljoprivrede.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and possibly annexed data can contain
confidential information and is intended exclusively for the persons or
subjects which are listed as recipients. If this message was due to a
mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform
the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is strictly prohibited. The contents,
positions and opinions stated in the message belong to the author and do
not necessarily belong to the Ministry of agriculture. system.

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mps.hr/
5. mailto:[e-mail adresa]
6. http://www.mzoe.hr/

Za: Marina Gostrec

Poštovani,
Prošao je rok od 30 dana da lovoovlaštenik dostavi Ministarstvu poljoprivrede uvezane primjerke "Programa uzgoja divljači za državno lovište-uzgajalište divljači XIV/25 – „NAŠIČKA BREZNICA“ te vas ovim putem molimo da nam isti dostavite.

Hvala unaprijed!

S poštovanjem,

Udruga BIOM