Prirast i odstrel pernate divljači po lovnoj godini na ribnjacima

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) prirast i odstrel pernate divljači po lovnoj godini (od 2006. do danas) za ribnjake:

1) PISAROVINSKI RIBNJACI
2) LIPOVLJANI
3) DRAGANIĆI
4) BLATNICA
5) KONČANICA
6) SISČANI
7) GAREŠNICA
8) GRUDNJAK
9) PAKRAČKA POLJANA
10) SLOBOŠTINA
11) BRODSKI RIBNJACI – STARI RIBNJAK JELAS
12) MIHOLJAC
13) NAŠIČKA BREZNICA

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7270631*

 

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/18

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 19. ožujka 2018.

 

Udruga BIOM

Putem e-maila: [1][ZPPI #6428 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Udruga BIOM |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama |
| | |
| |- Produženje roka, obavijest, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, kojim ste zatražili
podatke o prirastu i odstrelu pernate divljači po lovnim godinama od 2006.
do danas za 13 ribnjaka, izvješćujemo Vas da zbog traženja većeg broja
različitih informacija rok za rješavanje zahtjeva produžavamo sukladno
članku 22. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“, broj  25/13 i 85/15).

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Željana Ivanuš

 

 

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove