Registar liječilišta i zdravstvenih ustanova (otvaranje baze podataka)

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv i xls) Registar liječilišta i zdravstvenih ustanova koji vodi i ažurira HZJZ. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL: https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 10.11.2015. Povjereniku za informiranje izjavljena je zalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu tzv. “šutnja uprave”.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Zaprimljen je zakljucak Povjerenika za informiranje kojim se nalaze HZJZ-u da u roku 8 dana od dana zaprimanja zakljucka rijesi zahtjev za ponovnu uporabu.

U bitnome Povjerenica navodi kako je 21. travnja 2016. godine zaprimila ocitovanje HZJZ-a URBROJ 80-975/1-16 (od 11. travnja 2016.) u kojem navode da HZJZ vodi Registar zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih ordinacija temeljem clanka 100. Zakona o zdrvstvenoj zastiti i to za potrebe Ministarstva zdravlja te drzavnog osiguravatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nadalje, navode da navedeni registar vode upisom i obradom podataka koje im dostavlja Ministarstvo zdravlja i to rjesenja Trgovackog suda o izvrsenom upisu ustanove ili trgovackog drustva registriranih za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Sudski registar odnosno rjesenja Ministarstva zdravlja o dozvoli otvaranja privatne zdravstvene organizacije ili laboratorija odnosno njihovom zatvaranju. Takoder navode da predmetni registar nije javni registar kojim bi se odredenom pravno subjektu u djelatnosti zdravstva odredivala pravna osobnost ni bilo kakva prava, vec sluzi za potrebe organizacije zdravstvene zastite i njegovog pracenja. Ujedno navode da je navedeni registar dio Provedbenog plana statistickoj istrazivanja koji podlijeze propisima Zakona o sluzbenoj statistici (NN 103/03, 79/09 i 59/12) te da nacelo statisticke povjerljivosti podrazumijeva zastitu povjerljivih podataka koji se odnose na individualnu statisticku jedinicu, koji se prikazuju izravno za statisticke svrhe ili neizravno iz administrativnih ili drugih izvora ukljucuje zabranu koristenja prikupljenih statistickih podataka za nestatisticke svrhe te njihovo nezakonito otkrivanje. Nadalje navode da ce zaljitelj dobiti meritornu informaciju o registriranom pravnom subjektu u nadleznom Trgovackom sudu, Sudskom registru kao jedinom javnom registru koji to po zakonskim propisima vodi, ali i od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ali samo na upit o kojem se subjektu i o cemu se trazi javna informacija. Takodjer navode da iz navedenih razloga, a iz razloga sto su zalitelju na slicne zahtjeve vec dostavljeni odgovori, HZJZ nije odgovorio na zaljiteljev zahtjev.

Povjerenica je razmatrajuci dostavljeni odgovor HZJZ-a utvrdila da razlozi za nerjesavanjem zahtjeva za ponovnu uporabu zalitelja od 25. listopada 2015. nisu opravdani.

Odredbom clanka 25. stavka 7. ZPPI-ja propisano je da kad utvrdi da je zalba osnovana, Povjerneik ce rjesenjem naloziti tijelu javne vlasti da odluci o zahtjevu korisnika te odrediti primjeren rok u kojem je duzno to uciniti.

KLASA UP/II-008-07/16-01/120
URBROJ 401-01/21-16-01
Zagreb, 28. lipnja 2016.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Postovani sluzbenik za informiranje pri HZJZ,

Ljubanzo vas molim dostavu trazenih informaciju prema zahtjevu za ponovnu uporabu od 25. listopada 2015. godine na ovu adresu za odgovor a sukladno zakljucku Povjerenika za informiranje:

KLASA UP/II-008-07/16-01/120
URBROJ 401-01/21-16-01
Zagreb, 28. lipnja 2016.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Postovani,

Podsjecam da je ovaj zahtjev i dalje ostao neodgovoren te vas molim za odgovor.

Cijela korespodencija dostupna je online na sljedecem linku:
http://imamopravoznati.org/request/regis...

Ljubanzo vas molim dostavu trazenih informaciju prema zahtjevu za
ponovnu uporabu od 25. listopada 2015. godine na ovu adresu za
odgovor a sukladno zakljucku Povjerenika za informiranje:
KLASA UP/II-008-07/16-01/120
URBROJ 401-01/21-16-01
Zagreb, 28. lipnja 2016.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je postanskim putem zaprimljeno Rjesenje kojim HZJZ odbija zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Rjesenje:
Ur. broj 80-1385/1-16
18. srpnja 2016.

U obrazlozenju HZJZ objasnjava razlog odbijanja pristupa informaciji, te navodi da je u postupku (ne pise kojem) utvrđeno:

da je trazena informacija Zakonom o sluzbenoj statistici (NN 103/03, 79/09 i 59/12), a veznao uz Godisnji provedbeni plan statistickih istrazivanja (NN 21/15) proglasena tajnim podatkom, odnosno podaci prikupljeni za potrebe sluzbene statistike mogu se koristiti iskljucivo u statisticke svrhe i iskazuju se u zbirnom (agregiranom) obliku i okarakterizirani su kao povjerljiv podatak (Glava IX Zakona o sluzbenoj statistici).

Nadalje navode kako je navedeni registar dio statistickog istrazivanja pod brojem 1.05 - Zdravstvo i sigurnost ciji nositelj statistickog istrazivanja je HZJZ isti obveznik primjene Zakona o sluzbenoj statistici.

Takodjer navode da su podaci koji su dostupni za javnost objavljeni u Ljetopisu statistickih istrazivanja koji su dostupni na web stranici Zavoda www.hzjz.hr. (Ali ne navode tocnu putanju do mjesta gdje se mogu pronaci navedeni ljetopisi...)

HZJZ u bitnome navodi kako oni Registar zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih organizacija vode za potrebe Ministarstva zdravlja i drzavnog osiguravajuceg zavoda i navedeni registar nije javni registar. Takodjer navode da trazitelj informacije moze pronaci u Sudskom registru nadleznog Trgovackog suda, a HZJZ moze po pojedinom zahtjevu razmotriti mogucnost davanja informacije za pojedinu ustanovu ili privatnu zdravstvenu ordinaciju.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Putem tijela Povjereniku za informiranje izjavljena je zalba povodom rjesenja o odbijanju.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Postanskim putem zaprimljen je na znanje dopis naslovljen na Povjerenika za informiranje.

Veza UP/II-008-07/16-01/120
Urbroj 401-01/21-16-01

U bitnome tijelo objasnjava da je u postupku utvrdjeno da je trazena informacija tajni podatak temeljem Zakona o drzavnoj statistici.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 7.7.2017. zaprimio sam rjesenje Povjerenika za informiranje:

Klasa UP/II-008-07/16-01/409
Urbroj 401-01/05-17-7
Zagreb, 4.7.2017

1. Ponistava se rjesenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, urbroj 80-1385/1-16 od 18.7.2016. godine

2. Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Postovani HZJZ,

Temeljem Rjesenja zaprimljenog od Povjerenice klasa UP/II-008-07/16-01/409 , urbroj 401-01/05-17-7, od 4.7.2017, dostavljam vam predmet na ponovni postupak.

1. Ponistava se rjesenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, urbroj 80-1385/1-16 od 18.7.2016. godine

2. Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Podsjecam da je zakonski rok za odgovor 15 dana, te vam molim odgovor u zakonskom roku kako je ovaj predmet u postupku od 25.10.2015. Od tada je proslo 626 dana!

Trazenu informaciju dostavite elektronskim putem ovdje na email.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg,

2 privitaka

Postovana gdo. Kostic,
Zaprimio sam vas email na svoj privatni email a ne na adresu putem koje
sam slao zahtjev ([1][ZPPI #772 email]).
Molim vas da ubuduce vase odgovore dostavljate na isti email putem kojeg
ste zaprimili zahtjev jer se moze dogoditi da ne zaprimim email ako
dostavite vase rjesenje/dopis na krivu adresu.
Takodjer vas molim da prilikom dostave informacija digitalno da uklonite
osobne podatke (prekrijte) prije skeniranja kao sto je to ucinjeno u
dokumentima u prilogu.
Imamo pravo znati je platforma putem koje je poslan zahtjev i cijela
konverzacija je javna, ukljucujuci svaki vas odgovor.
Lijep pozdrav,
Miroslav

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg,

1 privitaka

Postovana gdo. Kostic,
Zaprimio sam vas email na svoj privatni email a ne na adresu putem koje
sam slao zahtjev ([1][ZPPI #772 email]).
Molim vas da ubuduce vase Rjesenje dostavljate na isti email putem kojeg
ste zaprimili zahtjev jer se moze dogoditi da ne zaprimim email ako
dostavite vase rjesenje/dopis na krivu adresu.
Takodjer vas molim da prilikom dostave informacija digitalno da uklonite
osobne podatke (prekrijte) prije skeniranja kao sto je to ucinjeno u
dokumentima u prilogu.
Imamo pravo znati je platforma putem koje je poslan zahtjev i cijela
konverzacija je javna, ukljucujuci svaki vas odgovor.
Lijep pozdrav,
Miroslav

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Potpisanu žalbu dostaviti ću u prilogu odvojenog emaila.

U Zagrebu 24. srpnja 2017.

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE
Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ:

TIJELO: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Rockefellerova 7
10 000 Zagreb

Ž A L B A

protiv Rješenja tijela javne vlasti Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Prilozi:

1. Preslik korespodencije po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama sa zahtjevom za ponovnu uporabu informacija od 25. listopada 2015., dostupan na linku http://imamopravoznati.org/request/regis...
2. Očitovanje tijela javne vlasti povodom žalbe zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu tzv. “šutnja uprave”, urbroj 80-975/1-16 od 11. travnja 2016.
3. Rješenje Povjerenika za informiranje klasa UP/II-008-07/16-01/120, urbroj 401-01/21-16-01 od 28. lipnja 2016. povodom žalbe zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu tzv. “šutnja uprave” od 10. listopada 2015.
4. Rješenje tijela javne vlasti urbroj 80-1385/1-16 od 18. srpnja 2016.
5. Očitovanje tijela javne vlasti klasa UP/II-008-07/16-01/120, urbroj 401-01/21-16-01, zaprimljen 10. kolovoza 2016., povodom žalbe protiv rješenja tijela javne vlasti od 28. srpnja 2016.
6. Rješenje Povjerenika za informiranje klasa UP/II-008-07/16-01/409, urbroj 401-01/05-17-7, 4. srpnja 2017.
7. Rješenje tijela javne vlasti, klasa 008-02/17-09/5, urbroj 381-09-90-17-14, od 24. srpnja 2017.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, dalje u tekstu: Zakon), žalitelj je tijelu javne vlasti dana 25. listopada 2015. godine podnio zahtjev za ponovnu uporabu informacija u kojem je tražena dostava informacija u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv i xls) Registar liječilišta i zdravstvenih ustanova koji vodi i ažurira tijelo javne vlasti. Također sam skrenuo pozornost tijelu javne vlasti da su sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL: https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka (ukoliko je tamo već objavljen). Svrha u koju se želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup informacijama, zahtjev od 25. listopada 2015.

II. Dana 10. studeni 2015. Povjereniku za informiranje izjavljena je žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu tzv. “šutnja uprave”.

III. Povjerenik za informiranje dostavio je rješenje od 28. lipnja 2016. kojim se nalaže tijelu javne vlasti da u roku 8 dana od dana zaprimanja zaključka riješi zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

U bitnome Povjerenica navodi kako je 21. travnja 2016. godine zaprimila očitovanje tijela javne vlasti od 11. travnja 2016. u kojem navode da tijelo javne vlasti vodi Registar zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih ordinacija temeljem članka 100. Zakona o zdrvstvenoj zastiti i to za potrebe Ministarstva zdravlja te državnog osiguravatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nadalje, navode da navedeni registar vode upisom i obradom podataka koje im dostavlja Ministarstvo zdravlja i to rješenja Trgovačkog suda o izvršenom upisu ustanove ili trgovačkog društva registriranih za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Sudski registar odnosno rješenja Ministarstva zdravlja o dozvoli otvaranja privatne zdravstvene organizacije ili laboratorija odnosno njihovom zatvaranju. Također navode da predmetni registar nije javni registar kojim bi se odredenom pravno subjektu u djelatnosti zdravstva određivala pravna osobnost ni bilo kakva prava, vec služi za potrebe organizacije zdravstvene zaštite i njegovog praćenja. Ujedno navode da je navedeni registar dio Provedbenog plana statističkog istraživanja koji podliježe propisima Zakona o službenoj statistici (NN 103/03, 79/09 i 59/12) te da načelo statističke povjerljivosti podrazumijeva zaštitu povjerljivih podataka koji se odnose na individualnu statističku jedinicu, koji se prikazuju izravno za statističke svrhe ili neizravno iz administrativnih ili drugih izvora uključuje zabranu korištenja prikupljenih statističkih podataka za nestatističke svrhe te njihovo nezakonito otkrivanje. Nadalje navode da će žalitelj dobiti meritornu informaciju o registriranom pravnom subjektu u nadležnom Trgovačkom sudu, Sudskom registru kao jedinom javnom registru koji to po zakonskim propisima vodi, ali i od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ali samo na upit o kojem se subjektu i o čemu se traži javna informacija. Također navode da iz navedenih razloga, a iz razloga sto su žalitelju na slične zahtjeve već dostavljeni odgovori, tijelo javne vlasti nije odgovorio na žaliteljev zahtjev.

Povjerenica je razmatrajući dostavljeni odgovor tijela javne vlasti utvrdila da razlozi za nerješavanjem zahtjeva za ponovnu uporabu žalitelja od 25. listopada 2015. nisu opravdani.

D o k a z : rješenje klasa UP/II-008-07/16-01/120, urbroj 401-01/21-16-01 od 28. lipnja 2016; očitovanje tijela javne vlasti urbroj 80-975/1-16 od 11. travnja 2016.

IV. Žalitelj napominje da je tijelo javne vlasti prekoračilo rok za rješavanje predmeta određen rješenjem Povjerenika za informiranje.

Žalitelj je dana 27. srpnja 2016. dostavio pisanim putem podsjetnik za rješavanje zahtjeva povodom rješenja Povjerenika za informiranje od 28. lipnja 2016. kojim Povjerenik nalaže rješavanje u roku 8 dana.

Dana 28. srpnja 2016. žalitelj je poštanskim putem zaprimio rješenje tijela javne vlasti od 18. srpnja 2016. kojim se odbija zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Istog dana žalitelj je dostavio žalbu Povjereniku za informiranje protiv rješenja tijela javne vlasti.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti urbroj 80-1385/1-16 od 18. srpnja 2016.

V. Dana 10. kolovoza 2016. poštanskim putem zaprimljen je dopis na znanje koji je naslovljen Povjereniku za informiranje povodom žalbe protiv rješenja tijela javne vlasti od 28. srpnja 2016.

U bitnome tijelo javne vlasti objašnjava da je u postupku utvrđeno da je tražena informacija tajni podatak temeljem Zakona o državnoj statistici.

D o k a z : očitovanje tijela javne vlasti klasa UP/II-008-07/16-01/120, urbroj 401-01/21-16-01

VI. Dana 7. srpnja 2017. žalitelj je poštanskim putem zaprimio rješenje Povjerenika za informirnaje od 4. srpnja 2017. kojim se

1. poništava rješenje tijela javne vlasti, urbroj 80-1385/1-16 od 18.7.2016. godine
2. predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Povjerenik za informiranje u rješenju zaključuje da je žalba osnovana.

Službenici Ureda povjerenice za informiranje su prilikom izvršenog uvida u zatraženu informaciju u prostorijama tijela javne vlasti utvrdili da tijelo javne vlasti vodi jedan Registar zdravstvenih ustanova i djelatnika u zdravstvu koji je aplikativno rješenje, izrađeno i smješteno u trgovačkom društvu APIS IT d.o.o, a korisnicima je pristup omogućen sučeljem dostupnim putem internet preglednika. Uvidom u predmetu aplikaciju utvrđeni su pohranjeni zapisi o djelatnicima u zdravstvu i zdravstvenim ustanovama, te je u trenutku uvida svaki pregledani zapis (za pojedinog djelatnika i ustanovu) sadržavao veći broj parametara koji ga opisuju. Prema riječima predstavnika HZJZ-a predmetni Registar sadrži oko 16 tisuća zapisa o zdravstvenim ustanovama, oko 70 tisuća zapisa o zaposlenim osobama, te uz nekoliko desetaka parametara koji dodatno opisuju te podatke, dolazimo do podatka da cjelovita baza potencijalno sadrži nekoliko desetaka milijuna parametara. Predmetna aplikacija nema mogućnost izvoza baze podataka u neki oblik strojno čitljivog formata.

U žalidbenom postupku Povjerenica za informiranje je utvrdila kako je tijelo javne vlasti nepotpuno utvrdilo činjenično stanje te je nepravilno primjenilo zakonske odredbe.

Povjerenica za informiranje u žalidbenom postupku nije utvrdila, kao što i tijelo javne vlasti nije uspio dokazati u prvostupanjskom postupku, da zatražene informacije predstavljaju povjerljive, odnosno tajne statističke podatke.

Naime, iz odredbe članka 59. stavka 1. Zakona o službenoj statistici proizlazi kako se tek pod određenim okolnostima statističke podatke [može] proglasiti povjerljivima i smatrati ih službenom tajnom, međutim iz narativa obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi kako tijelo javne vlasti (HZJZ) induktivno zaključuje kako su zatraženi statistički podaci povjerljivi i tajni samo zato jer su statistički.

Štoviše, tijelo javne vlasti koristi samo jednu premisu temeljem koje neposredno zaključuje da su zatraženi podaci tajni, ne pružajući pritom dokaze za navedenu tvrdnju niti obrazložući zašto su navedeni podaci povjerljivi, tko ih je takvim proglasio, kojim aktom su navedeni podaci proglašeni povjerljivim te koja se fizička ili pravna osoba u tom slučaju štiti.

Tijelo javne vlasti (HZJZ) u prvostupanjskom rješenju pojmove “povjerljiv” i “tajan” apstrahira do najopćenitije razine, ne slijedeći zakonsku svrhu članka 59. Zakona o službenoj statistici i ne vežući suštinu zatražene informacije uz pojmove povjerljivosti i tajnosti.

U drugostupanjskom [postupku] se nameće pitanje koje bi to podaci iz zatraženog Registra bili povjerljivi i kakva šteta bi nastala omogućivanjem Registra žalitelju.

Važno je napomenuti kako je poslove prikupljanja statističkih podataka potrebno promatrati i u svjetlu tijela javne vlasti koje prikuplja takve podatke, odnosno u ovom slučaju HZJZ-a, tijela javne vlasti koje se financira iz proračuna i koje obavlja javne poslove i zadatke taksativno navedene člankom 100. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16) u kojem između ostaloga stoji kako HZJZ vodi državne javnozdravstvene registre te nadzire prikupljanje podataka i koordinira rad ostalih registara u zdravstvu.

U navedenom slučaju statistički podatak se ne može automatski izjednačavati sa povjerljivim podatkom, pogotovo ako imamo na umu javno djelovanje HZJZ-a te potrebu transparentnosti i općekorisnosti prikupljenih statističkih podataka koji imaju neizmjeran gospodarski potencijal za njihovo daljnje javno korištenje i ponovnu uporabu.

U tom smislu [Povjerenica za informiranje] posebno ukazuje kako je člankom 10. stavkom 1. točkom 5. Zakona propisano kako su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe.

S obzirom da tijelo javne vlasti u pobijanom rješenju kao temelj uskrate informacije navodi i Godišnji provedbeni plan statističkih istraživanja Republike Hrvatske u 2015. godini, u žalidbenom postupku je izvršen uvid u navedeni dokument, točnije poglavlje I. - Demografske i društvene statistike, tema 1.05 - Zdravstvo i sigurnost, te je utvrđeno da se navedeni podaci nigdje ne označavaju povjerljivim. Bitno je naglasiti da se u navedenom dokumentu izrijekom navode rokovi objavljivanja rezultata, ali i razina objavljivanja rezultata - Republika Hrvatska i županije.

Potrebno je naglasiti kako se podaci o lječilištima i drugim zdravstvenim ustanovama objavljuju na internetskim stranicama, primjerice Adresar zdravstvenih ustanova/privatnih praksi objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koji je pravilno objavljen i u otvorenom obliku pogodan za ponovnu uporabu na Portalu otvorenih podataka na internetskoj adresi http://data.gov.hr/dataset/adresar-zdrav....

Slijedom navedenog, postavlja se pitanje temeljem čega je ovo tijelo javne vlasti zaključilo da traženi Registar nije javni registar, odnosno da se ne može koristiti u javni svrhu.

D o k a z : rješenje Povjerenika za informiranje klasa UP/II-008-07/16-01/409, urbroj 401-01/05-17-7, od 4. srpnja 2017.

VII. U rješenju tijela javne vlasti od 24. srpnja 2017. Odbija se zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 25. listopada 2015. kojim je zatražena dostava Registra lječilišta i zdravstvenih ustanova.

U bitnome tijelo javne vlasti navodi kako je predmetni zahtjev odbijen jer se traženi podaci koji su statistički podaci smatraju povjerljivima i službena tajna u smislu Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica i Zakona o službenoj statistici (NN 103/03, 75/09, 59/12, 12/13) te bi njihovo otkrivanje značilo povredu navedenih propisa i načela statističke povjerljivosti kao jednog od temeljnih načela službene statistike.

Dodatno tijelo javne vlasti navodi kako je odredbom članka 8. Zakona o službenoj statistici i članka 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, utvrđeno načelo statističke povjerljivosti koje podrazumjeva zaštitu povjerljivih podataka kojis e odnose na individualnu statističku jedinicu, koji su prikupljeni izravno za statističke svrhe ili neizravno iz administrativnih ili drugih izvora uključujući zabranu korištenja prikupljenih statističkih podataka za nestatističke svrhe te njihovo nezakonito otkrivanje.

Također, tijelo navodi, odredbom članka 4. Zakona o službenoj statistici i članka 3. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća povjerljivi statistički podaci definirani su kao podaci koji omogućuju izravnu ili neizravnu identifikaciju statističke jedinice, a izravna identifikacija je istim odredbama definirana kao identifikacija statističke jedinice na temelju njezina naziva/imena i prezimena, adrese, ili na temelju javno dostupnog identifikacijskog broja.

Osim navedenog, navodi tijelo javne vlasti, odredbom članka 61. stavak 1. Zakona o službenoj statistici i članka 20. stavka 1. podstavka 1. Uredbe (EZ) br. 233/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, utvrđeno je da [se] povjerljivi statistički podaci prikupljeni za potrebe službene statistike koriste isključivo za statističke svrhe, dok članak 61. stavak 2. Zakona o službenoj statistici utvrđuje da povjerljivi statistički podaci ne mogu biti podloga za utvrđivanje bilo kakvih prava i obveza izvještajnih jedinica, kao što su upravne, pravne ili porezne svrhe, ili za provjeru izvještajnih jedinica.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti, klasa 008-02/17-09/5, urbroj 381-09-90-17-14, od 24. srpnja 2017.

VIII. Žalitelj smatra kako tijelo javne vlasti niti u posljednjem rješenju nije uspio dokazati da su podaci o zdravstvenim ustanovama i lječilištima povjerljivi statistički podaci.

Kao što je Povjerenik za informiranje naveo u rješenju od 4. srpnja 2017, “u navedenom slučaju statistički podatak se ne može automatski izjednačavati sa povjerljivim podatkom”.

Tijelo je u rješenju od 24. srpnja 2017. ponovno pokazalo kako ne postoje dokazi da su zatraženi podaci - povjerljivi.

Tijelo javne vlasti je ponovilo u sva tri postupka isto obrazloženje odbijanja pristupa informacijama i u svakom nisu uspjeli dokazati povjerljivost zatraženih podataka.

IX. Žalitelj smatra kako tijelo javne vlasti mješa dva odvojena zahtjeva: ovaj, kojim se traže podaci o zdravstvenim ustanovama i lječilištima; i drugi, kojim se traže podaci o djelatnicima u zdravstvu.

U rješenju tijelo navodi, citiram “odbija se zahtjev za ponovnu uporabu [korisnika] kojim je zatražena dostava u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu ... Registar djelatnika u zdravstvu, budući da se ime i prezime djelatnika, datum rođenja svakog pojedinog djelatnika, OIB, registarski broj, spol, datum početka rada … jednim od izravnih identifikatora na temelju kojeg se može prepoznati izvještajna jedinica čiji podaci predstavljaju službenu tajnu.”

Žalitelj se ne slaže sa ovim zaključkom tijela jer se ti podaci ne odnose na podatke zatražene u zahtjevu iz točke I. ove žalbe.

U još jednom paragrafu rješenja tijelo opet navodi pogrešno “odbija se zahtjev za ponovnu uporabu [korisnika] kojim je zatražena dostava u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu ... Registar djelatnika u zdravstvu, budući da se ime i prezime djelatnika, datum rođenja i drugi podaci navedeni u registru … smatra osobnim podatkom …”

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti, klasa 008-02/17-09/5, urbroj 381-09-90-17-14, od 24. srpnja 2017.

X. Žalitelj je nezadovoljan jer čak ni nakon tri (3) rješenja Povjerenika za informiranje zahtjev iz točke I. ove žalbe nije riješen - nakon 607 dana, skoro 2 godine otkako je tijelo zaprimilo zahtjev žalitelja.

Člankom 61. Zakona propisane su prekršajne odredbe i kazne ako odgovorna osoba u tijelu javne vlasti koja ne postupi u skladu s odlukom Povjerenika iz članka 25. stavka 7. ovoga Zakona ili ne postupi u roku koji je određen odlukom Povjerenika, te ako fizička osoba ošteti, uništi, sakrije ili na drugi način učini nedostupnim dokument koji sadrži informaciju u namjeri da onemogući ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Člankom 62. Zakona propisane su prekršajne odredbe i novčane kazne zako odgovorna osoba u tijelu javne vlasti ako ne postupi po nalogu Povjerenika.

Člankom 63. Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti obvezno korisniku omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija i osim izricanja prekršajnih sankcija, u slučaju utvrđene odgovornosti na temelju neopravdane uskrate ili ograničenja ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Člankom 65. Zakona propisano je da tijela javne vlasti moraju osigurat će organizacijske, materijalne, tehničke i druge uvjete za provođenje odredbi ovog Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Sukladno navedenim zakonskim odredbama, a kako je ranije pokazano, tijelo je iskoristilo svaku prilogu da prekorače rokove, da ne postupe sukladno odredbama Povjerenika, da ne dostave korisniku zatražene informacije i da su ostali tehnički nepripremljeni da isporuče javni dio skupa podataka u obliku pogodnom za ponovnu uporabu te stoga predlažem Povjereniku za informiranje podnošenje prekršajnog naloga.

XI. Budući da tijelo javne vlasti nije u upravnom postupku dostavilo tražene podatke, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

1) Žalba se uvažava.
2) Poništava se Rješenje tijela javne vlasti.
3) Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana žalitelju dostavi na najekonomičniji način (npr. elektronskim putem na adresu izvornog zahtjeva) dostavi informacije u skladu s Zakonskim propisima.
4) Podnošenje prekršajnog naloga.

Žalitelj:
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Od Povjerenika za informiranje sam zatražio status predmeta zalbe.

Ivana Pinter, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

5 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

u privitku dostavljam odgovor i tražene podatke u strojno čitljivom
obliku, a  slijedom rješenja Povjerenice za informiranje.

Ljubazno Vas molim da odgovorom na ovaj e-mail potvrdite primitak istog.

 

Lijepi pozdrav,

Ivana Pinter

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ

Ivana Pinter, dipl.iur.

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove

10 000 Zagreb

Rockefellerova 7

Tel: + 385 1 4863 226

Fax: + 385 1 4863 356

[1]cid:[e-mail adresa]

 

 

From: Ivana Pinter [mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Thursday, November 15, 2018 10:33 AM
To: '[e-mail adresa]' <[e-mail adresa]>
Subject: Schlossberg_rješenje_ponovna uporaba
informacija_odgovor_dostavlja se
Importance: High

 

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

u privitku dostavljam odgovor i tražene podatke u strojno čitljivom
obliku, a  slijedom rješenja Povjerenice za informiranje.

Ljubazno Vas molim da odgovorom na ovaj e-mail potvrdite primitak istog.

 

Lijepi pozdrav,

Ivana Pinter

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ

Ivana Pinter, dipl.iur.

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove

10 000 Zagreb

Rockefellerova 7

Tel: + 385 1 4863 226

Fax: + 385 1 4863 356

[2]cid:[e-mail adresa]

 

 

References

Visible links

Ivana Pinter, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

5 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

u privitku dostavljam odgovor i tražene podatke u strojno čitljivom
obliku, a  slijedom rješenja Povjerenice za informiranje.

Ljubazno Vas molim da odgovorom na ovaj e-mail potvrdite primitak istog.

 

Lijepi pozdrav,

Ivana Pinter

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ

Ivana Pinter, dipl.iur.

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove

10 000 Zagreb

Rockefellerova 7

Tel: + 385 1 4863 226

Fax: + 385 1 4863 356

[1]cid:[e-mail adresa]

 

 

From: Ivana Pinter [mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Thursday, November 15, 2018 10:49 AM
To: 'Miroslav Schlossberg' <[e-mail adresa]>
Subject: FW: Schlossberg_rješenje_ponovna uporaba
informacija_odgovor_dostavlja se
Importance: High

 

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

u privitku dostavljam odgovor i tražene podatke u strojno čitljivom
obliku, a  slijedom rješenja Povjerenice za informiranje.

Ljubazno Vas molim da odgovorom na ovaj e-mail potvrdite primitak istog.

 

Lijepi pozdrav,

Ivana Pinter

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ

Ivana Pinter, dipl.iur.

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove

10 000 Zagreb

Rockefellerova 7

Tel: + 385 1 4863 226

Fax: + 385 1 4863 356

[2]cid:[e-mail adresa]

 

 

From: Ivana Pinter [[3]mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Thursday, November 15, 2018 10:33 AM
To: '[e-mail adresa]' <[4][e-mail adresa]>
Subject: Schlossberg_rješenje_ponovna uporaba
informacija_odgovor_dostavlja se
Importance: High

 

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

u privitku dostavljam odgovor i tražene podatke u strojno čitljivom
obliku, a  slijedom rješenja Povjerenice za informiranje.

Ljubazno Vas molim da odgovorom na ovaj e-mail potvrdite primitak istog.

 

Lijepi pozdrav,

Ivana Pinter

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ

Ivana Pinter, dipl.iur.

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove

10 000 Zagreb

Rockefellerova 7

Tel: + 385 1 4863 226

Fax: + 385 1 4863 356

[5]cid:[e-mail adresa]

 

 

References

Visible links
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[e-mail adresa]

Miroslav Schlossberg

Za: Ivana Pinter

Postovana,
Zaprimio sam 2x vas odgovor. Ujedno potvrdujem primitak :)

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Postanskim putem zaprimio sam dopis tijela javne vlasti (HZJZ) klasa 008-02/17-09/5, urbroj 381-09-90-18-20, od 2. studenog 2018 kojim me obavijestavaju o Rjesenju Povjerenika za informiranje, klasa UP/II-008-07/17-01/988, od 24.10.2018. kojim se ponistava rjesenje HZJZ-a i po tocki 3. predmet dostavlja prvostupanjskom tijelu naponovni postupak.