Spust u Sibinju Krmpotskom

Zahtjev za pristup informacijama od Gong za Grad Novi Vinodolski

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Novi Vinodolski

Poštovane/i,

je li Grad Novi Vinodolski vlasnik tzv. spusta za barke u naselju Sibinj Krmpotski te je li Grad proteklih 10 godina te na koji način ikako sudjelovao u financiranju izgradnje i održavanja tzv. spusta?

Ako je tzv. spust u vlasništvu Grada, molimo Vas dokument kojim se određuje način raspolaganja, upravljanja i korištenja tzv. spusta?

S poštovanjem,

GONG

Maja Pilepić, Grad Novi Vinodolski

Predmet: Pravo na pristup informaciji
- odgovor na zahtjev

U svezi Vašeg Zahtjeva za pravo na pristup informaciji dostavljamo vam odgovor nadležnog Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje I to:

"Tzv. spust za barke u Sibinju izgradio je Grad Novi Vinodolski prije nekoliko godina, ali on nije vlasnik istoga. Naime, spust se nalazi unutar pomorskog dobra za kojeg je određena granica, ali nažalost provedba iste je dugotrajan postupak pa se trenutno ne može dobiti uvjerenje nadležnog katastarskog ureda, odnosno kopija katastarskog plana iz kojeg bi to bilo vidljivo. Prije nego što je to zemljište postalo pomorsko dobro bilo je u vlasništvu Republike Hrvatske.
Pravni status pomorskog dobra i upravljanje njime definirani su Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i po njemu je pomorsko dobro opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku kojim ona upravlja izravno ili posredno putem jedinica lokalne samouprave. Pod tim upravljanjem podrazumijeva se, između ostaloga, i redovno održavanje pomorskog dobra, za koje se u pravilu brine jedinica lokalne samouprave. Upravo na osnovu tih zakonskih odredbi Grad Novi Vinodolski je i izgradio predmetni spust.
Ono što je bitno naglasiti je da se pod pojmom općeg dobra podrazumijeva to da se na istome ne mogu ostvarivati nikakva vlasnička prava i da se istim mogu služiti svi te da nitko nema pravo ni na koji način ikome ograničavati ili braniti njegovu uporabu, naravno u skladu s ostalim zakonskim i podzakonskim aktima. Postoje i mogućnosti posebne uporabe pomorskog dobra ili pak gospodarske (koncesija) i u tim slučajevima se posebnim ugovorima može, ali i ne mora djelomično ograničiti opća uporaba pomorskog dobra.
Natječaj za gospodarsku uporabu (koncesiju) na pomorskom dobru raspisuje jedinica područne (regionalne) samouprave, ali trenutno u Sibinju takvo nešto nije planirano i pomorsko dobro, a samim time i predmetni spust za barke, mogu koristiti svi pod istim uvjetima."

Službenik za informiranje
Pročelnik odjela
Maja Pilepić, dipl. iur.
Grad Novi Vinodolski
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

m. 091 245 0456
t. 051 554 361
f. 051 554 374
e. [Grad Novi Vinodolski e-mail za zahtjeve]
w. www.novi-vinodolski.hr

prikazati citirane dijelove