Stavke prihoda Hrvatskih voda

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatske vode, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Poštovani Hrvatske vode,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

S obzirom da tijelo javne vlasti Hrvatske vode ostvaruje prihode, što je razvidno iz dokumenta "Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija u razdoblju siječanj - lipanj 2015." na linku http://www.voda.hr/sites/default/files/d...
molim vas da dostavite dokument iz kojeg je moguće vidjeti detaljnije stavke
- 33 Prihodi po posebnim propisima 956.146 kn
- 36 Ostali prihodi 12.609 kn
koji su doprinijele prihodima Hrvatskih voda.

Ako je moguće dostavite informaciju koja pokazuje vrste/podvrste prihoda sadržane u:
- Prihodi po posebnim propisima, i
- Ostali prihodi.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani,

Nastavno na Vaš upit, dajemo sljedeće informacije:

1.Podaci za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine, konto 33 prihoda - Prihodi po posebnim propisima, izvorni prihodi - vodne naknade 956,146 milijuna kn:

Izvorni prihodi su namjenske vodne naknade utvrđene Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva: naknada za zaštitu voda, naknada za korištenje voda, naknada za uređenje voda, te vodni doprinos. U prvom polugodištu 2015. godine ove naknade realizirane su u iznosu od 956,146 mil.kn. Naknada za uređenje voda sa ostvarenjem od 375,842 mil.kn, zatim korištenje voda u iznosu 303,983 mil.kn, vodni doprinos u iznosu 157,514 mil.kn i naknada za zaštitu voda u iznosu 118,807 mil.kn.

Prihod od naknade za uređenje voda koristi se za provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava, gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, gradnju mješovitih melioracijskih građevina kojima upravljaju Hrvatske vode i podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnog dobra u zemljišne knjige i katastar, te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnog dobra.

Prihod od naknade za korištenje voda koristi se za prikupljanje i vođenje podataka o zalihama voda i njihovu korištenju, nadzor nad stanjem zaliha voda i poduzimanje mjera za njihovo racionalno korištenje, vodoistražne radove, financiranje gradnje magistralnih građevina javne vodoopskrbe (vodozahvata, crpnih stanica uređaja za kondicioniranje vode za piće, crpnih stanica, vodosprema, magistralnih cjevovoda i pripadajućih građevina vodoopskrbne mreže) i financiranje rekonstrukcije ili sanacije građevina javne vodoopskrbe u svrhu smanjenja gubitaka vode.

Prihod od vodnoga doprinosa koristi se za gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava i podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnoga dobra u zemljišne knjige i katastar te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnoga dobra.

Prihod od naknade za zaštitu voda koristi se za pripremu planova za zaštitu voda i organiziranje njihova provođenja, praćenje i utvrđivanje kakvoće voda i poduzimanje mjera za njihovu zaštitu i financiranje gradnje magistralnih građevina javne odvodnje otpadnih voda (glavnih kolektora, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ispusta u prijamnik i građevina za obradu mulja nastalog u procesu pročišćavanja te građevina kanalizacijske mreže).

Prihodi od vodnih naknada koriste se prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na državnom području Republike Hrvatske.

2.Podaci za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine, konto 36 prihoda - Ostali prihodi 12,609 milijuna kuna:

U stavci ostali prihodi realiziraju se prihodi od refundacija troškova iz mađarske darovnice za projekte prekogranične suradnje - modernizacija krune nasipa Drava-Dunav, Zmajevac-Kopačevo, ekološke revitalizacije Aljmaškog rita 8,521 mil.kn, refundacija sekundarnih dužnika za otplate kreditnih obaveza 2,937 mil.kn, prihodi s osnova naplate troškova ovrha 0,687 mil.kn, prihodi s osnova naplate penala, ugovornih kazni, naplata garancija 0,196 mil.kn, prihodi od povrata s osnova konačnih obračuna radova - komisijskih obračuna 0,158 mil.kn, prihodi od prodaje dugotrajne imovine - otplata stanova 0,038 mil.kn, te ostali prihodi s osnova refundacija iz ranijih godina i odobrenja.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
dr.sc. Danko Biondić

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Danko Biondić,

Hvala vam na odgovoru.

Vezano uz informacije koje ste poslali, izgleda da su u tablici (link u zahtjevu) prikazani brojevi u milijunima, no to nigdje nije navedeno u tablici.

Mozete li to uzeti u obizr prilikom sastavljanja ovog i svih ostalih izvjestaja?

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

Hvala na sugestiji koju ću proslijediti nadležnoj službi.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
dr.sc. Danko Biondić

prikazati citirane dijelove