Upit za informacijama u vezi organizacije tečajeva hrvatskog jezika

Zahtjev za pristup informacijama od Centar za mirovne studije za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb kao dio skupine poslane na 2 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Centar za mirovne studije

Poštovani,

s obzirom da je Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo odluku o ukidanju odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada", molim vas da nam na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) u pisanom obliku dostavite: (i.) navedenu odluku (ako ista nije u potpunosti objavljena na https://eufondovi.mup.hr/vijesti/odluka-... (ii.) sve druge odluke te sporazume koji se odnose na dodjelu financijskih sredstava za provedbu projekta „Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada, bilo Ministarstvu znanosti i obrazovanju ili kojem drugom tijelu; te (iii.) bilo koje druge odluke ili sporauzume na temelju kojih ili u okviru kojih je predviđeno financiranje organizacije tečajeva hrvatskih jezika za strance.

Također molim Vas da nam na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) date odgovore i informacije na sljedeća pitanja:

1) Je li pokrenut postupak detekcije odgovornih fizičkih osoba za „postupanja korisnika (...) suprotna obvezama propisanih člankom 5. Sporazuma“ odnosno za propuste u provođenju aktivnosti projekta „vodeći se načelima dobrog financijskog upravljanja, u dogovorenom vremenskom i financijskom planu po pravilima struke“ te za propuste u dostavljanju „na odobravanje zahtjeve za plaćanje/naknadu plaćenih troškova s pratećom dokumentacijom tepolugodišnji izvještaj u određenom roku“?

2) Ako su detektirane osobe za gornja postupanja je li pokrenut disciplinski ili kakav drugi postupak protiv tako detektiranih osoba?

3) Gdje su usmjerena neutrošena sredstva koja su bila namijenjena za provedbu predmetnog projekta te o kojem se iznosu radi?

4) S obzirom na novi period financiranja kroz sredstva alocirana Republici Hrvatskoj u sklopu fonda “AMIF”,koje će biti provedbeno tijelo za održavanje tečajeva hrvatskog jezika? Hoće li to tijelo biti nadležno za provedbu javne nabave?

5) S obzirom na ranije spomenutu odluku, a i činjenicu da je Republika Hrvatska sukladno čl. 74. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti obvezna osigurati tečaj hrvatskog jezika, povijesti i kulture radi uključivanja u hrvatsko društvo, hoće li se organizirati tečajevi te postoji li mehanizam nadoknađivanja uskraćenog prava prema osobama koje zbog propusta državne institucije isti tečaj nisu pohodile?

6) Koliki je iznos financijskih sredstava predviđen za organizaciju tečajeva hrvatskog jezika u 2022., odnosno u novom finacijskom okviru 2021. - 2027.?

7) Hoće li se financijska sredstva Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) koristiti za organizaciju tečajeva hrvatskog jezika koju bi provodila visoka učilišta?

8) Hoće li se financijska sredstva Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) koristiti za organizaciju tečajeva hrvatskog jezika čijim završetkom bi se stekla potvrda s naznakom stupnja znanja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ-u) za razine B1 i B2.

9) Kada i tko će organizirati javnu nabavu za organizaciju učenja hrvatskog jezika?
10) Postoji li mogućnost organizacije tečaja na temelju vaučer sistema za obrazovanje odraslih, gdje osobe pod međunarodnom zaštitom dobivaju vaučere sa novčanim sredstvima, te same odabiru 1) jezične škole za tečaj i 2) stupanj tečaja?

S poštovanjem,

Centar za mirovne studije,
Selska cesta 112a,
10 000 Zagreb,

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

2 privitaka

  • Attachment

    OutlookEmoji 1578584827476 mup hr en logotype.jpg71a5de73 c7c0 472c ae30 efffcf5037e1.jpg

    15K Download

  • Attachment

    OutlookEmoji 1668517096662aa3b78a8 2ea4 4769 989a 01641f0d3b9e.png

    157K Download

Poštovana,

 

vezano uz Vaš dostavljani upit/zahtjev za pravo na pristup informacijama
od 9. studenog 2022. godine vezano za organizaciju teèajeva hrvatskog
jezika, obavještavamo Vas kako isti ne podliježe pod Zakon o pravu na
pristup informacijama (NN, 25/13, 85/15 i 69/22).

 

Sve odluke vezane uz provedbu projekta „Integracija azilanata i stranaca
pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i pripremu za
ukljuèivanje u tržište rada“ javno su objavljene na Internet stranici
Odgovornog tijela za upravljanje fondovima za unutarnje poslove i javno su
dostupne.

 

Odgovorno tijelo za upravljanje fondovima za unutarnje poslove nije
nadležno „pokretati postupke detekcije odgovornih fizièkih osoba“ niti je
nadležno za pokretanje disciplinskih ili drugih postupaka prema tim
fizièkim osobama. Kao što je razvidno iz javno objavljenih odluka vezano
za provedbu projekta „Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom
zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i pripremu za ukljuèivanje u
tržište rada“ korisnik dodijeljenih financijskih sredstava je Ministarstvo
znanosti i obrazovanja.

 

Organizacija, priprema (postupci javne nabave i dr.) te provedba teèajeva
hrvatskog jezika za osobe s odobrenom meðunarodnom zaštitom je u
nadležnosti je Ministarstva znanosti i obrazovanja te se troškovi za
provedbu ovih teèajeva financiraju se s pozicije navedenog Ministarstva,
odnosno nastale troškove moguæe je sufinancirati iz europskih fondova uz
primjenu i poštivanje svih pravila njihove opravdanosti.

 

Financijska sredstva u Višegodišnjem financijskom razdoblju 2014. – 2020.
u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju, izmeðu ostalog, usmjerena
su na aktivnosti prihvata i zbrinjavanja osoba raseljenih iz Ukrajine kao
i uèinkovito upravljanje migracijskim tokovima, jaèanje i razvitak
zajednièke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite,
zajednièke imigracijske politike, poštujuæi pritom financijska pravila i
naèela Europske unije. U Višegodišnjem financijskom razdoblju 2021. –
2027. odgovorno tijelo financirat æe one projekte koji su usmjereni
ka podupiranju snažnih sustava prihvata, azila, integracije i migracija,
jaèanja solidarnosti te poticanja zakonitih i sigurnih migracijskih puteva
uz uèinkovito i koordinirano upravljanje migracijskim tokovima u Europskoj
uniji.

 

S poštovanjem,

Služba za odnose s javnošæu Ministarstva unutarnjih poslova RH

[1]1578584827476_mup-hr-en-logotype.jpg

Kabinet ministra, Služba za odnose s javnošæu  |  Minister’s office,
Department for Public Relations
 
t: +385 1 61 22 353 |  f: +385 1 61 22 771
e: [2][MUP e-mail za zahtjeve]

Ul. grada Vukovara 33  |  10 000 Zagreb
[3]mup.gov.hr
[4]1668517096662

[5]Twitter  |  [6]Facebook  |  [7]Instagram

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Centar za mirovne studije
<[ZPPI #9271 email]>
Poslano: 9. studenog 2022. 18:10
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Upit za informacijama u vezi
organizacije teèajeva hrvatskog jezika
 
Poštovani,

s obzirom da je Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo odluku o ukidanju
odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Integracija
azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo,
obrazovanje i priprema za ukljuèivanje u tržište rada", molim vas da nam
na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15,
69/22) u pisanom obliku dostavite: (i.) navedenu odluku (ako ista nije u
potpunosti objavljena na
[8]https://eufondovi.mup.hr/vijesti/odluka-...
(ii.) sve druge odluke te sporazume koji se odnose na dodjelu financijskih
sredstava za provedbu projekta „Integracija azilanata i stranaca pod
supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za
ukljuèivanje u tržište rada, bilo Ministarstvu znanosti i obrazovanju ili
kojem drugom tijelu; te (iii.) bilo koje druge odluke ili sporauzume na
temelju kojih ili u okviru kojih je predviðeno financiranje organizacije
teèajeva hrvatskih jezika za strance.

Takoðer molim Vas da nam na temelju Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) date odgovore i informacije na
sljedeæa pitanja:

1)      Je li pokrenut postupak detekcije odgovornih fizièkih osoba za 
„postupanja korisnika (...) suprotna obvezama propisanih èlankom 5.
Sporazuma“ odnosno za propuste u provoðenju aktivnosti projekta „vodeæi se
naèelima dobrog financijskog upravljanja, u dogovorenom vremenskom i
financijskom planu po pravilima struke“ te za propuste u dostavljanju „na
odobravanje zahtjeve za plaæanje/naknadu plaæenih troškova s prateæom
dokumentacijom tepolugodišnji izvještaj u odreðenom roku“?

2)      Ako su detektirane osobe za gornja postupanja je li pokrenut
disciplinski ili kakav drugi postupak protiv tako detektiranih osoba?

3)      Gdje su usmjerena neutrošena sredstva koja su bila namijenjena za
provedbu predmetnog projekta te o kojem se iznosu radi?

4) S obzirom na novi period financiranja kroz sredstva alocirana Republici
Hrvatskoj u sklopu fonda “AMIF”,koje æe biti provedbeno tijelo za
održavanje teèajeva hrvatskog jezika? Hoæe li to tijelo biti nadležno za
provedbu javne nabave?

5) S obzirom na ranije spomenutu odluku, a i èinjenicu da je Republika
Hrvatska sukladno èl. 74. Zakona o meðunarodnoj i privremenoj zaštiti
obvezna osigurati teèaj hrvatskog jezika, povijesti i kulture radi
ukljuèivanja u hrvatsko društvo, hoæe li se organizirati teèajevi te
postoji li mehanizam nadoknaðivanja uskraæenog prava prema osobama koje
zbog propusta državne institucije isti teèaj nisu pohodile?

6)  Koliki je iznos financijskih sredstava predviðen za organizaciju
teèajeva hrvatskog jezika u 2022., odnosno u novom finacijskom okviru
2021. - 2027.? 

7)      Hoæe li se financijska sredstva Fonda za azil, migracije i
integraciju (AMIF) koristiti za organizaciju teèajeva hrvatskog jezika
koju bi provodila visoka uèilišta?

8) Hoæe li se financijska sredstva Fonda za azil, migracije i integraciju
(AMIF) koristiti za organizaciju teèajeva hrvatskog jezika èijim
završetkom bi se stekla potvrda s naznakom stupnja znanja prema
Zajednièkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ-u) za razine B1
i B2.

9)      Kada i tko æe organizirati javnu nabavu za organizaciju uèenja
hrvatskog jezika?

10)  Postoji li moguænost organizacije teèaja na temelju vauèer sistema za
obrazovanje odraslih, gdje osobe pod meðunarodnom zaštitom dobivaju
vauèere sa novèanim sredstvima, te same odabiru 1) jeziène škole za teèaj
i 2) stupanj teèaja?

S poštovanjem,

Centar za mirovne studije,

Selska cesta 112a,

10 000 Zagreb,

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #9271 email]

Je li [MUP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas
koristeæi ovaj obrazac:

[9]https://imamopravoznati.org/change_reque...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit æe
objavljeni na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[10]https://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima proèitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[11]https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

Molimo vas imajte na umu da æe u nekim sluèajevima objavljivanje zahtjeva
i odgovora biti odgoðeno.

Ukoliko vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo vas da na stranici s podacima o pravu na pristup
informacijama vaše organizacije postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
3. http://mup.gov.hr/
4. https://policija.gov.hr/vijesti/koristen...
5. Cmd+Kliknite ili dodirnite da biste otvorili vezu
https://twitter.com/mup_rh
6. https://www.facebook.com/danpolicije
7. https://www.instagram.com/danpolicije/
8. https://eufondovi.mup.hr/vijesti/odluka-...
9. https://imamopravoznati.org/change_reque...
10. https://imamopravoznati.org/help/officers
11. https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...