Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Podmurvice, Rijeka

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Osnovna škola Podmurvice, Osnovna škola Podmurvice, Rijeka

Klasa: 007-01/17-03/1
Urbroj: 2170-55-02-17-2
Rijeka, 13. prosinca 2017. godine

G. Igor Valentin

Putem elektroničke pošte:
[ZPPI #5905 email]


Predmet: Informacija o Vijeću roditelja OŠ Podmurvice
- dostavlja se,

Poštovani!

Tajnik, Marin Bogičević u svojstvu, službene osobe Osnovne škole Podmurvice za informiranje, udvrđuje da ne postoje ograničenja iz članka 15. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13,85/15) te na temelju članka 6. Zakona, tražitelju informacija navedenom u naslovu, dostavlja slijedeće informacije:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

Vijeće roditalja Osnovne škole Podmurvice u sazivu od 2017. – 2021. godine konstitutirano je na sjednici 26. siječnja 2017. godine

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

Vijeće roditelja Osnovne škole podmurvice broji 20 članova

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

Predsjednica Vijeća roditelja je gđa. Senka Maćešić, a zamjenik predsjednice je g. Mislav Polonijo

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

Predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru je gđa. Astrid Alagić Maldenić

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

Do datuma Zahtjeva za PPI, Vijeće roditelja je održalo ukupno 5 sjednica i to:

- 26. siječnja 2017. godine
- 22. svibnja 2017. godine
- 1. rujna 2017. godine
- 11. rujna 2017. godine
- 26. rujna 2017. godine

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

Osnovna škola Podmurvice uredno vodi zapisnike Vijeća roditelja.

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Vijeće roditelja iznjelo je prijedloge za Godišnji plan i program rada, Kurikulum te Kalendar rada Škole, te prijedloge razmatrao je Ravnatelj.

Tajnik, Marin Bogičević, udovoljava zahtjevu za PPI u zakonskom roku.

Tajnik – Službena osoba za informiranje :

Marin Bogičević, mag.iur.

Za: Osnovna škola Podmurvice, Rijeka

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom - dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Osnovna škola Podmurvice, Osnovna škola Podmurvice, Rijeka

3 privitaka

Klasa: 007-01/18-03/1
Urbroj: 2170-55-02-18-1
Rijeka, 3. siječnja 2018. godine

G. Igor Valentin

Putem elektroničke pošte:
[ZPPI #5905 email]


Predmet: Informacija o Vijeću roditelja OŠ Podmurvice
- dostavlja se,

Poštovani!

Tajnik, Marin Bogičević u svojstvu, službene osobe Osnovne škole Podmurvice za informiranje, udvrđuje da ne postoje ograničenja iz članka 15. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13,85/15) te na temelju članka 6. Zakona, tražitelju informacija navedenom u naslovu, dostavlja slijedeću dopunu informacija:

Pod točkom 6) Zapisnici vijeća roditelja dostavljaju se Zapisnici traženi za školsku 2017./2018. godinu

Traženi Zapisnici prosljeđuju se u privitku ovog dopisa.

Tajnik, Marin Bogičević, udovoljava zahtjevu za dopunu PPI u zakonskom roku.

Tajnik – Službena osoba za informiranje :

Marin Bogičević, mag.iur.