Dopuštenja za odstupanje od zabranjenih radnji prema Zakonu o zaštiti prirode

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Hrvatska elektroprivreda, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatska elektroprivreda, Zagreb

Poštovani,

Obraćamo vam se uslijed primijećenih radova rušenja stabala i rezanja grana na području Grada Zagreba tijekom travnja 2022. godine zbog obnove vrelovoda. Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:
1) Dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za namjerno uznemiravanje, posebno u vrijeme razmnožavanja i podizanja mladih, strogo zaštićenih vrsta ptica na području Grada Zagreba za 2022. godinu.
2) Dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za namjerno uništavanje ili uzimanje jaja strogo zaštićenih vrsta ptica te namjerno uništavanje, oštećivanje ili uklanjanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla na području Grada Zagreba za 2022. godinu.
3) Dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanje ili odmaranja strogo zaštićenih vrsta ptica na području Grada Zagreba za 2022. godinu.

S poštovanjem,
Petra Čulig
Udruga BIOM

sluzbenikzainformiranje, Hrvatska elektroprivreda, Zagreb

8 privitaka

Poštovana,

 

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. u razdoblju od 2021. do 2023. provodi radove koji
su dio projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada
Zagreba“. Radi se o projektu zamjene već postojeće vrelovodne mreže na
postojećoj trasi, koji je ujedno i najveći projekt revitalizacije u
povijesti centralnog toplinskog sustava grada Zagreba, a isti je od javnog
interesa za sve građane našeg grada. U sklopu projekta planira se
zamijeniti jedna trećina, odnosno 68,5 od ukupno 227,3 kilometara
dotrajale zagrebačke vrelovodne mreže. Glavni razlozi zbog kojih je
projekt pokrenut su starost vrelovodne mreže, učestalost prekida isporuke
toplinke energije zbog kvarova, energetska efikasnost i povećanje
sigurnosti opskrbe toplinskom energijom naših krajnjih kupaca, stoga je
efikasna realizacija projekta u planiranim  rokovima u interesu svih
krajnjih kupaca toplinske energije i građana grada Zagreba. Projekt
„Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“ je veliki
kapitalni projekt, a kako bi se isti mogao provesti, HEP-TOPLINARSTVO
d.o.o. je u suradnji s Gradom Zagrebom apliciralo za dodjelu bespovratnih
sredstava iz fondova Europske unije u sklopu Operativnog programa
konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 700
milijuna kuna, od čega nam je 421,5 milijuna kuna dodijeljeno iz
bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Odobrenje ovako velikog projekta, ujedno podrazumijeva usklađenost
projekta sa svim europskim i nacionalnim propisima koji pokrivaju područje
zaštite okoliša i prirode. Sukladno zakonskoj regulativi navedenoj u
Informaciji izdanoj od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike,
od 21. prosinca 2018., klasa: UP/I-351-03/18-09/157, urbroj:
517-03-1-3-2-18-2, koju dostavljamo u prilogu, HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.  je
dostavilo predmetnom Ministarstvu Elaborat o zaštiti okoliša. Ministarstvo
je, sukladno zakonskoj regulativi, pozvalo javnost i zainteresiranu
javnost da dostave mišljenje o potrebi procjene utjecaja zahvata
„Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“. Nastavno,
Ministarstvo je 19. ožujka 2019. donijelo Rješenje, klasa:
UP/I-351-03/18-09/157, urbroj: 517-03-1-3-2-19-8, kojim utvrđuje da za
predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na
okoliš te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za
ekološku mrežu, a koje također dostavljamo u prilogu. Nadalje, obzirom da
se radi o zahvatu i projektu koji je sufinanciran sredstvima iz EU fondova
te koji s obzirom na financijsku vrijednost spada u velike projekte, bilo
je potrebno izvršiti prijavu velikog projekta Europskoj komisiji. Za
predmetnu prijavu bilo je potrebno ishoditi suglasnosti ostalih nadležnih
tijela vezanih uz zaštitu okoliša i prirode, a koje također dostavljamo u
prilogu.

 

Ovim putem napominjemo da HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. prilikom provođenja
radova na toplinskom sustavu, a posebice pri izvođenju ovako opsežnog
projekta, izuzetno pazi na zaštitu stabala, zelenih površina i prirode te
nastoji maksimalno reducirati rušenje stabala ili niskog raslinja. Obzirom
da se prethodnih godina pri sadnji stabala nije uvijek vodilo računa o
položaju komunalne i energetske infrastrukture, dio stabala bespravno je
posađen direktno na trasi vrelovoda, što otežava održavanje
infrastrukture. Iz navedenog razloga nužno je rušenje određenog broja
stabala kako bi se mogli provesti radovi revitalitacije vrelovodne mreže.
Postojeću trasu vrelovodne mreže nije moguće izmještati radi zaobilaženja
bespravno posađenih stabala, obzirom se radi o projektu zamjene već
postojeće vrelovodne mreže, a ne o projektiranju i izgradnji novog
vrelovoda.

 

Bitno je istaknuti da će HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. kroz ovaj projekt, a u
dogovoru s resornim gradskim uredom, posaditi 1.240 novih stabala na
lokacijama koje će definirati gradski ured, a kako bi se nadoknadilo,
nažalost, nužno uklanjanje postojećih stabala zbog izvedivosti projekta
koji je od velikog značaja i javnog interesa za grad Zagreb i njegove
građane.

 

Lijep pozdrav,

 

 

Zoran Vidović, dipl. iur.
Službenik za informiranje HEP grupe

10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37

Tel: 01/6322775
Fax: 01/6322624
Email: [HEP e-mail za zahtjeve], www.hep.hr

prikazati citirane dijelove