Dress code u hrvatskim školama

Hanna Molnar je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak kao dio skupine poslane na 1000 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Glazbena škola 'Fran Lhotka'

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Glazbena škola Frana Lhotke,

Poštovana,

nastavno na Vaš upit vezano uz dress code u hrvatskim školama, obavještavamo vas da u Glazbenoj školi Frana Lhotke ne postoji propisan način odijevanja niti za učenike, niti za nastavnike škole kao ni za ostalo osoblje škole.
S poštovanjem,

Jasminka Čunčić Šprišić, upr.pr.
Tajnica Glazbene škole Frana Lhotke
tel: +385 (0) 44 548-528
mail: [Glazbena škola 'Fran Lhotka' e-mail za zahtjeve]
www.fran-lhotka.hr

prikazati citirane dijelove