Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

Daniel Pekarik je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Državna geodetska uprava, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Državna geodetska uprava, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

poštovani, obraćam Vam se u vezi obavijesti koju je nekolicina medija prenijela u razdoblju od 1.7.2021. do 16.7.2021. o početku održavanja projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“, u gotovo svim nacionalnim parkovima u Republici Hrvatskoj, koji se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. – 2020.“, Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“, čiji je izvršitelj Državna geodetska uprava.

Molim da mi se pruži informacija kakve će implikacije i posljedice za građane RH koji su vlasnici nekretnina u području nacionalnih parkova ili parkova prirode u Republici Hrvatskoj imati provedba ovog projekta te što u navedenom projektu znači termin "pravo prvokupa" (preuzeto sa stranice: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi... )

S poštovanjem,

Daniel Pekarik, Delnice

Nardić Marijana, Državna geodetska uprava, Zagreb

Poštovani,

Na Vaš upit, sukladno čl. 18. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj 25/13., 85/15.), ne primjenjuje se Zakon o pravu na pristup informacijama te će isti biti proslijeđen nadležnoj ustrojstvenoj jedinici od koje ćete dobiti odgovor u zakonskom roku.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje:

Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala
Služba za vođenje ljudskih potencijala

Marijana Nardić, dipl. iur.
Voditeljica službe

e: [e-mail adresa]
t: 01 6166-519

Gruška 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

info, Državna geodetska uprava, Zagreb

Poštovani,

vezano na upit koji ste putem elektroničke pošte uputili Državnoj geodetskoj upravi dana 16. srpnja 2021., a koji se odnosi na projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“, dajemo sljedeći odgovor.

Cilj projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ je:
- upis posebnog pravnog režima u svim strogim rezervatima, nacionalnim parkovima i parkovima prirode koja su ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000
- stvaranje preduvjeta za evidentiranje prava prvokupa unutar nacionalnih parkova
- povećanje dostupnosti informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima.

S obzirom na to da stanje na terenu nije u skladu sa službenim evidencijama, provodi se katastarska izmjera.
Katastarska izmjera je prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka u svrhu osnivanja katastarskih čestica, evidentiranja zgrada, evidentiranja posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrade katastarskog operata katastra nekretnina (čl. 31. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)).

Sukladno čl. 165. st. 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 15/18) vlasnik nekretnine unutar nacionalnog parka, strogog ili posebnog rezervata, koji namjerava takvu nekretninu prodati, dužan je pisanim podneskom tu nekretninu najprije ponuditi na prodaju Republici Hrvatskoj, odnosno tijelu državne uprave nadležnom za državnu imovinu, a ako tijelo državne uprave nadležno za državnu imovinu ne prihvati ponudu u roku od 30 dana od dana zaprimanja ponude, dužan je tu nekretninu ponuditi na prodaju najprije jedinici područne (regionalne) samouprave, pa nakon isteka novog roka od 30 dana jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina.
Ako ponuda ne bude prihvaćena u zadanim rokovima, vlasnik nekretnine može nekretninu prodati drugoj osobi po cijeni koja nije niža od cijene navedene u ponudi i pod uvjetima koji za kupca nisu povoljniji od uvjeta koje sadrži ponuda iz čl. 165. (čl. 166. st. 1. istog Zakona).
Ugovor o kupoprodaji sklopljen protivno čl. 165. st. 1. navedenog Zakona je ništetan (čl. 166. st. 2.).

Sukladno čl. 24. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama (NN 63/19) u teretovnicu se upisuju stvarna prava kojima je opterećeno zemljišnoknjižno tijelo ili idealni dio nekoga suvlasnika, kao i prava stečena na ovim pravima, pravo nazadkupa, prvokupa, najma i zakupa te ona ograničenja raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom kojima je podvrgnut svagdašnji vlasnik opterećenoga dobra.
Upis prava nazadkupa, prvokupa, najma, zakupa i koncesije dopustit će se samo kad je ispravom dokazano i postojanje prava i volja stranaka da se to pravo upiše (čl. 43. st. 1. istog Zakona).

Pravo prvokupa je Zakonom o zemljišnim knjigama i prije provedbe ovog projekta omogućavalo nositelju tog prava da koristi taj institut. Razlika je samo u tome što će se sada kroz projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ utvrditi stvarni vlasnik nekretnine unutar granica Nacionalnog parka.

S poštovanjem,
Državna geodetska uprava

prikazati citirane dijelove

Za: Državna geodetska uprava

Poštovani,

vezano na odgovor Državne geodetske uprave objavljen dana 4. kolovoza 2021., a koji se odnosi na moj upit oko projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“, imam sljedeći upit:

1) na koji će način provedba ovog Projekta utjecati na vlasničke odnose nad nekretninama na području nacionalnih parkova u Republici Hrvatskoj čiji vlasnici nisu živi, a ostavinske rasprave nisu provedene?

2) u medijima je ovaj projekt popraćen informacijom da će se za svako zaštićeno područje održati lokalne tribine za zainteresiranu javnost. Je li poznato mjesto i vrijeme održavanja tribine za NP Sjeverni Velebit?

S poštovanjem,
Daniel Pekarik