Gradsko kupalište u Crikvenici

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Primorsko-goranska županija, Rijeka

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Primorsko-goranska županija, Rijeka je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Primorsko-goranska županija, Rijeka

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ponovno vam postavljam pitanja koje sam vam postavio mailom 30.1.2020. godine, a nisam dobio odgovor, odgovor na svako pitanje stavljajte u zasebni fajl:
Kod svakog pitanja naveo sam osobu odnosno upravni odjel od kojeg tražim odgovor, jasno nije nužnao da mi svako zasebno šalje odgovore, možete mi poslati objedinjeno odgovore.
Također, nije nužno da mi osoba koja je navedena da odgovora, može i netko drugi za koga smatrate da je kompetentniji po tome pitanju.

0. Nikada nisam dobio odgovore na mail iz 25.11.2019.

Ovo neću ponavljati, sve već imate.

1. Primorsko-goranska županija, Rijeka, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, Ispostava Crikvenica, (Darko Defrančeski)

Imam jedno pitanje za Vas, radi se o NASIPAVANJU Gradskog kupališta u Crikvenici.

Budući da ste Vi potpisali "Uvjerenje o usklađenosti s prostorno-planskom dokumentacijom", molim vas da mi date detaljno obrazloženje o tome kako je to "Idejno rješenje Gradske plaže u Crikvenici", izrađeno od strane tvrtke "Zelena infrastruktura"d.o.o., Zagreb, usklađeno sa odredbama članaka 10. i 11. Urbanističkog plana uređenja UPU 24 Miramare.

Molim Vas da mi date poješnjenje vezano za postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište Grad Crikvenica.

2. Primorsko-goranska županija, Rijeka, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, Ispostava Crikvenica, (Darko Defrančeski)

U dokumentaciji "Idejno rješenje Gradske plaže u Crikvenici" navodi se da je predviđeno NASIPAVANJE Gradske plaže u Crikvenici.

Prostorno planski dokument na snazi za područje Gradske plaže u Crikvenici je Urbanistički plan uređenja UPU 24: Miramare (Crikvenica) - (,,Službene novine PGZ" broj 02/09, ,,Službene novine Grada Crikvenice" broj 7/15).

U članku 10. UPU 24: Miramare (Crikvenica) definirani su Zahvati uređenja plaže koji obuhvaćaju nanošenje pijeska i šljunka na dijelovima plaže (dohranjivanje), nigdje se ne navodi pojam NASIPAVANJE plaže.

Dakle, prema UPU 24: Miramare (Crikvenica) predviđeno je DOHRANJIVANJE plaže dok u "Idejnom rješenju Gradske plaže u Crikvenici" stoji da će se provesti NASIPAVANJE Gradske plaže u Crikvenici.

Pitanje bi bilo, da li je moguće raditi NASIPAVANJE Gradske plaže u Crikvenici ako u UPU 24: Miramare (Crikvenica) stoji da je predviđeno DOHRANJIVANJE plaže.

3. Primorsko-goranska županija, Rijeka, UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE, Maja Jurasić, savjetnica za pomorsko dobro i koncesije

Molim Vas da mi date detaljno obrazloženje ODLUKE o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica („Službene novine PGŽ“ broj 19, 15. lipnja 2018.).

Raspolažem PRIJEDLOGOM ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU ZA IZGRADNJU I GOSPODARSKO KORIŠTENJE PLAŽE GRADSKOG KUPALIŠTE, GRAD CRIKVENICA, u kome stoji:
"Dan prije roka za dostavu ponuda i otvaranje ponuda Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obaviješten je od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica o neispravnosti lokacijske informacije u kojoj je pogrešno naveden članak iz Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar, umjesto ispravnog Urbanističkog plana uređenja UPU 24 Miramare (Prilog 1 ). Iz navedenog proizlazi da su uvjeti uređenja i opremanja Gradskog kupališta pogrešno prikazani, odnosno da bi sadržajno drukčiji podaci bitno utjecali nadrukčiju Odluku o namjeri davanja koncesije, dokumentaciju za nadmetanje i obavijest o namjeri davanja koncesije. Posebice se to odnosi na određivanje površina namijenjenih obavljanju ugostiteljskih usluga i formiranju početnog iznosa stalnogdijela naknade za koncesiju."

Dakle, molim detaljno pojašnjenje rečenice:"Posebice se to odnosi na određivanje površina namijenjenih obavljanju ugostiteljskih usluga i formiranju početnog iznosa stalnog dijela naknade za koncesiju.".

4. Primorsko-goranska županija, Rijeka, UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE, Maja Jurasić, savjetnica za pomorsko dobro i koncesije

Molim Vas da mi date detaljno obrazloženje zašto se kod raspisivanja natječaja za koncesiju Glavne gradske plaže u Crikvenici iz 2018. godine spominje potreba izrade Elaborata zaštite okoliša, dok kod raspisivanja natječaja za koncesiju Glavne gradske plaže u Crikvenici iz 2019. godine ne spominje se potreba izrade Elaborata zaštite okoliša.

5. Primorsko-goranska županija, Rijeka, UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE, Maja Jurasić, savjetnica za pomorsko dobro i koncesije

Zanima me koji bi bi redoslijed aktivnosti kod zahvata koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale.

Da li se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (Elaborat zaštite okoliša) mora raditi prije raspisivanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže, za koju se zbog nasipavanja morske obale mora raditi
Elaborat zaštite okoliša.

Da pojednostavim, što se radi prije Elaborat zaštite okoliša ili raspisivanje koncesije, ili je nebitan redoslijed.

6. Primorsko-goranska županija, Rijeka, UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE, Maja Jurasić, savjetnica za pomorsko dobro i koncesije

Dodatno imam još jedno pitanje, u odgovoru koji ste mi poslali 21.11.2019. godine. stoji: „U rješenju je naglašeno i da se time zapravo vraća nekadašnja površina plaže koja tu postoji desetljećima, ali je zbog djelovanja mora i podizanja njegove razine kao posljedice klimatskih promjena izgubljena.“.
Ovu rečenicu ne mogu pronaći u Idejnom rješenju Gradske plaže u Crikvenici, izrađenom u prosincu 2018. u trgovačkom društvu ZELENA INFRASTRUKTURA d.o.o. Možda je to rečenica koje se nalazi u idejnom rješenju „Uređenje podmorskih i priobalnih dijelova gradske plaže u Crikvenici“ (Izrađivač: MareCon d.o.o., Rijeka, 2017. god.), kojeg nemam pa vas molim da mi ga pošaljete mailom u PDF formatu.
Molim da mi dodatno pošaljete dokument u kojemu stoji gore navedena rečenica, bez obzira gdje se on nalazi. Svakako bi bilo dobro da znam i izvor te informacije.

S poštovanjem,

Željko Smolčić