Informacija o konačnoj verziji PPUG Umaga nakon javne rasprave

Čeka se odgovor na požurnicu Grad Umag za rješavanje ovog zahtjeva.

Za: Grad Umag , GRADONAČELNIKA, PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA I SVE PROČELNIKE

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

PITANJE KOJE JE BILO POSTAVLJENO NA 19. sjednicI gradskog vijeća Grada Umaga, a nije na njega odgovoreno od strane gradske vjećnice Sunite Prodan Benolić :

Molim vas informaciju o konačnoj verziji plana ID PPUG Grada Umaga koji je upućen na suglasnost 24.12.2019. g. Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva.
Zanima nas status Pelegrina, za k.č. 3548 i 3538 k.o. UMAG. Da li je u konačnoj verziji plana, zemljište pretvoreno u građevinsko ili je ostalo zemljište rekreacijske namjene (R) ?

Molim vas da date kratki odgovor a/ ili b/
Predmetne čestice k.č. 3548 i k.č. 3538 k.o. Umag u konačnoj verziji ID PPUG predviđene su
a/ kao proširenje građevinske zone naselja Pelegrin
b/ ostale su po važećem planu kao područje rekreacijske namjene (R)

S poštovanjem,

PITANJE POSTAVLJA građanska inicijativa Zeleni Umag sa 1240 građana koji su potpisali peticiju za zadržavanje postojeće namjene tog područja – rekreacijska namjena (R)
Goran Galović - član

Poštovani,

Vaš upit prosljeđen je na adrese Ureda Gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća i pročelnike gradske uprave
Grada Umaga-Umago, obzirom da je iz upita razvidno da po istome ne postupa Službenik za informiranje prema
Zakonu o pravu na pristup informacija, već je dostupnost informacijama utemeljena drugim propisom.

S poštovanjem,
Grad Umag-Umago
Službenik za informiranje

prikazati citirane dijelove

Za: Grad Umag
HITNO - POŽURNICA
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Grad Umag koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Informacija o konačnoj verziji PPUG Umaga nakon javne rasprave'.

S obzirom da navedeni subjekti, kojima ste preusmjerili zahtjev podsjećam vas da mi nakon dobivanja informacije od navedenih tijela pošaljete odgovor na moj zahtjev.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/infor...

S poštovanjem,

Goran

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Kao i svako pravo, Vaše pravo na pristup informacijama štiti se u o odgovarajućem postupku.

Žalbu Povjereniku za informiranje možete podnijeti i kada tijelo javne vlasti ne odluči o Vašem zahtjevu u roku od 15 dana, odnosno u roku od ukupno 30 dana ako je produžilo rok za odlučivanje. Situacija u kojoj tijelo javne vlasti nije uopće reagiralo na Vaš zahtjev ili odugovlači postupak, naziva se šutnjom uprave.

Više informacija potražite u publikaciji Povjerenika za informiranje "Ostvari svoje pravo na informaciju: Vodič za korisnike Zakona o pravu na pristup informacijama, Zagreb, 2016." čiju online verziju možete pročitati na linku http://publikacije.imamopravoznati.org/v...

Za: Grad Umag

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Grad Umag koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Informacija o konačnoj verziji PPUG Umaga nakon javne rasprave'.

Molim da mi ne uskraćujete pravo na pristup informaciji koju sam zatražio o nadležnog odjela. Također molim da odgovor na zahtjev nadopunite sa novijom informacijom o suglasnosti ministarstva od ožujka 2021.godine.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/infor...

S poštovanjem,

Goran