Iznos novaca koje je primilo pojedino sklonište u Zagrebu za 2019. godinu

Zahtjev za pristup informacijama od Josipa Sumpor za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:
koliko je novaca dodijeljeno svakom pojedinom skloništu za životinje u Zagrebu i u koju svrhu u 2019.godini.

S poštovanjem,

Josipa Sumpor

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovana,

sukladno odredbi članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15) propisano je da pisani zahtjev sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Slijedom navedenog molimo da u roku od 5 dana dopunite svoj zahtjev navođenjem imena i prezimena te adrese fizičke osobe podnositelja zahtjeva.

Nadalje, Zakon u članku 5. stavku 1. točki 3. propisuje definiciju pojma „informacija“ na sljedeći način: »informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Navedeno znači da pristup informaciji u smislu Zakona pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku (npr. određenog dokumenta, ugovora, izvješća, zapisa na cd-u ili drugog zapisa podataka), u trenutku postavljanja zahtjeva za pristup informacijama, a ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da stvara nove informacije koje ne postoje u trenutku kada je zahtjev upućen odnosno da daje odgovore na upite, sastavlja izvješća, tumači propise, da obavlja dodatne aktivnosti, provodi nadzor odnosno sastavlja odgovor radi stvaranja informacije, sve sukladno stavu i mišljenju Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske.
Sukladno navedenom, pozivom na odredbu članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama molimo da u roku od 5 dana precizirate zahtjev navođenjem informacije – dokumenta, koji se traži.
Molim potvrdu primitka maila.

Lp,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Službenica za informiranje

Za: Pristup informacijama gradonačelnika
Poštovani,

potvrđujem da sam primila Vaš mail.

U skladu s Vašim odgovorom dopunjujem zahtjev o navođenju imena i prezimena te adrese podnositelja zahtjeva, ali uz napomenu da mi odgovor dostavite digitalnim putem, dakle e-mailom.:
Josipa Sumpor,
[osobni podaci uklonjeni]

Nadalje, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:
koliko je novaca dodijeljeno svakom pojedinom skloništu za životinje u Zagrebu i u koju svrhu u 2019.godini. O tome gdje se nalaze te informacije Vi znate, to može biti određen dokument, ugovor, izvješće, zapis na cd-u ili drugi zapis tog podatka odnosno tih informacija.

S poštovanjem,

Josipa Sumpor

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovana,
obavještavamo vas da smo po vašem zahtjevu za pristup informacijama u kojem ste zatražili informacije vezane uz dodijeljena sredstva svakom pojedinom skloništu za životinje u Zagrebu i u koju svrhu u 2019. , zaprimili dana 22. svibnja 2020. odgovor Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, Klasa: 320-01/20-001/66, Urbroj: 251-12-01-20-5 koji navodimo u cijelosti kako slijedi:

"Nastavno na zahtjev Josipe Sumpor iz Zagreba podnesen sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama dostavljamo informaciju vezano uz dodijeljena sredstva svakom pojedinom skloništu za životinje u Zagrebu i u koju svrhu u 2019. kako slijedi:
Grad Zagreb u 2019. nije dodjeljivao sredstva niti jednom skloništu za životinje u Zagrebu u 2019. osim Skloništu za životinje u Dumovcu koje djeluje u sklopu Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba, a čiji je osnivač Grad Zagreb. Sredstva za rad Skloništa Dumovec osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba za svaku godinu, a iz Proračuna Grada Zagreba za 2019. za obavljanje djelatnosti skloništa utrošeno je 5.569.714,25 kn kojima su osigurani nužni kapaciteti za zbrinjavanje životinja, te osposobljenost i opremljenost osoblja koje zbrinjava životinje (napuštene i izgubljene kućne ljubimce, a po potrebi i druge životinje), provođenje zakonom propisanih mjera nad životinjama pod skrbi skloništa, te aktivnosti na promociji zaštite životinja i jačanja svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje. Tijekom 2019. Sklonište u Dumovcu obavilo je sljedeće aktivnosti:
udomljeno je 465 pasa i izvršeno 100 nadzora udomljenja, obavljeno 1005 izlazaka na teren ekipe hvatača, prihvaćeno je 405 divljih životinja, zaprimljeno je 210 mačaka od čega je udomljeno 103, zaprimljeno je 12144 poziva građana u Info centru od čega 2792 poziva zbog izgubljenih, pronađenih i ranjenih životinja, odrađeno 17 promotivno edukativnih akcija, a 1300 djece obuhvaćeno je kroz 54 edukacije, u Zagrebačkom životinjskom kutku nastavljen je rad na programima i akcijama za edukaciju građana i promociju udomljavanja životinja iz Skloništa Dumovec."

Molim potvrdu primitka.

S poštovanjem

Ljiljana Podunajec
Službenica za informiranje

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani,
zaprimila sam mail. Zahvaljujem.

S poštovanjem,

Josipa Sumpor