Javna objava lokacijske dozvole od 14. svibnja 2018.

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) Da li je lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/17-01/000173, URBROJ: 531-06-1-1-1-18-06 od 14.5.2018. bila objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja sukladno članku 147. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju?

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Zahtjev za pristup informacijama,

Poštovani,

Slijedom zahtjeva kojeg ste temeljem odredbi članka 23. stavka 1. točke 1., a u vezi sa člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), uputili ovom Ministarstvu, obavještavamo da upravni akt koji je predmet ovog upita, i to: II. izmjena i dopuna lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/17-01/000173, URBROJ: 531-06-1-1-1-18-06 od 14.5.2018. godine NIJE bio objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja sukladno članku 147. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju (153/13 i 65/17).

Prema članku 147. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju, lokacijska dozvola za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana.
No, lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: Izgradnja vjetroelektrane Senj, KLASA: UP/I-350-05/13-01/244, URBROJ: 531-05-14-26, od 09.05. 2014. godine (koja je predmet II. izmjene i dopune), je izdana na temelju odredaba Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, pdf, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) koji je vrijedio do 1.1.2014. godine, te nije propisivao obvezu objavljivanja lokacijske dozvole na mrežnim stranicama. Nadalje, iako je zahvat u prostoru: Izgradnja vjetroelektrane Senj, bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, te je u tom postupku doneseno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (koje je sastavni dio lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/13-01/244 URBROJ: 531-05-14-26, od 09.05. 2014. godine), II. izmjena i dopuna lokacijske dozvole koja je predmet ovog upita se ni u kojem dijelu ne odnosi na izmjenu ili dopunu mjera propisanih navedenim rješenjem. Prema tome, kod izdavanja izmjena i dopuna u ovom konkretnom slučaju se ni ne radi o zahvatu u prostoru u smislu odredbe članka 147. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (predmetni zahvat povodom zahtjeva za II. izmjenu i dopunu lokacijske dozvole nije bio predmet postupka procjene utjecaja na okoliš), pa stoga nije ni postojala obveza objave predmetnog akta na mrežnim stranicama Ministarstva.
Takva bi obveza postojala tek u slučaju značajne izmjene ili dopune namjeravanog zahvata za koji je izdano rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, kada bi sukladno članku 93. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) nositelj zahvata bio obvezan ishoditi novo rješenje, na temelju kojeg se zatim podnosi zahtjev za izmjenom i dopunom lokacijske dozvole, da bi se u slučaju njenog izdavanja ista objavila na mrežnim stranicama Ministarstva sukladno članku 147. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju.

S poštovanjem,
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

__________________________________________________
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel:01/3782444

prikazati citirane dijelove