Lokacijske dozvole za vjetroelektrane ZD2P, ZD3P, Boraja II i Opor

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražimo

da nam se dostave sve izdane lokacijske dozvole (uključujući i izmjene i dopune lokacijskih dozvola) za vjetroelektrane:
1. ZD2P,
2. ZD3P,
3. Boraja II, te
4. Opor.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Zahtjev za pristup informacijama,

9 privitaka

Poštovani,

slijedom zahtjeva kojeg ste uputili ovom Ministarstvu temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), putem e-pošte dana 20.08.2019. godine a koji je zaprimljen u neupravnom predmetu ovoga Ministarstva KLASA: 008-01/19-01/138 dana 26.08.2019. godine, sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 1., a u vezi sa člankom 17. stavkom 1. točkom 2. istog Zakona u prilogu dostavljamo preslike traženih lokacijskih dozvola kako slijedi:

Izgradnja vjetroelektrane ZD2P
LD KLASA: UP/I-350-05/13-01/289, URBROJ: 531-06-14-8 od 14.10.2014.
ID LD KLASA: UP/I-350-05/19-01/000018, URBROJ: 531-06-2-1-2-19-0012 od 16.08.2019.

Izgradnja vjetroelektrane ZD3P
LD KLASA: UP/I-350-05/13-01/290, URBROJ: 531-06-14-8 od 14.10.2014.
ID KLASA: UP/I-350-05/19-01/00017, URBROJ: 531-06-2-1-2-19-0012 od 16.08.2019.

Izgradnja vjetroelektrane "Boraja II"
LD KLASA: UP/I-350-05/11-01/134, URBROJ: 531-05-13-32 od 24.10.2013.
ID LD KLASA: UP/I-350-05/16-01/000037, URBROJ: 531-06-1-1-1-16-0009 od 23.05.2016.

Izgradnja vjetroelektrane OPOR
LD KLASA: UP/I-350-05/10-01/154, URBROJ: 531-05-13-28 od 27.03.2013.
ID LD KLASA: UP/I-350-05/16-01/000038, URBROJ: 531-06-1-1-1-16-0009 od 23.05.2016.

Napominje se da su sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, iz dozvola uklonjeni osobni podaci.

Prilog – kao tekstu

S poštovanjem,

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 487
Web: https://mgipu.gov.hr
------------------------------------------------------------------------------------------