Mišljenja nadležnih državnih tijela Konačni prijedlog ZID Zakona o prostornom uređenju

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

1.) Mišljenja svih nadležnih državnih tijela na Konačni prijedlog
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju koji je
bio na e-savjetovanju od 19.2.2019. do 20.3.2019. (dalje: Konačan
prijedlog Zakona)

2.) Zapisnike sa komentarima javnosti sa održanih stručnih skupova
u Varaždinu, Zagrebu, Osijeku, Slavonskom Brodu i Splitu, gdje je
prestavnicima stručnih komora predstavljen Konačan prijedlog Zakona

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Zahtjev za pristup informacijama
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

odredba članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) propisuje se da pisani zahtjev treba sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište; a odredba članka 71. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09) propisuje da podnesak mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a osobito naziv javnopravnog tijela kojem se upućuje, naznaku upravne stvari na koju se odnosi, osobno ime (ime i prezime) stranke, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ako je stranka ima i adresu te osobe.

Sukladno prethodno navedenom, kao i odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, pozivate se da svoj zahtjev dopunite traženim podacima - ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak.
Ukoliko ne ispravite zahtjev na odgovarajući način, Vaš zahtjev odbacit će se rješenjem.

S poštovanjem,

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 404
Web: https://mgipu.gov.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Udruga BIOM

Za: Zahtjev za pristup informacijama

Poštovani,

puno vam hvala na brzom odgovoru.

Moje je ime Gligor Radečić, radnik sam u Udruzi BIOM. Adresa je
Preradovićeva ulica 34, 10 000 (za Udrugu BIOM).

S poštovanjem,
Gligor Radečić

Spojite s ovim

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

nastavno na vaš dopis (KLASA: 008-01/19-01/73, URBROJ: 531-08-19 od
24. travnja 2019.) dostavljen poštom 6. svibnja 2019., molimo vas
za dopunu informacije, budući da niste odgovorili na naš zahtjev da
nam se dostave mišljenja nadležnih državnih tijela na prijedlog
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, već ste
nas uputili na Izvješće o provedenom javnom savjetovanju koje ne
sadrži mišljenja središnjih tijela državne uprave na ovaj prijedlog
zakona.

Predlagatelj zakona, što je u ovom slučaju Ministarstvo
graditeljstva i prostornog uređenja, dužan je prilikom izrade
prijedloga zakona zatražiti mišljenje taksativno navedenih
središnjih tijela državne uprave te smo zahtjevom tražili pristup
upravo tim mišljenjima. Naime, sukladno članku 29. stavku 6.
Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (NN 154/11, 121/12, 7/13,
61/15, 99/16, 57/17) predlagatelj zakona dužan je pribaviti
mišljenja Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva financija i
Ministarstva vanjskih i europskih poslova, te drugih središnjih
tijela državne uprave u čiji djelokrug ulaze pitanja koja se
uređuju tim materijalima.

Prema tome, molimo vas da nam dostavite mišljenja:
Ureda za zakonodavstvo,
Ministarstva financija,
Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
te drugih središnjih tijela državne uprave ukoliko su se očitovala
na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom
uređenju.

Zahtjev za dopunu informacije tražimo sukladno članku 24. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) koji
kaže da "ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju
zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin ispravak,
odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja infromacije."

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

zahvaljujemo vam na dostavi informacije o osobama koje su izradile
prijedlog Zakona o izmjenama I dopunama Zakona o prostornom
uređenju (dalje: ZID ZPU)

Nastavno na naš drugi zahtjev kojim molimo da nam se dostave
mišljenja nadležnih državnih tijela na prijedlog ZID ZPU I vaše
odgovore sadržane u dopisima KLASA: 008-01/19-01/73, URBROJ:
531-08-19 od 24. travnja 2019. te KLASA: 008-1/19-01/73, URBROJ:
531-08-19-10 od 20. svibnja 2019. dostavljen 27. svibnja 2019.
molimo vas za dopunu informacije.

Ponovno ukazujemo da mišljenja nadležnih državnih tijela na
prijedlog ZID ZPU nisu sadržana u rezultatima provedene javne
rasprave na portalu e-savjetovanje te u nacrtu konačnog prijedloga
zakona objavljenog na stranicama Hrvatskog sabora na koji upućujete
u vašim dopisima.

Uz upućivanje na gore navedene stranice, kao razlog odbijanja
pristupu traženim mišljenjima pozivate se na odredbu članka 15.
stavka 4. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN
25/13, 85/15, dalje: Zakon) koja kaže da “ Tijela javne vlasti mogu
ograničiti pristup informaciji ako je: ...informacija nastala u
postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u
razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela
javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog
tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i
akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova.”

Napominjemo da je pogrešno primijenjena odredba članka 15. stavka
4. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom na
to da se obrazloženje rješenja svodi samo na reproduciranje
sadržaja navedene zakonske odredbe, te nije jasno na koji bi način,
i objavljivanje koje informacije moglo dovesti do pogrešnog
tumačenja sadržaja informacije, ugrozilo proces donošenja propisa I
akata ili slobodu davanja mišljenja I izražavanja stavova.

Naime, spomenuti ZID ZPU je već donesen te je stupio na snagu pa
stoga nije jasno kako bi se mogao ugroziti proces donošenja
spomenutog akta ili kako bi objava spomenutih mišljenja isto tako
mogla utjecati na slobodu davanja mišljenja I izražavanja stavova
nadležnih tijela.

Također, o odbijanju našeg zahtjeva trebali ste odlučiti rješenjem
a prije donošenja rješenja trebali ste provesti test razmjernosti i
javnog interesa.

Niste proveli test razmjernosti. Člankom 16. stavkom 1. Zakona
propisano da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po
zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2.,
3., 4., 5., 6. i 7. i stavka 3. ovog Zakona, dužno prije donošenja
odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Niste odlučili rješenjem. Člankom 23. stavkom 5. točkom 2. Zakona o
pravu na pristup informacijama je propisano da će tijelo javne
vlasti rješenjem odbiti zahtjev ako se ispune uvjeti propisani u
članku 15. stavcima 2. i 3., a u vezi s člankom 16. stavkom 1. ovog
Zakona.

Ukazujemo na dosadašnju praksu Povjerenika za informiranje koji
smatra kako bi omogućavanje uvida u stručna mišljenja unaprijedilo
savjesnost, ispravnost postupanja i odgovornost svih uključenih u
izradi predmetnih mišljenja.

Izrada stručnih mišljenja jedan je od elemenata u zakonodavnom
procesu. Budući da je sve veća tendencija povećanja
transparentnosti i demokratizacija spomenutog procesa, stručna
mišljenja tijela javnih vlasti bi trebala biti javno dostupna kako
bi se unaprijedila javna rasprava o nacrtima propisa te kako bi
javnost kritički razmotrila predmetna mišljenja koja tijela javne
vlasti izrađuju u sklopu svoje službene dužnosti.

Shodno svemu navedenome, molimo vas za dopunu informacije na način
da nam se dostave tražena mišljenja sukladno članku 24. stavku 1.
Zakona koji kaže da "ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
infromacije."

Vaš zadnji odgovor dostavljen nam je 27. svibnja 2019. te je
zahtjev za dopunom informacije pravovremeno postavljen.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Spojite s ovim

Udruga BIOM - komentar ()

Ovim putem dostavljamo dopis Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (dostavljen poštom) kojim nam je odgovoreno na zahtjev za pristup informaciji. Dopis je dostavljen 10. lipnja 2019.

Dokument možete preuzeti preko sljedeće poveznice.
https://www.dropbox.com/sh/rthc7zuqz71w9...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb može: