Naknada za okoliš

KREŠIMIR JANACH je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Zašto se ne omogući uplata posebne naknade za okoliš van Stanica za tehnički pregled vozila ? Zašto za naknadu od 42,00 kn moram platiti stanici proviziju 21,55 kn a na kiosku nude naknadu 1,50 kn ?

S poštovanjem,

KREŠIMIR JANACH

Lidija Tošić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

Poštovani
trenutno sam na porodiljnom dopustu te sam vas upit prosljedila kolegi Danijelu Orlicu koji je u mom odsustvu zadužen za pravo na pristup informacijama.
S poštovanjem,
Lidija Tosic

Poslano s mog iPhone uređaja

10. 6. 2015., u 09:41, "KREŠIMIR JANACH" <[ZPPI #459 email]> napisao:

prikazati citirane dijelove

Danijel Orlić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Jananach,

 

Zahvaljujem na dostavljenom upitu.

Slijedom istog skrećem Vam pozornost kako je odredbom članka 23. stavkom
5. podstavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13),
propisano je da će tijelo javne vlasti odbiti zahtjev korisnika prava na
pristup informacijama ako se traži informacija koja se ne smatra
informacijom u smislu članka 5. stavka 1. podstavka 3. istog.

Naime, člankom 5. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama, propisano je kako je „informacija“ svaki podatak koji
posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra
ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana
(napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički
ili neki drugi zapis). Zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu
tijela javne vlasti da sastavlja odgovore na postavljena pitanja ili
obavlja dodatne aktivnosti, a kako bi zapravo tek nastala zatražena
informacija. Pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup
informacijama uključuje dobivanje preslike gotove informacije koju tijelo
javne vlasti posjeduje (određeni dokument, CD i sl).  Drugim riječima,
upiti za koje kao odgovor ne postoji gotova informacija, ne ulaze u
područje predmetnog Zakona.

Dakle, pristup informaciji u smislu naprijed citiranog Zakona, odnosi se
na pristup gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja
postoji u materijaliziranom obliku.

Međutim, Fond će na navedeni upit odgovoriti u okviru svoje redovne
djelatnosti, te Vas stoga molim da se sa upitom obratite kolegi Mislavu
Kotarcu na e-mail adresu [1][email address].

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

Danijel Orlić, dipl. iur.

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental Protection and Energy Efficiency Fund

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

KREŠIMIR JANACH

Poštovani Danijel Orlić,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Nije potrebno nabrajati zakonske norme niti ugovore i sporazume s Centrom za vozila Hrvatske, već je jednostavno potrebno objaviti žiroračun na koji se može uplatiti naknada, kao što se može uplatiti naknada za ceste.

S poštovanjem,

KREŠIMIR JANACH

Danijel Orlić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

Poštovani gospodine Janach,

Imajući u vidu ponovljeni upit, ponovno skrećem pozornost da isti ne podliježe pod Zakon o pravu na pristup informacijama.
Dakle u konkretnom slučaju, Fond bi Vaš zahtjev odbio Rješenjem sukladno citiranom Zakonu.
Namjera Fonda nije bila nabrajati zakonske norme, već upravo suprotno postupati u skladu s istima.
Isto tako, radi dobivanja odgovora na upit, uputio sam Vas na kolegu Kotarca.
S obzirom da niste kontaktirali kolegu u čiji djelokrug rada spada između ostalog i posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon, dostavljam Vam njegov odgovor upućen stranci na identičan upit.

"Poštovani,

nastavno na Vaš upit, ovim Vas putem obavještavamo kako je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb, Radnička cesta 80, kao pravna osoba s javnim ovlastima, kojeg je osnivač Vlada Republike Hrvatske, sukladno članku 26. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN br. 107/03 i 144/12), ovlašten vršiti obračun radi naplate posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.
Također članak 26. istog Zakona u stavku 6. i 7. propisuje kako naplatu posebne naknade na temelju rješenja Fonda o plaćanju posebne naknade obavljaju pravne osobe ovlaštene za registraciju, odnosno ovjeru tehničke ispravnosti vozila na motorni pogon, a s kojima Fond sklapa ugovor kojim se uređuje način naplate posebne naknade te uplate naplaćenih sredstava na račun Fonda, kao i druga pitanja kojima se uređuju međusobna prava i obveze. Člankom 16. istog Zakona propisano je kako posebnu naknadu za okoliš na vozila na motorni pogon plaća pravna ili fizička osoba kao vlasnik ili ovlaštenik prava na vozilima na motorni pogon pri registraciji odnosno pri ovjeri tehničke ispravnosti istih. Slijedom navedenog, posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon plaća se pri registraciji vozila/ovjeri tehničke ispravnosti vozila na račun Fonda, putem pravne osobe ovlaštene za registraciju vozila (stanice za tehnički pregled)."

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja, slobodno me kontaktirajte na dolje navedeni broj mobitela.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Environmental Protection and Energy Efficiency Fund
Danijel Orlić, dipl. iur.
Voditelj Službe kadrovskih i općih poslova/ Head of Human Resources and General Affairs Service
Služba kadrovskih i općih poslova / Human Resources and General Affairs Service
Tajništvo/ Secretary’s Office

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
phone:     +385 1 5391 883
fax:          +385 1 5391 810
mob: +385 91 754 0022
e-mail:    [email address]
www.fzoeu.hr

prikazati citirane dijelove

KREŠIMIR JANACH

Poštovani Danijel Orlić,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:Molim uvid u Sporazum Fonda i Centra za vozila Hrvatke o međusobnim pravima i obavezama oko naplate i dostave posebne naknade za okoliš.
Moja inicijativa je da se naknada može platiti i na drugi način a ne samo u STP a Vaše je samo da objavite žiroračun pa bi potrvda o uplati bila važeća kao što je kod plaćanja naknade za ceste.
Neprihvatljivo je da za naknadu od 42 kn platim STP posebnu naknadu 21,55 kn.

S poštovanjem,

KREŠIMIR JANACH

Danijel Orlić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

2 privitaka

KLASA: UP/I-351-02/15-34/9

URBROJ: 563-09-1/16-15-2

 

Zagreb, 29. lipnja 2014.

 

 

 

 

PREDMET: Krešimir Janach

-        zahtjev za pristup informacijama

-       obavijest, daje se

 

 

VEZA: Vaš zahtjev za pristup informacijama od

  18. lipnja 2015. godine

 

Nastavno na gore navedeni zahtjev, ovim putem vas obavještavamo da je
isti  usvojen.

Imajući u vidu naprijed navedeno, u privitku Vam dostavljamo preslik
zatraženog Ugovora o naplati posebne naknade za okoliš na vozila na
motorni pogon (zatražene informacije).

Naglašavamo da se Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim
koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne
naknade za okoliš na vozila na motorni pogon koja je stupila na snagu u
siječnju 2015. godine,  ostvario pravedniji način naplate predmetne
naknade, poštujući princip tko više onečišćuje, više plaća, odnosno da se
izračun naknade temelji i na emisiji CO2 i na emisijskoj razini vozila.

 

 

Privitak:

        - kao u tekstu

 

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

 

Danijel Orlić, dipl. iur.

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental Protection and Energy Efficiency Fund

Danijel Orlić, dipl. iur.

 

prikazati citirane dijelove

KREŠIMIR JANACH

Poštovani Danijel Orlić,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Dobio sam traženu informaciju, ali i dalje smatram da trebate omogućiti samostalnu uplatu vlasnicima vozila, jer je naknada u STP previsoka.
Hvala.

S poštovanjem,

KREŠIMIR JANACH