Preslike svih ugovora koje je lokalna jedinica Grad Komiža sklopila s tvrtkom GALAGO DIZAJN d.o.o., OIB: 38606496519

Frane Torre je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Komiža

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Grad Komiža ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Grad Komiža

Poštovani,

Na temelju važećeg Zakona o pravu na pristup informacija, tražimo na uvid preslike svih ugovora koje je lokalna jedinica Grad Komiža sklopila s tvrtkom GALAGO DIZAJN d.o.o., OIB: 38606496519, u posljednjih godinu dana.

U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
Frane Torre
https://spasimobisevo.org

Dijana Kukoć, Grad Komiža

Poštovani,
Grad Komiža u 2018.godini nije sklopio niti jedan ugovor sa tvrtkom
Galago Dizajn d.o.o. .
Sa poštovanjem.

Službenik za informiranje

Diana Kukoč

prikazati citirane dijelove

Dijana Kukoć, Grad Komiža

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA : 008-01/19-01/04

UR.BROJ: 2190/02-03/19-02

Komiža, 4.03.2019.

 

                

               Temeljem čl. 23. točka 4.Zakona o pravu na pristup
informacijama (N.N.25/13 i

85/15),službenik za informiranje Grada Komiže,rješavajući povodom zahtjeva
za pristup informacijama podnijetog od Frane Torre u ime građanske
inicijative „Spasimo Biševo“Osječka 3,Split,donosi slijedeće

 

                                                         RJEŠENJE

 

Odbacuje se zahtjev Frane Torre  G.I.“Spasimo Biševo“Osječka 3,Split
,podnijet

dana 4.03.2019.,za pristup informaciji : preslik Ugovora sklopljenih
između Grada Komiže

I GALAGO DIZAJN d.o.o.u 2018.godini.

 

                                                        Obrazloženje:

 

         Frane Torre,  G.I „SPASIMO BIŠEVO“,Osječka 3,Split ,dana
4.03.2019. zahtjev za pristup informaciji  presliku ugovora sklopljenih
između Grada Komiže i GALAGO DIZAJN d.o.o. za 2018.god.

Zahtjev je podnio e-mailom na Grad Komiža,službenik za informiranje.

Postupajući po zahtjevu utvrđeno je kako Grad Komiža nema niti jedan
sklopljeni ugovor sa navedenom tvrtkom.

Slijedom navedenog a temeljem čl.23. točka 4. Zakona o pristupu
informacijama (N.N:25/13 i

85/15),odlučeno je kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku
za informiranje,

Jurišićeva 19,10000 Zagreb,u roku od 8 dana od primitka ovog Rješenja.

 

                                                              
                             Službenik za informiranje

                                                                                                  
Diana Kukoč

 

Dostavlja se

-Frane Torre Gi.“Spasimo Biševo“,Osječka 3,Split

-Pismohrana