Preslike svih ugovora koje je lokalna jedinica Grad Komiža sklopila s tvrtkom GALAGO DIZAJN d.o.o., OIB: 38606496519

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Grad Komiža

Zahtjev je uspješan.

Od: Frane Torre

Za: Grad Komiža

Poštovani,

Na temelju važećeg Zakona o pravu na pristup informacija, tražimo
na uvid preslike svih ugovora koje je lokalna jedinica Grad Komiža
sklopila s tvrtkom GALAGO DIZAJN d.o.o., OIB: 38606496519, u
posljednjih godinu dana.

U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
Frane Torre
https://spasimobisevo.org

Spojite s ovim

Od: Dijana Kukoć
Grad Komiža

Poštovani,
Grad Komiža u 2018.godini nije sklopio niti jedan ugovor sa tvrtkom
Galago Dizajn d.o.o. .
Sa poštovanjem.

Službenik za informiranje

Diana Kukoč

------ Original Message ------
From: "Frane Torre" <[ZPPI #6923 email]>
To: "Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Komiža" <[Grad Komiža e-mail za zahtjeve]>
Sent: 03.03.19 10:42:48
Subject: Preslike svih ugovora koje je lokalna jedinica Grad Komiža
sklopila s tvrtkom GALAGO DIZAJN d.o.o., OIB: 38606496519

> Za: Grad Komiža
>
> Poštovani,
>
> Na temelju važećeg Zakona o pravu na pristup informacija, tražimo
> na uvid preslike svih ugovora koje je lokalna jedinica Grad Komiža
> sklopila s tvrtkom GALAGO DIZAJN d.o.o., OIB: 38606496519, u
> posljednjih godinu dana.
>
> U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
> Frane Torre
> https://spasimobisevo.org
>
> -------------------------------------------------------------------
>
> U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
> Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
> obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
> zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
> vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
>
> Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
> zahtjev:
> [ZPPI #6923 email]
>
> Je li [Grad Komiža e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
> zahtjeve za Grad Komiža? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
> ovaj obrazac:
> http://imamopravoznati.org/change_reques...
>
> Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
> objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
> autorskih prava
> http://imamopravoznati.org/help/officers
>
> Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
> posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
> http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
>
> Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
> ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
> vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
> poveznicu do nas.
>
>
> -------------------------------------------------------------------
>

sakrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Dijana Kukoć
Grad Komiža

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA : 008-01/19-01/04

UR.BROJ: 2190/02-03/19-02

Komiža, 4.03.2019.

 

                

               Temeljem čl. 23. točka 4.Zakona o pravu na pristup
informacijama (N.N.25/13 i

85/15),službenik za informiranje Grada Komiže,rješavajući povodom zahtjeva
za pristup informacijama podnijetog od Frane Torre u ime građanske
inicijative „Spasimo Biševo“Osječka 3,Split,donosi slijedeće

 

                                                         RJEŠENJE

 

Odbacuje se zahtjev Frane Torre  G.I.“Spasimo Biševo“Osječka 3,Split
,podnijet

dana 4.03.2019.,za pristup informaciji : preslik Ugovora sklopljenih
između Grada Komiže

I GALAGO DIZAJN d.o.o.u 2018.godini.

 

                                                        Obrazloženje:

 

         Frane Torre,  G.I „SPASIMO BIŠEVO“,Osječka 3,Split ,dana
4.03.2019. zahtjev za pristup informaciji  presliku ugovora sklopljenih
između Grada Komiže i GALAGO DIZAJN d.o.o. za 2018.god.

Zahtjev je podnio e-mailom na Grad Komiža,službenik za informiranje.

Postupajući po zahtjevu utvrđeno je kako Grad Komiža nema niti jedan
sklopljeni ugovor sa navedenom tvrtkom.

Slijedom navedenog a temeljem čl.23. točka 4. Zakona o pristupu
informacijama (N.N:25/13 i

85/15),odlučeno je kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku
za informiranje,

Jurišićeva 19,10000 Zagreb,u roku od 8 dana od primitka ovog Rješenja.

 

                                                              
                             Službenik za informiranje

                                                                                                  
Diana Kukoč

 

Dostavlja se

-Frane Torre Gi.“Spasimo Biševo“,Osječka 3,Split

-Pismohrana

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Komiža može: