Projekt uređenja parka na Trnjanskoj Savici - glavni projekt

Suzana Dobrić Žaja je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Grad Zagreb.

Suzana Dobrić Žaja

Za: Grad Zagreb

Poštovani, molim Vas da mi dostavite skenove dijela glavnog projetka oznake TD 18/17 izrađen po Arhitektura u bijelom d.o.o. Zagreb, Ribnička 9, temeljem kojeg je izdana prijava početka građenja klasa 361-03/17-007/359 od dana 20.04.2017.godine. Molim da mi dostavite slijedeće dijelove:
- arhitektonsko građevinski projekt - tekstualni i grafički dio (tehnički opis i arhitektonsko građevinski nacrti)
- projekt vodovoda i odvodnje - tekstualni i grafički dio (tehnički opis i arhitektonsko građevinski nacrti)
- projekt hortikulture - tekstualni i grafički dio (tehnički opis i arhitektonsko građevinski nacrti)

Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim Vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,

Suzana Dobrić Žaja

Suzana Dobrić Žaja je ostavio/la bilješku ()

Osobni podaci poslani direktno s privatne e-mail adrese.

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

Poštovana gospođo Dobrić Žaja,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama (KLASA: 008-02/17-002/190, URBROJ: 251-02-04-1/03-17-1), a temeljem članka 15. stavka 2. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje: Zakon), a u vezi s člankom 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14), molim da, temeljem članka 79. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09), u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovoga maila, dostavite izričiti pisani pristanak nositelja autorskoga prava za pristup informaciji, odnosno izrađivača Glavnog projekta ( oznake TD 18/17) Arhitektura u bijelom d.o.o. iz Zagreba, Ribnička 9.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti pogrešno primjenjuje Yakon o pravu na pristup informacijama i Yakon o autorskom pravu.

Naime, obaveza Grada Zagreba u ovom slučaju je da provedu test razmjernosti javnog interesa kojim se procjenjuje za svaki pojedinačni slučaj da li je bitnije zaštititi javni interes ili autorsko pravo.

Ukoliko treba tražiti pristanak autora, to onda treba tražiti Grad Zagreb kao stakeholder tog projekta (naručitalj) a ne vi kao podnositelj zahtjeva za pristup informacijama.

Predlažemo vam da dostavite predstavku Povjereniku za informiranje, a možete koristiti ovaj obrazac:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_pre...

Suzana Dobrić Žaja

Za: Ana Gojanović-Rakić

Poštovana,
tražim da u vezi s člankom 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14) Grad kao naručitelj projekta od autora (tvrtka Arhitektura u bijelom d.o.o. iz Zagreba, Ribnička 9) zatraži izričiti pisani pristanak nositelja autorskoga prava za pristup informaciji.

S poštovanjem,

Suzana Dobrić Žaja

Suzana Dobrić Žaja je ostavio/la bilješku ()

Rješenje kojim se odbija zahtjev dostavljeno je elektronički na privatnu e-mail adresu i poštom. Prilažem link na dokument:

https://drive.google.com/file/d/0B6oltrL...

Molim administratora da komentira dio Rješenja u kojem se govori o provedbi testa razmjernosti i javnog interesa i procjeni da li je proveden na ispravan način, te da predloži eventualne pravne korake.

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Rjesenjem je zahtjev odbijen po clanku 15. stavak 2. ZPPI-a. Vidi objasnjenje nize.

Grad Zagreb je i u ovom slucaju odbilo zahtjev bez provodenja test razmjernosti i javnog interesa usporkos uzpozorenju Povjerenice za informirnaje po dopisu, klasa 008-03/17-01/15, urbroj 401-01/08-17-05 od 23. ozujka 2017!

Povjerenica je u tom dopisu Gradu Zagrebu opisala:

Prema clanku 16. stavku 1. Zakona, tijelo javne vlasti nadlezno za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama iz clanka 15. stavka 2. tocke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavka 3. i 4. ovog Zakona, duzno je, prije donosenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz clanka 15. stavka 2. tocke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom misljenju Ureda vijeca za nacionalnu sigurnost, duzan je, prije donosenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Informacije kojima se ogranicava pravo na pristup zbog razloga navedenih u stavku 2. tocki 5. clanka 15. Zakona postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacije mogla biti prouzrocena steta, ali najduze u roku 20 godina od dana kada je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije odredjen duzi rok.

Informacije iz stavka 2. i 3. ovog clanka postaju dostupne javnosti nakon sto prestanu razlozi na temelju kojih je tijelo javne vlasti ogranicilo pravo na pristup informacijama.

Iz citiranih odredbi Zakona proizlazi da se davanje informacija koje je intelektualno vlasnistvu moze odobriti u slucaju izricitog pisanog pristanka autora ili vlasnika, prestankom vremenskog ogranicenja te ako tijelo javne vlasti nakon provedenog testa razmjernosti i javnog interesa utvrdi da prevladava javni interes za objavom informacije, iako ce pri tome doci do povrede intelektualnog vlasnistva.

Medutim, iz obrazlozenja ostavljenog rjesenja nije vidljivo da je tijelo javne vlasti proveo test razmjernosti i javnog interesa prije donosenja rjesenja o odbijanju zahtjeva.

Stoga je Povjerenik za informiranje ovim dopisom upozorio da ubuduce ako se utvrdi postojanje zakonskih ogranicenja iz clanka 15. stavka 2., tocke 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i stavaka 3. i 4., prije donosenja odluke (rjesenja o odbijanju zahtjeva) treba provesti test razmjernosti i javnog interesa i ovisno od rezultata donijeti odluku.

Ukratko:
Zalba Povjerenici za informiranje cim prije (da ne istekne rok 15 dana od dana preuzimanja rjesenja na posti). Nakon 30 dana poslati Povjerenici pozurnicu.

S obzirom kako je tijelo javne vlasti vec ranije dobilo upozorenje Povjerenice (dopisi iz ozujka 2017), predlozem da odvojeno pokrenete tuzbu ispred upravnog suda (tuzbe su besplatne) protiv odgovorne osobe (sluzbenik za informiranje) radi nemara sluzbenika po ZUP-u jer unatoc upozorenju Povjerenika nisu u ovom novom predmetu postupili sukladno naputku Povjerenice sto ukazuje na nemarnost sluzbenika (priloziti prijasnji dopis Povjerenice i rjesenje sluzbenika iz lipnja).

Suzana Dobrić Žaja je ostavio/la bilješku ()

Dana 3. 7. 2017. poslana je predstavka povjerenici za informiranje u kojoj se žalim na Rješenje.