Sadržaj i način prikupljanja i obrade podataka o javnim cestama te upute

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Uredba o vođenju Registra javnih cesta (NN 032/2001), koji je Vlada
Republike Hrvatske dnijela na sjednici održanoj 5. travnja 2001.
godine.

Clankom 2, stavka 3, definirano je da ce "Ministar pomorstva,
prometa i veza utvrdit će sadržaj i način prikupljanja i obrade
podataka o javnim cestama, koji će se voditi u Registru javnih
cesta, te dati obvezujuće upute u vezi provedbe ove Uredbe
subjektima iz stavka 1. ovoga članka."

Molim vas dostavu:
- sadržaj i način prikupljanja i obrade podataka o javnim cestama,
koji je utvrdio Ministar pomorstva, prometa i veza (pisani
dokument, ako imate dostavite u digitalnom obliku)
- pisane upute u vezi provedbe ove Uredbe subjektima iz stavka 1.
članka 2.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

SluzbenikZaInformiranje,

1 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

U privitku Vam dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Službenik za informiranje
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Tel. 01/3784 582
Fax. 01/3784 521
e-mail: [e-mail adresa]

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani SluzbenikZaInformiranje,

Hvala vam na odgovoru!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Nacin vodjenja registra javnih cesta uredjen je ovim Pravilnikom o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima (NN 056/2015):

http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.p...

Datum stupanja na snagu: 30.05.2015.

Članak 16.
(1) Hrvatske ceste d.o.o. uspostavljaju bazu podataka o javnim cestama najkasnije u roku 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Miroslav Schlossberg

Poštovani SluzbenikZaInformiranje,

Informacija koju ste poslali da Uredba o vodenju Registra javnih cesta (NN32/2001)
- koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 5. travnja 2001. godine
- je bila na snazi do donosenja novog Pravilnika o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima (NN56/2015) koji je stupio na snagu 30.05.2015.

No to ne odgovara na moj zahtjev.

==========
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
==========

(Obrazac br.3 Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 083/2014))

Informacija koja se traži:

Dana 29. rujna podnio sam zahtjevom za pristup informacijama navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) kojim sam zatražio dostavu informacije trazio sam dokumente koji su nastali prije stupanja na snagu novog Pravilnika (dakle nekada u periodu od 5.04.2001. do 30.05.2015.):
- pisani dokument (elektronicki ako je moguce?) kojim Ministar pomorstva, prometa i veza utvrdio sadržaj i način prikupljanja i obrade podataka o javnim cestama, sukladno cl. 2, st. 2 Uredbe o vođenju Registra javnih cesta (NN 032/2001) (ako imate dostavite u digitalnom obliku)
- pisane upute (dokument / email / memorandum / bilo koji oblik pisane informacije) u vezi provedbe ove Uredbe subjektima iz stavka 1. članka 2. Uredbe o vođenju Registra javnih cesta (NN 032/2001) (ako imate dostavite u digitalnom obliku).

Budući da sam dana 30. rujna 2015. zaprimio informaciju koja nije ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24. stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

1. Dostaviti pisani dokument (elektronicki ako je moguce?) kojim Ministar pomorstva, prometa i veza utvrdio sadržaj i način prikupljanja i obrade podataka o javnim cestama, sukladno cl. 2, st. 2 Uredbe o vođenju Registra javnih cesta (NN 032/2001) (ako imate dostavite u digitalnom obliku)

2. Dostaviti pisane upute (dokument / email / memorandum / bilo koji oblik pisane informacije) u vezi provedbe ove Uredbe subjektima iz stavka 1. članka 2. Uredbe o vođenju Registra javnih cesta (NN 032/2001) (ako imate dostavite u digitalnom obliku).

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,

Oblik pristupa informaciji:
- elektronskim putem ako je tijelo javne vlasti u mogucnosti dostaviti elektronskim putem.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je Povjereniku za informiranje dostavljena predstavka radi pogresne primjene zakona i oglusivanje tijela na Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 22. sijecnja 2015 zaprimio sam postanskim putem Rjesenje:

KLASA UP/I-011-01/16-06/01
URBROJ 530-01-16-2
Zagreb, 18. sijecnja 2016.

kojim MPPI odbija zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacija i to za informaciju KLASA 001-01/15-06/36, URBROJ 530-10-15-2, gdje se trazi dostava sadrzaja i nacina prikupljanja i obrade podataka o javnm cestama, koje je utvrdio Ministar pomorstva prometa i veza u pisanom ili digitalnom obliku, te pisane upute u vezi provedbe Uredbe o vodenju Registar javnih cesta (cl. 2, NN 32/2001).

U Rjesenju se Ministarstvo poziva na odgovor KLASA 011/01/15/06/36, URBROJ 530-10-15-2 ciji sadrzaj citiraju.

Ministarstvo navodi kako nema osnove za dopunu odnosno ispravak danog odgovora, jer je Ministarstvo dalo mjerodavan odgovor, slijedom toga slukladno cl.23 st.5 ZPPI-ja rjesenjem odbijaju zahtjev ako utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak dane informacije.

Protiv rjesenja moze se izjaviti zalba Povjereniku za informiranje u roku 15 dana od dana primitka Rjesenja.