Senj Brinje izmjena zahvata - Elaborat zaštite okoliša i Mišljenje Uprave za zaštitu prirode

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) Elaborat zaštite okoliša (APO d.o.o., kolovoz 2014.) iz postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata vjetroelektrane Senj na lokaciji Grad Senj i Općina Brinje okončanog Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/14-08/84; UBROJ: 517-06-2-1-1-14-8 od 22. listopada 2014.

II.) Mišljenje Uprave za zaštitu prirode KLASA 612-07/14-59/115; službeno-interno od 2. listopada 2014. iz postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata vjetroelektrane Senj na lokaciji Grad Senj i Općina Brinje okončanog Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/14-08/84; UBROJ: 517-06-2-1-1-14-8 od 22. listopada 2014.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Pristup Informacijama, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

3 privitaka

Poštovani,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u privitku šaljemo traženo.

S poštovanjem,

Marina Balaško Ivančić

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministry of Environment and Energy
Marina Balaško Ivančić
Viša upravna savjetnica

Radnička cesta 80/22
10 000 Zagreb
Tel. + 385 1 4866 156
Fax + 385 1 3717 135
e-mail: [e-mail adresa
www.mzoe.hr

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) Elaborat zaštite okoliša (APO d.o.o., kolovoz 2014.) iz
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene
zahvata vjetroelektrane Senj na lokaciji Grad Senj i Općina Brinje
okončanog Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA:
UP/I 351-03/14-08/84; UBROJ: 517-06-2-1-1-14-8 od 22. listopada
2014.

II.) Mišljenje Uprave za zaštitu prirode KLASA 612-07/14-59/115;
službeno-interno od 2. listopada 2014. iz postupka ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata vjetroelektrane Senj na
lokaciji Grad Senj i Općina Brinje okončanog Rješenjem Ministarstva
zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/14-08/84; UBROJ:
517-06-2-1-1-14-8 od 22. listopada 2014.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6490 email]

Je li [MZOIP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj
obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org