Za: Zagorski vodovod, Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Koji je razlog da je česma sa pitkom vodom kod Vodospreme van funkcije i planira li se staviti u funkciju?

S poštovanjem,

Građanska platforma
Pokreni Zabok

Krunoslav Cigula, Zagorski vodovod, Zabok

Poštovani !

Nastavno na prigovor u vezi javnog izljeva na lokaciji vodospreme Zabok, mogu izjaviti da je ista privremeno van uporabe zbog oštećenja nastalih uslijed djelovanja trećih osoba. Za istu su naručeni zamjenski dijelovi i kada stignu ista će se montirati i biti ponovno u funkciji.

S poštovanjem !

Krunoslav Cigula, ing. građ.
Rukovoditelj odjela Vodoopskrbe

Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1
OIB: 61979475705

Mob.: 099/4259-314
Tel: 049/588-640
Fax: 049/221-326
Web: www.zagorski-vodovod.hr

prikazati citirane dijelove