Studije opravdanosti davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra

Zahtjev za pristup informacijama od Dušica Radojčić za Grad Pula

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Grad Pula je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Na internetskim stranicama Grada Pule objavljeni su dokumenti potrebni za odlučivanje na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule zakazanoj za 28.12.2018. Točka 23. odnosi se na usvajanje dvije odluke:

1. Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2019 - 2021 godine
Vrste koncesija: koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
Planirani broj koncesija - 8 koncesija:
- gospodarsko korištenje morske plaže u uvali Saccorgiana
- gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Ferijalni savez
- gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Ambrela
- gospodarsko korištenje morskih plaža na području Punta Verudela resort
- gospodarsko korištenje morske plaže na području TN Splendid Zlatne stijene
- gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Valkane
- gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Stoja
- izgradnja i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma
"Bunarina" Pula.
Rok na koji se koncesije planiraju dati: 10 - 20 godina.
Procijenjena godišnja naknada za koncesije: 450.000,00 kn.
Pravna osnova za davanje koncesija: Zakon o pomorskom dobru

i

2. Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu
Vrste koncesija:
- koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
Planirani broj koncesija: 4 koncesije
- gospodarsko korištenje morske plaže u uvali Saccorgiana
- gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Ferijalni savez
- gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Ambrela
- izgradnja i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma
"Bunarina" Pula.
Rok na koji se koncesije planiraju dati: 10 - 20 godina.
Procijenjena godišnja naknada za koncesije: 280.000,00 kn.

Molimo da nam za planirane koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra dostavite Studije opravdanosti davanja koncesije, obavezne prema čl. 18 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

OBRAZLOŽENJE
Prema čl. 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Studijom opravdanosti davanja koncesije moraju se uzeti u obzir javni interes, utjecaj na okoliš, zaštita prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davanja koncesija iz članka 78. istog Zakona.

Prema čl. 19. istog zakona, studija opravdanosti davanja koncesije mora sadržavati operativni sažetak, opći dio, tehničke, financijske, ekonomske i pravne analize, a po potrebi i elaborat zaštite okoliša. Studija, između stalog, mora sadržavati analizu troškova i koristi koncesije u odnosu na proračun davatelja koncesije,

Prema čl. 20., procjena vrijednosti koncesije izračunava se na temelju podataka iz studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije.

Prema čl. 24., odluka o koncesiji sadrži područje pomorskog dobra koje se daje na upotrebu ili gospodarsko korištenje; način, uvjete i vrijeme upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra, stupanj isključenosti opće upotrebe, naknadu koja se plaća za koncesiju, ovlaštenja davatelja koncesije, popis objekata podgradnje i nadgradnje koji se nalaze na pomorskom dobru i daju se u koncesiju, prava i obveze ovlaštenika koncesije uključujući i obvezu održavanja i zaštite pomorskog dobra, te zaštite prirode ako se pomorsko dobro nalazi na zaštićenom dijelu prirode.

Budući da je čl. 9. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno da se davanjem pomorskog dobra na gospodarsko korištenje mogu druge osobe djelomično ili potpuno isključiti od upotrebe ili korištenja, molimo da nam dostvaite informaciju o planiranom stupnju isključenosti javnosti iz korištenja područja koje se planira dati u koncesiju.

Zakonom je propisano i da je rok na koji se koncesija daje ne smije ograničavati tržišno natjecanje više nego što je to nužno kako bi se osigurala amortizacija stvarne vrijednosti ulaganja koncesionara i razuman povrat uloženog kapitala, istodobno uzimajući u obzir troškove i rizike koje koncesionar preuzima za vrijeme trajanja koncesije. Ni to iz navedenih odluka o davanju konceijse nije moguće utvrditi.

Informacije koje tražimo nisu dio navedenih prijedloga odluka pripremljenih za 28. sjednicu Gradskog vijeća odnosno te odluke nisu u skladu za zakonom.

S poštovanjem,
Dušica Radojčić, Zelena Istra

Ljiljana Ribarić, Grad Pula

1 privitaka

--------------------------------------------------------------------------

Za: Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni
sustav i imovinu

Na internetskim stranicama Grada Pule objavljeni su dokumenti
potrebni za odlučivanje na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule
zakazanoj za 28.12.2018. Točka 23. odnosi se na usvajanje dvije
odluke:

1. Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja
koncesija za razdoblje 2019 - 2021 godine
Vrste koncesija: koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog
dobra
Planirani broj koncesija - 8 koncesija:
- gospodarsko korištenje morske plaže u uvali Saccorgiana
- gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Ferijalni savez
- gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Ambrela
- gospodarsko korištenje morskih plaža na području Punta Verudela
resort
- gospodarsko korištenje morske plaže na području TN Splendid
Zlatne stijene
- gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Valkane
- gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Stoja
- izgradnja i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke
nautičkog turizma
"Bunarina" Pula.
Rok na koji se koncesije planiraju dati: 10 - 20 godina.
Procijenjena godišnja naknada za koncesije: 450.000,00 kn.
Pravna osnova za davanje koncesija: Zakon o pomorskom dobru

i

2. Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu
Vrste koncesija:
- koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
Planirani broj koncesija: 4 koncesije
- gospodarsko korištenje morske plaže u uvali Saccorgiana
- gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Ferijalni savez
- gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Ambrela
- izgradnja i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke
nautičkog turizma
"Bunarina" Pula.
Rok na koji se koncesije planiraju dati: 10 - 20 godina.
Procijenjena godišnja naknada za koncesije: 280.000,00 kn.

Molimo da nam za planirane koncesije za gospodarsko korištenje
pomorskog dobra dostavite Studije opravdanosti davanja koncesije,
obavezne prema čl. 18 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

OBRAZLOŽENJE
Prema čl. 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Studijom
opravdanosti davanja koncesije moraju se uzeti u obzir javni
interes, utjecaj na okoliš, zaštita prirode i kulturnih dobara,
financijski učinci koncesije na proračun jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, te usklađenost s gospodarskim
razvojnim planovima i planovima davanja koncesija iz članka 78.
istog Zakona.

Prema čl. 19. istog zakona, studija opravdanosti davanja koncesije
mora sadržavati operativni sažetak, opći dio, tehničke,
financijske, ekonomske i pravne analize, a po potrebi i elaborat
zaštite okoliša. Studija, između stalog, mora sadržavati analizu
troškova i koristi koncesije u odnosu na proračun davatelja
koncesije,

Prema čl. 20., procjena vrijednosti koncesije izračunava se na
temelju podataka iz studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno
analize davanja koncesije.

Prema čl. 24., odluka o koncesiji sadrži područje pomorskog dobra
koje se daje na upotrebu ili gospodarsko korištenje; način, uvjete
i vrijeme upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra,
stupanj isključenosti opće upotrebe, naknadu koja se plaća za
koncesiju, ovlaštenja davatelja koncesije, popis objekata
podgradnje i nadgradnje koji se nalaze na pomorskom dobru i daju se
u koncesiju, prava i obveze ovlaštenika koncesije uključujući i
obvezu održavanja i zaštite pomorskog dobra, te zaštite prirode ako
se pomorsko dobro nalazi na zaštićenom dijelu prirode.

Budući da je čl. 9. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
utvrđeno da se davanjem pomorskog dobra na gospodarsko korištenje
mogu druge osobe djelomično ili potpuno isključiti od upotrebe ili
korištenja, molimo da nam dostvaite informaciju o planiranom
stupnju isključenosti javnosti iz korištenja područja koje se
planira dati u koncesiju.

Zakonom je propisano i da je rok na koji se koncesija daje ne smije
ograničavati tržišno natjecanje više nego što je to nužno kako bi
se osigurala amortizacija stvarne vrijednosti ulaganja koncesionara
i razuman povrat uloženog kapitala, istodobno uzimajući u obzir
troškove i rizike koje koncesionar preuzima za vrijeme trajanja
koncesije. Ni to iz navedenih odluka o davanju konceijse nije
moguće utvrditi.

Informacije koje tražimo nisu dio navedenih prijedloga odluka
pripremljenih za 28. sjednicu Gradskog vijeća odnosno te odluke
nisu u skladu za zakonom.

S poštovanjem,
Dušica Radojčić, Zelena Istra

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6649 email]

Je li [Grad Pula e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Pula? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

Dušica Radojčić je ostavio/la bilješku ()

Došlo je do greške prilikom pisanja obrazloženja odnosno navođenja zakona, koje ovime ispravljamo:

Molimo da nam za planirane koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra dostavite Studije opravdanosti davanja koncesije, obaveznu prema čl. 18 Zakona o KONCESIJAMA

Prema čl. 18. Zakona o KONCESIJAMA, Studijom opravdanosti davanja koncesije moraju se uzeti u obzir javni interes, utjecaj na okoliš, zaštita prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davanja koncesija iz članka 78. istog Zakona.

Prema čl. 19. istog zakona, studija opravdanosti davanja koncesije mora sadržavati operativni sažetak, opći dio, tehničke, financijske, ekonomske i pravne analize, a po potrebi i elaborat zaštite okoliša. Studija, između stalog, mora sadržavati analizu troškova i koristi
koncesije u odnosu na proračun davatelja koncesije,

Prema čl. 20., procjena vrijednosti koncesije izračunava se na temelju podataka iz studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije.

Prema čl. 24. ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, odluka o koncesiji sadrži područje pomorskog dobra koje se daje na upotrebu ili gospodarsko korištenje; način, uvjete i vrijeme upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra, stupanj isključenosti opće upotrebe, naknadu koja se plaća za koncesiju, ovlaštenja davatelja koncesije, popis objekata podgradnje i nadgradnje koji se nalaze na pomorskom dobru i daju se u koncesiju, prava i obveze ovlaštenika koncesije uključujući i obvezu održavanja i zaštite pomorskog dobra, te zaštite prirode ako se pomorsko dobro nalazi na zaštićenom dijelu prirode.
Budući da je čl. 9. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno da se davanjem pomorskog dobra na gospodarsko korištenje mogu druge osobe djelomično ili potpuno isključiti od upotrebe ili korištenja, molimo da nam dostvaite informaciju o planiranom stupnju isključenosti javnosti iz korištenja područja koje se planira dati u koncesiju.
ZAKONOM O KONCESIJAMA , čl. 17., je propisano i da je rok na koji se koncesija daje ne smije ograničavati tržišno natjecanje više nego što je to nužno kako bi se osigurala amortizacija stvarne vrijednosti ulaganja koncesionara i razuman povrat uloženog kapitala, istodobno uzimajući u obzir troškove i rizike koje koncesionar preuzima za vrijeme trajanja koncesije.

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Posljednju ispravku poslali ste kao komentar - prikazuje se samo na webu i ne salje se Gradu Puli. Kako bi Grad Pula zaprimio ispravak, koristite link ispod za slanje odgovora (reply) te u odgovoru posaljite ispravak.

Za: Ljiljana Ribarić

Došlo je do greške prilikom pisanja obrazloženja odnosno navođenja zakona, koje ovime ispravljamo:

Molimo da nam za planirane koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra dostavite Studije opravdanosti davanja koncesije, obaveznu prema čl. 18 Zakona o KONCESIJAMA

Prema čl. 18. Zakona o KONCESIJAMA, Studijom opravdanosti davanja koncesije moraju se uzeti u obzir javni interes, utjecaj na okoliš, zaštita prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davanja koncesija iz članka 78. istog Zakona.

Prema čl. 19. istog zakona, studija opravdanosti davanja koncesije mora sadržavati operativni sažetak, opći dio, tehničke, financijske, ekonomske i pravne analize, a po potrebi i elaborat zaštite okoliša. Studija, između stalog, mora sadržavati analizu troškova i koristi
koncesije u odnosu na proračun davatelja koncesije,

Prema čl. 20., procjena vrijednosti koncesije izračunava se na temelju podataka iz studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije.

Prema čl. 24. ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, odluka o koncesiji sadrži područje pomorskog dobra koje se daje na upotrebu ili gospodarsko korištenje; način, uvjete i vrijeme upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra, stupanj isključenosti opće upotrebe, naknadu koja se plaća za koncesiju, ovlaštenja davatelja koncesije, popis objekata podgradnje i nadgradnje koji se nalaze na pomorskom dobru i daju se u koncesiju, prava i obveze ovlaštenika koncesije uključujući i obvezu održavanja i zaštite pomorskog dobra, te zaštite prirode ako se pomorsko dobro nalazi na zaštićenom dijelu prirode.
Budući da je čl. 9. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno da se davanjem pomorskog dobra na gospodarsko korištenje mogu druge osobe djelomično ili potpuno isključiti od upotrebe ili korištenja, molimo da nam dostvaite informaciju o planiranom stupnju isključenosti javnosti iz korištenja područja koje se planira dati u koncesiju.
ZAKONOM O KONCESIJAMA , čl. 17., je propisano i da je rok na koji se koncesija daje ne smije ograničavati tržišno natjecanje više nego što je to nužno kako bi se osigurala amortizacija stvarne vrijednosti ulaganja koncesionara i razuman povrat uloženog kapitala, istodobno uzimajući u obzir troškove i rizike koje koncesionar preuzima za vrijeme trajanja koncesije.

S poštovanjem,

Dušica Radojčić

Ljiljana Ribarić, Grad Pula

1 privitaka

--------------------------------------------------------------------------

Za: Ljiljana Ribarić

Došlo je do greške prilikom pisanja obrazloženja odnosno navođenja
zakona, koje ovime ispravljamo:

Molimo da nam za planirane koncesije za gospodarsko korištenje
pomorskog dobra dostavite Studije opravdanosti davanja koncesije,
obaveznu prema čl. 18 Zakona o KONCESIJAMA

Prema čl. 18. Zakona o KONCESIJAMA, Studijom opravdanosti davanja
koncesije moraju se uzeti u obzir javni interes, utjecaj na okoliš,
zaštita prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na
proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te
usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davanja
koncesija iz članka 78. istog Zakona.

Prema čl. 19. istog zakona, studija opravdanosti davanja koncesije
mora sadržavati operativni sažetak, opći dio, tehničke,
financijske, ekonomske i pravne analize, a po potrebi i elaborat
zaštite okoliša. Studija, između stalog, mora sadržavati analizu
troškova i koristi
koncesije u odnosu na proračun davatelja koncesije,

Prema čl. 20., procjena vrijednosti koncesije izračunava se na
temelju podataka iz studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno
analize davanja koncesije.

Prema čl. 24. ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, odluka o
koncesiji sadrži područje pomorskog dobra koje se daje na upotrebu
ili gospodarsko korištenje; način, uvjete i vrijeme upotrebe ili
gospodarskog korištenja pomorskog dobra, stupanj isključenosti opće
upotrebe, naknadu koja se plaća za koncesiju, ovlaštenja davatelja
koncesije, popis objekata podgradnje i nadgradnje koji se nalaze na
pomorskom dobru i daju se u koncesiju, prava i obveze ovlaštenika
koncesije uključujući i obvezu održavanja i zaštite pomorskog
dobra, te zaštite prirode ako se pomorsko dobro nalazi na
zaštićenom dijelu prirode.
Budući da je čl. 9. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
utvrđeno da se davanjem pomorskog dobra na gospodarsko korištenje
mogu druge osobe djelomično ili potpuno isključiti od upotrebe ili
korištenja, molimo da nam dostvaite informaciju o planiranom
stupnju isključenosti javnosti iz korištenja područja koje se
planira dati u koncesiju.
ZAKONOM O KONCESIJAMA , čl. 17., je propisano i da je rok na koji
se koncesija daje ne smije ograničavati tržišno natjecanje više
nego što je to nužno kako bi se osigurala amortizacija stvarne
vrijednosti ulaganja koncesionara i razuman povrat uloženog
kapitala, istodobno uzimajući u obzir troškove i rizike koje
koncesionar preuzima za vrijeme trajanja koncesije.

S poštovanjem,

Dušica Radojčić

prikazati citirane dijelove