akumulacije Samarica i akumulacije Miletinac

Zahtjev za pristup informacijama od Darko Podravec za Hrvatske vode, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim slijedeće informacije:

Dostupnu dokumentaciju za zahvate akumulacije Samarica i akumulacije Miletinac: idejna rješenja idejne projekte, lokacijske dozvole, elaborate o njihovom utjecaju na okoliš i prirodu.

Molim dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte.

U slučaju stupanja zahtjeva molim vas o tome povratnu informaciju sukladno članku 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Darko Podravec

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo
Vam kako slijedi.

 

1.            Akumulacija Samarica:

 

Za planiranu vodnu građevinu Akumulacija Samarica postoji sljedeća
projektna dokumentacija izrađena tijekom 1980-ih godina.

 

1.       Studija akumulacionih mogućnosti reguliranja vodnog režima na
vodotocima sliva Česme: Sredska, Grabovnica i Vrtlin,  1982. godina,

2.       Investicijsko tehnička dokumentacije na nivou Glavnog projekta za
Akumulaciju Samarica na vodotoku Srijedska, 1984. godina,

3.       Glavni projekt Akumulacije Samarica, 1985. godina.

Navedena dokumentacija ne Dokumentacija ne postoji u digitalnom obliku
zbog datuma izrade, ali postoji u arhivama Hrvatskih voda u Zagrebu i
Bjelovaru i moguće ju je dobiti na uvid. Hrvatske vode su u 2017. godini
ponovno aktivirale aktivnosti na pripremi Akumulacije Samarica te je
izrađena “Verifikacija projektnog rješenja akumulacije Samarica s analizom
opravdanosti izgradnje te novelacijom hidrologije“. Navedenu dokumentaciju
posjedujemo u digitalnom obliku, te ju u prilogu dostavljamo u .pdf
formatu. U planu za 2018. godinu je nabava Idejnog projekta za ishođenje
lokacije dozvole. Ukoliko se nabava ne provede u 2018. godini, provesti će
se sljedeće godine.

 

2.            Akumulacija Miletinac:

 

Za planiranu vodnu građevinu Akumulacija Miletinac postoji projektna
dokumentacija izrađena tijekom 1980-ih godina. Projekt je neko vrijeme bio
planiran kao retencija i nazivao se Retencija Miletinac, a danas se
planira kao akumulacija i zove se Akumulacija Miletinac.

 

Tijekom 2006. godine Hrvatske vode su inicirale izradu idejnog projekta i
studije utjecaja na okoliš retencije Miletinac. Studiju i idejni projekt
izradila je tvrtka Elektroprojekt.  Dana 14. srpnja 2008. izdano je od
strane nadležnog ministarstva Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/07-02/169,
URBROJ: 531-08-1-1-2-15-08-8) o prihvatljivosti zahvata na okoliš uz
primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.
Hrvatske vode u nekoliko navrata započinju postupak izdavanja lokacijske
dozvole za predmetni zahvat, ali se postupci prekidaju zbog potreba dopuna
dijela prostorno planske dokumentacije, kao i radi dopuna idejnog projekta
u dijelu potrebe izmicanja infrastrukturne elektro-mreže s planiranog
prostora retencije.

 

Tijekom posljednjeg postupka za izdavanje lokacijske dozvole krajem 2012.
godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (MGPU), Sektor za
sustav prostornog uređenja istovremeno traži od Uprave za zaštitu prirode
Mišljenje (klasa: UP/I-350-05/12-01/227, URBROJ: 531-05-12-2) o potrebi
provedbe postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, jer
u vrijeme postupka Procjene utjecaja na okoliš ista nije provedena, s
obzirom da tada nije postojala takva zakonska obveza koja je sada na
snazi.

 

Dana 28. siječnja 2013. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
temeljem Mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOP) od 14.
siječnja 2013. (KLASA: 612-07/12-61/68, URBROJ: 517-07-1-1-2-12-2) o
potrebi provedbe postupka Prethodne ocjene za ekološku mrežu i provedenog
ponovljenog uvida u idejni projekt i obilaska lokacije, donosi Zaključak
(KLASA: UP/I-350-05/12-01/227, URBROJ: 531-05-13-11) prema kojem je
potrebno provesti postupak Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu i
dopuniti idejni projekt prilozima i opisima izmiještanja elektroenergetske
infrastrukture prema ponovljenim posebnim uvjetima HEP-a i faznošću
građenja.

 

Dana 15. listopada 2013. godine predan je prema HV Ev.br.ug. 21-202/13
zahtjev s Elaboratom u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (KLASA:
351-03/13-01/0154, URBROJ: 374-21-1-13-1) za prethodnom ocjenom za
ekološku mrežu temeljem kojeg je 14. studenoga 2013. godine izdano
Rješenje od Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I
612-07/13-60/48, URBROJ: 517-07-1-1-2-13-5), da je za predmetni zahvat
potrebno obavezno provesti postupak Glavne ocjene.

 

Na temelju izrađene Studije glavne ocjene prihvatljivosti retencije
Miletinac za ekološku mrežu prema HV Ev.br.ug. 21-250/14, Hrvatske vode 5.
veljače 2015. predaju u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zahtjev za
glavnom ocjenom prihvatljivosti, međutim postupak se i prije početka
prekida, jer je u međuvremenu istekao rok valjanosti navedenog Rješenja
Ministarstva na Studiju iz 2008. godine o prihvatljivosti zahvata za
okoliš, te se od nositelja zahvata traži da se ponovi postupak ocjene o
prihvatljivosti zahvata za okoliš u okviru kojeg bi se proveo i postupak
prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

 

Stoga se ugovara prema HV Ev.br.ug. 21-155/15 novelirana Studija utjecaja
na okoliš koja sadrži i poglavlje Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za
ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine, br.
80/13 i 78/15), Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13),
Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14)
i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine,
broj 146/14). Studija se u tehničkom dijelu oslanja na Idejni projekt
retencije Miletinac iz 2007. godine i na Dopunu idejnog projekta iz 2014.
godine.

 

Nakon dovršetka studije podnesen je zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i
prirode za procjenu studije utjecaja na okoliš 24. studenog 2015. godine.
Na osnovi podnešenog zahtjeva, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
osnovalo je stručno povjerenstvo od 12 članova, te je dogovoren termin
održavanja 1. Sjednice povjerenstva 10. veljače 2016. godine.

 

Hrvatske vode 26. rujna 2016. godine ugovaraju Studiju izvodljivosti.
Nakon Studije izvodljivosti ugovorena je Novelacija postojeće Studije
utjecaja na okoliš i studije izvodljivosti, te će se nakon njenog
završetka pokrenuti ponovni postupak izdavanja lokacijske dozvole.

 

Sve projekte, rješenja i dokumentaciju kojom raspolažemo u digitalnom
obliku, zbog veličine, dostavljamo preko Jumbo maila. Ostale dokumente
možete dobiti na uvid u arhivi Hrvatskih voda u Zagrebu.

 

Nastavno Vam dostavljamo poveznicu:

 

[1]https://jumboiskon.tportal.hr/download/1...,

 

na kojoj možete pronaći sljedeću dokumentaciju:

 

1.       Verifikacija projektnog rješenja akumulacije Samarica s analizom
opravdanosti izgradnje te novelacijom hidrologije, Zagreb, lipanj 2018.

2.       Studija o utjecaju na okoliš retencije Miletinac, Zagreb, rujan
2015.

3.       Sažetak Studije o utjecaju na okoliš retencije Miletinac, Zagreb,
rujan 2015.

4.       Studija izvodljivosti brane Miletinac, Zagreb, veljača 2017.

5.       Idejni projekt akumulacije Miletinac, Zagreb, srpanj 2018.

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

 

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.

References

Visible links
1. https://jumboiskon.tportal.hr/download/1...