Dostava drugostupanjskog rješenja o uklanjanju nelegalne građevine

Zahtjev za pristup informacijama od Livija Plančić za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Livija Plančić

Poštovani Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – Uprave za inspekcijske poslove - Područnog ureda u Splitu - Službe Split za Grad Split i centralno područje Splitsko-dalmatinske županije Klasa UP/I-362-02/13-02/01319, Ur. broj 531-07-1-2-1-14-15 od 18.05.2014. godine naloženo je Gradu Splitu uklanjanje dijela bespravno građene ceste na lokaciji Sitno Gornje bivše oznake ŽC-6163.
Prema mojim saznanjima naslovljeno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja kao drugostupanjsko tijelo odlučilo je po žalbi Grada Splita izjavljenoj na citirano prvostupanjsko rješenje, a drugostupanjsko rješenje dostavljeno je Gradu Splitu još u veljači 2015. godine.
Obzirom da je značajan dio bespravno izgrađene ceste čije je uklanjanje naloženo izgrađen preko zemljišta koje je u mome vlasništvu nesporno sam zainteresirana strana koja ima pravni interes za pribavljanje drugostupanjskog rješenja, ali mi prvostupanjsko tijelo nije dostavilo rješenje doneseno povodom žalbe, a niti su od prvostupanjskog tijela poduzete radnje da se pristupi izvršenju rješenja.
Stoga molim:
- dostavu drugostupanjskog rješenja kojim je odlučeno po žalbi Grada Splita izjavljenoj na rješenje od 18.05.2014. godine;
- dostavu povratne informacije o razlozima zbog kojih se nije pristupilo izvršenju prvostupanjskog rješenja već nakon njegovog donošenja, a posebno nakon donošenja drugostupanjskog rješenja.

S poštovanjem,

Plančić Livija, Split

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Pravo na pristup informacijama podrazumijeva pravo tražiti informacije (dokumente, zapise podataka i druge informacije) koje su nastale u vezi sa radom institucije, koje tijelo javne vlasti posjeduje, ali ne i obvezu tijela da stvara nove informacije - davanje mišljenja, obrazloženja, pojašnjavanja, potvrđivanje ili demantiranje navoda i slično, koje ne postoje kao izrađene u trenutku kada je zahtjev postavljen. Pravo na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji i ne predstavlja dužnost tijela javne vlasti da ulaže dodatni trud, povezivanje, tumačenje, odnosno stvaranje informacije. Stoga davanje pojašnjenja, očitovanja, tumačenja koja u trenutku podnošenja zahtjeva za pristup informacijama nisu bila izrađena nije "informacija" u smislu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Kada korisnik postavlja pitanja na koja očekuje sastavljanje odgovora radi se o općim upitima, te na takve upite najčešće odgovara glasnogovornik tijela javne vlasti i nadležna organizacijska jedinica.

Rok za odgovor na opće upite je 30 dana.

Više o ovome možete saznati putem linka:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Savjetujemo podnositelju da kreira novi zahtjev u kojem će tražiti dokumente iz kojih bi mogao dobiti tražene informacije npr. rješenje, odluku, specifikaciju, cjenik, ugovor, zakonski, podzakonski akt ili sličnih dokumentata jer će na taj način možda lakše doći do željenih informacija korištenjem Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama,

1 privitaka

Poštovana,

Slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste, ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), a sukladno odredbi članka 17. stavka 1. točke 2. istog Zakona, u prilogu Vam dostavljamo presliku rješenja KLASA: UP/II-362-02/14-21/297, URBROJ: 531-074-2-2-15-8 od 15. siječnja 2015.
Obavještavamo Vas i slijedeće:
Uvidom u evidenciju ovog Ministarstva utvrdili smo da je inspekcijskom predmetu KLASA: 362-02/10-01/1808, izvršen inspekcijski pregled i proveden ispitni postupak vezano za izgradnju vodovoda na lokaciji Sitno Gornje, na k.č.z. 4301/7 k.o. Sitno Gornje.
Odgovorna osoba tvrtke „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.. Split, direktor mr.oec. Antonio Kardum dostavio je građevinsku dozvolu broj: Up/I-04-722/85 od 21.05.1985.g.
Uvidom u dokumentaciju pribavljenu od Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Omiš utvrđeno je da je za izgradnju vodovoda na lokaciji Sitno Gornje, koji dijelom prolazi preko na k.č.z. 4301/7 k.o. Sitno Gornje, ishođena građevinska dozvola broj: Up/I-04-722/85 od 21.05.1985.g., čiji je sastavni dio izvedbeni projekt izrađen od R.O. Opće vodoprivredno poduzeće za vodno područje dalmatinskih slivova, Split, OOUR „Projekt“ od kolovoza 1983.g., odgovorni projektant Lukša Dragičević, ing.
Nadalje vezano uz gradnju dijela ceste bivše oznake ŽC 6163, na lokaciji Sitno Gornje, na k.č.z. 4059, 6137, 4120/5, 4120/4, 4120/3, 4119/2, 4120/2, 4082, 4081, 4084, 4085/1, 4086/1, 4118/2, 4118/3, 4118/1, 4117/4, 6140, 4087, 4108, 4109, 4111, 4112/1, 4112/2, 4117/2, 4116, 4115, 4205, 4478/1, 4475/1, 4475/2, 4475/3, 4475/4, 4472, 6089/3,4301/7, 4471, 4210, 4466, 4464, 4463, 4460, 4459, 4458, 6098/1, 4211, 4212, 4214, 4216, 4218/1, 4453, 4452, 4450, 4447/3, 4447/2, 4447/1, 4218/2, 4219, 4235, 4236/1, 4236/2, 4336/3, 4444, 4443, 4442, 4240/14, 4266/1, 4266/2, 4270/4, 4270/6, 4432/3, 4432/4, 4271/1, 4271/2, 4272, 4275, 4277 i 4301/7 k.o. Sitno, bez potvrđenog glavnog projekta, a za koje je doneseno rješenje o uklanjanju KLASA: UP/I-362-02/13-02/1319, URBROJ: 531-07-1-2-1-14-15 od 16. svibnja 2014.,
obavještavamo Vas da u slučajevima kada rješenje ne izvrši sam izvršenik, građevinska inspekcija planira i provodi prisilna izvršenja putem ugovornog izvođača Ministarstva po službenoj dužnosti, ne na zahtjev prijavitelja, suvlasnika, susjeda ili zainteresiranih osoba. Naime, prije odluke o izvršenju svakog pojedinog rješenja, radi zaštite javnog interesa, provjeravaju se sve okolnosti i aktualne činjenice vezane za svrhovitost prisilnog uklanjanja u odnosu na opće stanje u prostoru i zahvaćenost okolnog područja nezakonitom gradnjom. Iz tih razloga građevinska inspekcija je i u prethodnom razdoblju prioritetno provodila uklanjanje nezakonitih građevina koje su izgrađene ili su se gradile izvan planiranih građevinskih područja te unutar zaštićenih područja kao što je pomorsko/vodno dobro, zaštićeni obalni pojas, nacionalni parkovi i slično.
Navedeno znači da će se i u narednom razdoblju prisilna izvršenja inspekcijskih rješenja provoditi sukladno planovima i navedenim kriterijima, uvažavajući pri tom i mogućnost ozakonjenja, pravomoćnost inspekcijskog rješenja, lokaciju građevine i sl., te će se prioritetno uklanjati građevine za koje nije podnesen zahtjev za ozakonjenje i građevine izvan planiranih građevinskih i/ili unutar zaštićenih područja i sl.

Prilog:
- kao u tekstu

                     

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: http://www.mgipu.hr
P  Molimo da prije printanja ove e-pošte razmislite o Vašoj odgovornosti prema okolišu

prikazati citirane dijelove