Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Duga Resa osnivač

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Grad Duga Resa

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Sveti Antun
2. Mjesni odbor Vidanka
3. Mjesni odbor Mrežnica
4. Mjesni odbor Trešnjevka
5. Mjesni odbor Stara Sela
6. Mjesni odbor Varoš
7. Mjesni odbor Gornje Mrzlo Polje
8. Mjesni odbor Donje Mrzlo Polje
9. Mjesni odbor Belajska Vinica
10. Mjesni odbor Pećurkovo Brdo
11. Mjesni odbor Sveti Petar
12. Mjesni odbor Belavići
13. Mjesni odbor Dvorjanci
14. Mjesni odbor Zvečaj
15. Mjesni odbor Lišnica
16. Mjesni odbor Petrakovo Brdo

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Grad Duga Resa

Poštovani,

prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08)
osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka obveznika
osobnog identifikacijskog broja koju korisnici osobnog identifikacijskog
broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod
razmjene podataka. Obveznici osobnog identifikacijskog broja su sve
pravne i fizičke osobe kojima su temeljem članka 8. istog Zakona
dodijeljeni osobni identifikacijski brojevi.

Odredbama članka 5. točka 2. Zakona propisano je da su korisnici osobnog
identifikacijskog broja koji osobne identifikacijske brojeve koriste za
povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod
razmjene podataka, državna tijela, jedinice lokalne i područne
samouprave , pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili
neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači odnosno jedan
od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne samouprave
te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti.

Člankom 14. stavak 1. Zakona propisano je da Evidenciju o osobnim
identifikacijskim brojevima vodi Ministarstvo financija - Porezna
uprava, a temeljem stavka 3. istog članka osigurava korisnicima broja,
na njihov zahtjev, dostup podataka o osobnom identifikacijskom broju
primjenom informacijskih tehnologija, poštujući propise o zaštiti
osobnih podataka.

Sukladno odredbama članka 50. Pravilnika o osobnom identifikacijskom
broju (NN 1/09, 117/10, 125/13, 31/15, 1/17, 6/20, 44/21) propisan je
način na koji korisnici broja mogu postavljati upite u Evidenciju.

Slijedom navedenog, a sukladno zakonskim odredbama, vidljivo je da Grad
kao jedinica lokalne samouprave nije ovlaštenik niti obveznik vođenja
Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima kao što niti ažuriranu
Evidenciju ne posjeduje kao što je i evidentno da Vi kao podnositelj
zahtjeva za osobnim identifikacijskim brojevima mjesnih odbora ne bi
bili korisnik navedenih brojeva sukladno odredbama Zakona te Vam obzirom
na navedeno nismo u mogućnosti dati tražene podatke te se s Vašim
zahtjevom eventualno obratite Ministarstvu financija - nadležnoj
Poreznoj upravi.

S poštovanjem,

Helena Milković Klokočki, dipl.iur.
Službenik za informiranje Grada Duge Rese

--
Gradska služba
Grad Duga Resa
Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa
tel. 047/819-010, 819-011
fax. 047/841-465
e-mail: [Grad Duga Resa e-mail za zahtjeve]
web: dugaresa.hr

22.1.2023. u 15:07, Miroslav Schlossberg piše:

prikazati citirane dijelove

--
AVG antivirusni softver je proverio ovu e-poštu na viruse.
www.avg.com

Za: Grad Duga Resa

Poštovani,
Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) propisano je da su mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi pravne osobe.

Primjer jednog vašeg mjesnog odbora te njegov OIB:
GRAD DUGA RESA MJESNI ODBOR VIDANKA - prihod, dobit, blokada, rejting - info.BIZ 2.0
https://infobiz.fina.hr/public/OIB-37447...

Molim vas dostavu popisa svih mjesnih samouprava kojima je Grad Duga Resa osnivač, te njihove pripadajuće OIB brojeve. Vi kao osnivač biste trebali imati pristup tim podacima.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg,

From: Helena Milković <[1][e-mail adresa]>
Date: Tue, Feb 21, 2023 at 12:09 PM
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Dostava OIB-a za mjesne
samouprave kojima je Grad Duga Resa osnivač
To: <[2][e-mail adresa]>

Poštovani,

Po dostavljenom zahtjevu za pristup informacijama od 22.01.2023. kojim
tražite OIB-ove za mjesne odbore Grada Duge Rese, dostavljen vam je
odgovor 24.01.2023. Naknadnim pregledom prakse o tajnosti/javnosti
podataka koje tražite utvrđena je javnost podataka istih pa ih i
dostavljamo. Osobno se ispričavam zbog kasnijeg odgovora zbog mnogobrojnih
drugih prioritetnih poslovnih obveza a između kojih su i poslovi
službenika za informiranje.

1. Mjesni odbor Sveti Antun OIB: 23121965552

2. Mjesni odbor Vidanka OIB:37447656197
3. Mjesni odbor Mrežnica OIB:19995866556

4. Mjesni odbor Trešnjevka OIB:60548411238

5. Mjesni odbor Stara Sela OIB:83534960658

6. Mjesni odbor Varoš OIB:10993484384

7. Mjesni odbor Gornje Mrzlo Polje OIB: 27011666615

8. Mjesni odbor Donje Mrzlo Polje OIB:21117479969

9. Mjesni odbor Belajska Vinica OIB:32951394269

10. Mjesni odbor Pećurkovo Brdo OIB:60183682310

11. Mjesni odbor Sveti PetarOIB:82778808712

12. Mjesni odbor Belavići OIB: 77149945000

13. Mjesni odbor Dvorjanci OIB: 44443956447

14. Mjesni odbor Zvečaj

15. Mjesni odbor Lišnica OIB: 64784595077

16. Mjesni odbor Petrakovo Brdo OIB: 98493630589.

Postoji i 17.-ti mjesni odbor Sveta Jelena no isti ne posjeduje niti OIB
niti MB.

S poštovanjem.

 Helena Milković Klokočki dipl.iur.
Pročelnik Gradske službe
Službenik za informiranje
Grad Duga Resa

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]