Dress code u hrvatskim školama

Osnovna škola Draž ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Osnovna škola Draž

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Josip Varga,

Citiram Hanna Mohar <[ZPPI #2492 email]>:

prikazati citirane dijelove

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama
dostavljamo Vam sljedeću informaciju:
Naša Škola nema propisani način odjevanja za učenike kao ni za
učitelje.

S poštovanjem,

prikazati citirane dijelove

Josip Varga,dipl.iur.