Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Općina Plaški

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Općina Plaški

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Općina Plaški


Attachment Pristup informacijama mediji.pdf
5.7M Download View as HTML


Uvažena,

Putem ovog pisanog podneska dostavljamo Vam tražene informacije sukladno
Zakonu o pravu na pristup informacijama (N.N. br 25/13 i 85/15) kao i
članku 2. i 3. Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija Općine Plaški (GKŽ  11/17).

 A. Popis medija 2016 i 2017

1. Glasnik Karlovačke županije (GKŽ) je službeno glasilo Općine Plaški u
kojem redovito objavljujemo sve akte koje donosi predstavničko tijelo
općine (Općinsko vijeće Općine Plaški) i izvršna vlast (općinski načelnik
Općine Plaški),

2. plaćanja su izvršena za gornji medij s proračunske stavke „usluga
promidžbe i informacija),

3. prileže vjerodostojna isprava o plateži:

-        računi za 2016 i 2017. godinu s dokazima uplate iz čega je
razvidno za koje usluge vršimo plaćanje

 B. Udruga za lokalni razvoj „TURBINA PROMJENA“

 1. Udruga za lokalni razvoj „TURBINA PROMJENA“ Karlovac izvršila je
uslugu izrade službene web stranice Općine Plaški s unosom podataka,
 2. plaćanje je izvršeno za gornji medij s proračunske stavke „ostale
intelektualne usluge“,
 3. prileže vjerodostojna isprava o plateži:

-        račun za 2016. godinu s dokazima uplate iz čega je razvidno za
koje usluge je izvršeno plaćanje

 C. INFOGRUPA d.o.o.  Otokok oštarijski 29, Ogulin

 1. INFOGRUPA d.o.o. Ogulin vrši  uslugu izrade, održavanja i registracije
službene web stranice Općine Plaški. Po završetku gore narečenog posla
(koji je u tijeku) Općina Plaški imat će modificiranu  web stranicu u
odnosu na trenutno aktivnu.
 2. plaćanja su izvršena za gornji medij s proračunske stavke „ostale
intelektualne usluge“,
 3. priležu vjerodostojne isprave o plateži:

-        računi  iz 2017. godine iz kojih je razvidno koje usluge plaćamo

-        ugovor o poslovnoj suradnji od 15.09.2017. godine

 D. TJEKOM 2016. I 2017. GODINE Općina Plaški nije vršila bilo koje
financiranje, sufinanciranje ili doniranje  sredstava prema bilo kom
ili kakvom mediju u Republici Hrvatskoj
 E. NAPOMENE:

 1. Općina Plaški poslove gore opisane vrši sukladno Pravilniku o
provođenju jednostavne nabave (Klasa: 022-01/17-01/96, Urbroj:
2133/14-01-17-1 od 01.09.2017.godine) što podrazumijeva metode i
načine koji se primjenjuju za jednostavnu nabavu do 20.00,00 kuna, od
20.000,00 kuna i od 70.000-200000 kuna za usluge i od 70000 do 500000
kuna za radove .

Uz pozdrav i dužno poštovanje,

 

OPĆINA PLAŠKI

Službenik za informiranje

Pročelnik

 

Slavko Šušnjić, dipl.prav

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Plaški može: