Granice obuhvata županija, gradova/općina, naselja, ... u KLM ili slučnom formatu

Zahtjev za pristup informacijama od Žarko Čović za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Na internetu je moguće pronaći granice obuhvata manjih prostornih jedinica unutar pojedinih država pa tako i za Republiku Hrvatsku ali ti podaci nisu potpuno točni (npr. https://gadm.org/download_country_v3.html).

Zasigurno takvi podaci postoje (Google ima i do razine mjesnih zajednica unutar gradova za RH pa vjerojatno moramo imati i mi) u formatu prikladnom za grafički prikaz na računalnim mapama (Google Maps, OpenLayers, Leaflet,...).

Zanima me da li se ti podaci na nekoj poveznici mogu preuzeti ili mi iste možete emailom poslati. Te podatke trebam za izradu aplikacije za vlastite potrebe.

Hvala.
S poštovanjem,
Žarko Čović

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev koji ste nam uputili putem e-pošte 8. veljače 2021. godine obavještavamo Vas kako je zahtjev sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) ustupljen Državnoj geodetskoj upravi na daljnje postupanje.

Dopis prilažemo ovoj e-pošti.

S poštovanjem,

Služba za odnose s javnošću i informiranje I Service for Public Relations and Information

t: +385 1 3782 475
e: [Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb e-mail za zahtjeve]

Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
mpgi.gov.hr

prikazati citirane dijelove

Nardić Marijana,

4 privitaka

Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da se na Vaš zahtjev ne primjenjuje Zakon o pravu na
pristup informacijama („Narodne Novine“ broj, 25/13, 85/15.) sukladno čl.
1. st. 3. navedenog Zakona  te će isti biti proslijeđen nadležnoj
ustrojstvenoj jedinici od koje ćete dobiti odgovor u zakonskom roku.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected]

 

Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove

Služba za nabavu i opće poslove

Odjel za opće poslove i pisarnicu

 

Marijana Nardić, dipl. iur.

Voditeljica odjela

 

e: [2][e-mail adresa]

t: 01 6166-519

 

Gruška 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska

 

     
     
[3]cid:[email protected] [4]cid:[email protected] [5]cid:[email protected]

 

 

prikazati citirane dijelove

1 privitaka

Poštovani,

 

Državna geodetska uprava zaprimila je Vaš zahtjev kojim tražite podatke o
granicama pojedinih prostornih jedinica, o čemu Vam se ovom prilikom
očitujemo.

 

Sukladno članku 6. [1]Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN
112/18) podaci državne izmjere, katastra nekretnina, registra zgrada,
katastra infrastrukture, registra prostornih jedinica i registra
geografskih imena javni su ako ovim Zakonom ili posebnim zakonom nije
drugačije određeno. Navedeni podaci daju se na uvid, a isprave, ispisi i
drugi dokumenti utemeljeni na tim podacima izdaju se na način određen ovim
Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te propisima kojima
se uređuje pravo na pristup informacijama.

 

Registar prostornih jedinica sadrži podatke o vrsti i imenu,
identifikatoru, prikazu granica i izvoru podatka o granicama prostornih
jedinica, podatke o prostornim jedinicama s kojima se povezuju, posebne
podatke (status, sjedište i dr.) te vrstu, izvor i datum primjene.

 

Uvid u podatke ostvaruje se izravnim uvidom bez naknade putem mrežnih
stranicama Državne geodetske uprave ([2]Geoportal, [3]Katastar u pokretu)
ili u katastarskom uredu pri čemu stranka podnosi zahtjev ili  uz naknadu
izdavanjem izvadaka i ispisa iz službenih registara Državne geodetske
uprave kada stranka podnosi zahtjev za izdavanje podataka.

 

Podaci iz grafičkog dijela Registra prostornih jedinica  (set podataka
„Svi podaci za područje Republike Hrvatske“ - do razine statističkog
kruga) izdaju se na zahtjev stranke, u shapefile formatu, u HTRS96/TM
referentnom koordinatnom sustavu. Sukladno [4]Pravilniku o određivanju
visine stvarnih troškova uporabe dokumentacije državne izmjere i katastra
nekretnina (NN 59/18), pod točkom 8.2, ovaj set podataka iznosi 5.000,00
kuna, a sastoji se od slojeva: država, županije, gradovi/općine, naselja,
katastarske općine, jedinice mjesne samouprave i statistički krugovi.

 

Za izdavanje podataka iz grafičke baze Registra prostornih jedinica,
potrebno je ispuniti [5]zahtjev te ga s 15,00 kuna državnih biljega
dostaviti na adresu Državne geodetske uprave, Gruška 20, 10000 Zagreb.
Obavještavamo Vas da je za navedene podatke nadležan Sektor za EU fondove,
međunarodnu suradnju i posebne registre, Služba za posebne registre, Odjel
za registar prostornih jedinica. Nakon odobrenja zahtjeva, izrađuje se
račun i priprema Izjava sukladno članku 11. i članku 16. Pravilnika o
određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije
državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18). Podatke je moguće
preuzeti nakon primitka potvrde o uplati te potpisane i ovjerene Izjave
kojom se korisnik obvezuje da će preuzete podatke upotrebljavati
isključivo u svrhu navedenu u zahtjevu sukladno članku 183. Zakona o
državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18).

 

S poštovanjem,

 

Državna geodetska uprava

 

 

prikazati citirane dijelove