Obrana od poplave županjske Posavine

Zahtjev za pristup informacijama od Ilija Tikvić za Hrvatske vode, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani
Planom navodnjavanja vukovarsko-srijemske županije planirana je gradnja precrpnih stanica na rijeci Savi od Račinovaca do Babine grede i izgradnja retencije Spačva. Poslije poplava u županjskoj Posavini tadašnji predstavnici Hrvatskih voda i župan vukovarsko-srijemski su tada govorili da je gradnja ovih objekata nužna za dugoročnu zaštitu od poplava na ovom području i da se ide u brzu gradnju tih objekata pa me zanima :
- dali su napravljeni glavni projekti za gradnju precrpnih stanica na rijeci Savi od Račinovava do Babine grede
- dali su ishođene građevinske dozvole za gradnju precrpnih stanica na rijeci Savi od Račinovaca do Babine grede
- dali su napravljeni glavni projekti za gradnju Retencije Spačva
- dali je ishođena građevinska dozvola za gradnju retencije Spačva

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo
Vam kako slijedi.

 

1.       Uz rijeku Savu na potezu od Račinovaca do Babine Grede provodi se
projekt crpne stanice Teča:

 

-          Crpna stanica Teča na rijeci Savi projektirana je za potrebe
odvodnje dijela melioracijskog područja Biđ - Bosutskog polja veličine
5.250 hektara.

Odvodnja se vrši glavnim odvodnim kanalima Teča i Obošnica koji su
položeni najnižim dijelovima slivnog područja i spajaju se neposredno

prije crpne stanice. Crpna stanica je predviđena (projektirana) s
gravitacijskim ispustom i tri crpna agregata kapaciteta 6,12 m³/s.

 

-          Uslugu izrade Glavnog i Izvedbenog projekta Hrvatske vode su
ugovorile s tvrtkom ELEKTROPROJEKT d.d., Zagreb, Alexandra von Humboldta
4. Projekti su u

završnoj fazi izrade (80%), a radne verzije su predane Naručitelju na
daljnju upotrebu. Procijenjena vrijednost radova izgradnje crpne stanice

je 22,250.000,00 kn bez PDV-a.

 

-          Raspisani su natječaji za uslugu Revizije Glavnog projekta
glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije i temeljnog tla -
betonske i

zidane konstrukcije i geotehničke konstrukcije sa rokom usluge od 30 dana.

 

-          U II. kvartalu 2018. godine planira se predaja zahtjeva i
ishođenje građevinske dozvole.

 

-          U III. kvartalu 2018. godine planira se objava Nabave za
izgradnju crpne stanice, odabir Izvođača radova i Ugovaranje radova
izgradnje crpne stanice.

 

-          Crpna stanica Teča na Savi kod Račinovaca sastoji se od
sljedećih objekata:

 

o   dovodni kanal,

o   zgrada crpne stanice,

o   interna prometnica s platoom,

o   revizijsko okno tlačnog cjevovoda,

o   ustava,

o   izljevna građevina,

o   odvodni kanal,

o   trafostanica.

 

2.       Projekt retencije Spačva:

 

Projekt retencije Spačva priprema se u okviru prekograničnog projekta
FORRET, punog naziva „Razvoj projekta prekogranične šumske retencije za
integrirano upravljanje rizicima od poplava, okolišem i šumama“ /
Development of Transboundary Forrest Retention Project for Integrated
Flood Risk, Environmental and Forestry Management. FORRET je zajednički
prekogranični projekt hrvatskih i srbijanskih institucija nadležnih za:
upravljanje vodama i upravljanje rizicima od poplava (Hrvatske vode, JVP
„Vode Vojvodine“), upravljanje šumama (JP „Vojvodinašume“) i zaštitu
prirode i očuvanje biološke raznolikosti (WWF Adria - međunarodna Udruga
za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti, Zagreb). Hrvatske
vode su vodeći partner u ovom projektu. Tijekom provedbe projekta uz
projektne partnere bit će uključene i ostale nadležne nacionalne
institucije obiju država, kao što su predstavnici nadležnih tijela i
institucija zaduženih za vode, šume i zaštitu prirode i okoliša, a koji će
biti uključeni kroz radna tijela Projekta u cilju dobivanja optimalnih
rješenja upravljanja prostorom iz obuhvata projekta. Uz glavni cilj
projekta, smanjenje rizika od poplava kroz uspostavu zajedničkog
monitoringa i mjere smanjenja rizika od poplava, prvenstveno mjere zelene
infrastrukture (među kojima bi bila i prekogranična šumska retencija za
rasterećenje savskih velikih voda) i konačno unapređenje sustava
upravljanja rizicima od poplava - osigurat će se i kvalitetnije
upravljanje šumama uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanja
bioraznolikosti ovog jedinstvenog područja od međunarodne važnosti.
Projektom su, između ostalog planirane aktivnosti zajedničke baze podataka
za vode, šume, okoliš i prirodu, zajednički monitoring uz postavljanje
dvije nove vodomjerne postaje, po jedna sa svake strane granice, izrada
zajedničkog hidrološko-hidrauličkog modela, izrada dvije nacionalne
studije upravljanja šumskim resursima, izrada zajedničke studije
bioraznolikosti koja će obuhvatiti nacionalne specifičnosti obiju država
te brojne druge aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta je 1.626.842,24
eura, a financira će se iz Programa prekogranične suradnje IPA Hrvatska -
Srbija 2014. - 2020. (85%) te projektni partneri (15%) iz vlastitih
sredstava. Provedba projekta FORRET je predviđena u trajanju od dvije i
pol godine.

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

 

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.