Studija višenamjenskog korištenja ličkih voda i rijeke zrmanje za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina zadarskog zaleđa

Zahtjev za pristup informacijama od Ivica Jeđud za Hrvatske vode, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Hrvatske vode, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Poštovani Hrvatske vode,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dokument 'Studija višenamjenskog korištenja ličkih voda i rijeke zrmanje za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina zadarskog zaleđa' koji je ishod 'D2+D1+UGOVOR O IZRADI PREDINVESTICIJSKE STUDIJE VIŠENAMJENSKOG KORIŠTENJA LIȌKIH VODA I RIJEKE ZRMANJE ZA POTREBE NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA ZADARSKOG ZALEАA' koji se vodi pod evidencijskim brojem u registru ugovora javne nabave 'OP 2012/433' s datumom do kojeg je sklopljen ugovor 15.11.2014 s iznosom sklopljenog ugovora 1.226.250,00 kn s PDV-om.'

S poštovanjem,

Ivica Jeđud

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, upućujemo
Vas da „Studija višenamjenskog korištenja ličkih voda i rijeke Zrmanje za
potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina zadarskog zaleđa“ nije
dovršena i da je njena izrada u tijeku.

 

S poštovanjem,

Hrvatske vode

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.