Uvid u javne podatke o koncesiji za izvođenje rudarskih radova u kamenolomu "Sridnjak" u Bibinjama

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga Eko-Zadar za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

s obzirom na to da već godinama bilježimo pritužbe na posljedice djelovanja Kamenoloma "Sridnjak", a koje utječu na kvalitetu života lokalnog stanovništva, molimo Vas za pristup podacima o koncesiji za izvođenje rudarskih radova u kamenolomu "Sridnjak" u Bibinjama.

S poštovanjem,

Udruga Eko-Zadar

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

S obzirom na to da je već prošao zakonski rok od 15 dana za odgovor na upućeni zahtjev za pristup informacijama, ponavljam zahtjev još jednom i molim Vas da nam na njega odgovorite čim prije.
Naime, informacija koju tražimo nam je jako bitna za nastavak komunikacije između različitih dionika (tijela javne uprave, privatnici, građani/ke), a u cilju saniranja velikih ekoloških problema u okolici Bibinja.

Informacije koju tražimo su javni podatci o koncesiji na temelju koje tvrtka Lavčević d. o. o. vrši postupke eksploatacije kamena u Kamenolomu „Sridnjak“.
Već godinama bilježimo pritužbe na posljedice djelovanja Kamenoloma "Sridnjak", a koje utječu na zdravlje i kvalitetu života lokalnog stanovništva te Vas molimo za informacije:
- naziv i ime koncesionara,
- datum početka ostvarivanja koncesije,
- datum isteka koncesije,
- naziv (vrsta) koncesije,
- lokacija korištenja koncesije,
- važeći koeficijent za obračun naknade za koncesiju

Molimo Vas da nam ove podatke dostavite elektroničkom poštom na e-mail: [email address] .
Srdačan pozdrav,
Udruga Eko-Zadar
Špire Brusine 12, 23 000 Zadar

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Status je pokazivao da je zahtjev uspjesan no nema vidljivog odgovora niti komentara podnositelja zahtjeva o tome s kojim je odgovorom ovaj zahtjev bio uspjesan - te korisnici Imamo pravo znati ne vide sadrzaj odgovora na ovaj zahtjev za pravo na pristup informacijama.

Molimo da odgovori uvijek budu upuceni elektronskim putem na isti nacin na koji je zahtjev poslan, odnosno kada je zahtjev odgovoren postanskim putem da podnositelj tako navede u komentaru.

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb
Poštovani,

molimo Vas za dodatno pojašnjenje informacija koje ste nam dostavili 14. 8. 2018. na adresu [email address]. Naime, nismo sigurne kako interpretirati informacije koje ste nam dostavili, odnosno nismo sigurne što one konkretno znače. Stoga je naše pitanje:
1. S obzirom na to da ste naveli u odgovoru da "Trgovačko društvo LAVČEVIĆ ZADAR d. o. o. Zadar nije sukladno odredbama Zakona o rudarstvu (Narodne novine, broj 56/13. i 14/14.) sklopilo ugovor o koncesiji sa nadležnim tijelom za rudarstvo", znači li to da je ugovor na temelju kojega se odvija izvođenje rudarskih radova u kamenolomu "Sridnjak" pravno nevažeći? Znači li to da se izvođenje radova u kamenolomu odvija protupravno?
2. Sukladno članku 166. stavku 5. Zakona o rudarstvu, zanima nas je li prije jeli sklapanju ugovora iz 2000. provedeno javno nadmetanje?
3. Ako nije, znači li to da je i dalje na snazi odobrenje bivše Općine Zadar?

S poštovanjem,

Udruga Eko-Zadar