Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zdenka Radoš je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera kao dio skupine poslane na 254 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Ognjen Borčić, Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera

Poštovani,

Sukladno korespondenciji, pojašnjavamo kako su predmetni javno dostupni na službenom web-u
JU NP Plitvička jezera poveznicom kako slijedi:
http://www.np-plitvicka-jezera.hr/hr/opc...

Lijepi pozdrav

Ognjen Borčić, struč. spec. oec.
Savjetnik za odnose s javnošću - glasnogovornik
T: +385 53 751 761
M: +385 99 2767 217
[Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera e-mail za zahtjeve]

www.np-plitvicka-jezera.hr
Javna ustanova
NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA
„Znanstveno- stručni centar Dr. Ivo Pevalek“
53231 Plitvička Jezera, Josipa Jovića 19
Hrvatska/Croatia

prikazati citirane dijelove