Plan gospodarenja otpadom

Zahtjev za pristup informacijama od Ilija Tikvić za Općina Lovas

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Lovas

Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo općinsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Opcina Lovas,

1 privitaka

Poštovani,

sukladno članku 5., 17. i 20. Zakona o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 25/13 i 85/15), a vezano za Vaš
zahtjev za pristup informacijama od 21. siječnja 2018. godine, dostavljamo
Vam slijedeće objašnjenje, kako slijedi:

- Općina Lovas je trenutno u postupku objave Nacrta Plana gospodarenja
otpadom Općine Lovas za period od 2018. - 2024. godine, radi pribavljanja
mišljena, prijedloga i primjedbi javnosti. Isto Vam mogu dostaviti nakon
usvajanja Plana od strane općinskog vijeća Općine Lovas.

- u privitku dostavljam Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na
području Općine Lovas u 2016. godini (izvješće za 2017. godinu mogu Vam
dostaviti nakon usvajanja na sjednici općinskog vijeća Općine Lovas koja će
se održati tijekom veljače 2018. godine).

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Referent za administrativne poslove
Jedinstvenog upravnog odjela
Andrijana Bistrović

-----Izvorna poruka-----
From: Ilija Tikvić
Sent: Sunday, January 21, 2018 9:48 AM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Lovas
Subject: Plan gospodarenja otpadom

Za: Općina Lovas

Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje
izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo
općinsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6269 email]

Je li [Općina Lovas e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Lovas? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------