Status projekta Aglomeracija Zabok Faza 2

Zahtjev za pristup informacijama od Zoran Kalinić za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Poštovani,

sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim da mi putem elektroničke pošte, na adresu s koje ste dobili ovaj Zahtjev, dostavite:

1. Sva izvješća od 1. rujna 2020. godine do danas o provedbi projekta Aglomeracija Zabok Faza 2, vezano uz aktivnosti na trasama HZ1, HZ1.1 i GR1,
2. Dijelove iz gore navedenih izvješća u kojima se opisuju problemi u provedi projekta, potreba za izmještanjem predmetnih trasa, aktivnosti na preprojektiranju i izmještanju predmetnih trasa, te dijelovi izvješća u kojima se opisuju novonastali troškovi proizašli iz potrebe izmještanja predmetnih trasa,
3. Popis svih preprojektiranih i/ili izmještenih dijelova na predmetnim trasama,
4. Predstavke i pritužbe koje ste dobili od građana koji su nezadovoljni provedbom navedenog projekta, uz uklanjenje osobnih podataka podnositelja predstavke ili pritužbe radi zaštite osobnih podataka,
5. Zabilješku sa sastanka s obilaskom predmetnih trasa, održanog 24. svibnja 2022. godine u Zaboku, na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatskih voda u ulozi Posredničkog tijela 2, Fani Bojanić, Krunoslav Matulin i Krešimir Malešević,
6. Zabilješku sa sastanka na temu predmetnih trasa održanog 7. lipnja 2022. godine u Zagrebu u prostorijama Hrvatskih voda, na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatskih voda u ulozi Posredničkog tijela 2, Fani Bojanić, Krunoslav Matulin, Krešimir Malešević, Tomislav Knežević i Tomislav Suton,
7. Revidirane izvedbene projekte za predmetne trase.

S poštovanjem,
Zoran Kalinić

Pristup Informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Poštovani,

vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama zaprimljen dana 28. veljače 2023. godine obavještavamo Vas da se sukladno članku 22. stavku 1. podstavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/22), produžuje rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama za 15 dana, obzirom da se traži veći broj različitih informacija.

S poštovanjem,
Petra Jezidžić

prikazati citirane dijelove

Pristup Informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

2 privitaka

Poštovani gosp. Kalinić,

Temeljem članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15, 69/22; u daljnjem tekstu: Zakon), a nastavno na Vaš zahtjev, kojim ste od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zatražili:
1. Sva izvješća od 1. rujna 2020. godine do danas o provedbi projekta Aglomeracija Zabok Faza 2, vezano uz aktivnosti na trasama HZ1, HZ1.1 i GR1,
2. Dijelove iz gore navedenih izvješća u kojima se opisuju problemi u provedi projekta, potreba za izmještanjem predmetnih trasa, aktivnosti na preprojektiranju i izmještanju predmetnih trasa, te dijelovi izvješća u kojima se opisuju novonastali troškovi proizašli iz potrebe izmještanja predmetnih trasa,
3. Popis svih preprojektiranih i/ili izmještenih dijelova na predmetnim trasama,
4. Predstavke i pritužbe koje ste dobili od građana koji su nezadovoljni provedbom navedenog projekta, uz uklanjenje osobnih podataka podnositelja predstavke ili pritužbe radi zaštite osobnih podataka,
5. Zabilješku sa sastanka s obilaskom predmetnih trasa, održanog 24. svibnja 2022. godine u Zaboku, na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatskih voda u ulozi Posredničkog tijela 2, Fani Bojanić, Krunoslav Matulin i Krešimir Malešević,
6. Zabilješku sa sastanka na temu predmetnih trasa održanog 7. lipnja 2022. godine u Zagrebu u prostorijama Hrvatskih voda, na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatskih voda u ulozi Posredničkog tijela 2, Fani Bojanić, Krunoslav Matulin, Krešimir Malešević, Tomislav Knežević i Tomislav Suton,
7. Revidirane izvedbene projekte za predmetne trase,
ovim putem u prilogu Vam dostavljamo podatke kojima Ministarstvo raspolaže a vezano uz točku 4. zahtjeva.
U odnosu na ostale točke zahtjeva utvrđeno je da Ministarstvo ne posjeduje zatražene informacije, te se sukladno članku 21. stavku 1. Zakona dio zahtjeva koji se odnosi na točke 1., 2., 3., 5., 6. i 7. ustupa Hrvatskim vodama na nadležno postupanje.

S poštovanjem,
Petra Jezidžić

prikazati citirane dijelove

Danko Biondić,

3 privitaka

Poštovani,

Podnositelj zahtjeva gospodin Zoran Kalinić ([ZPPI #9933 email]) podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Zahtjev za pristup informacijama. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je odgovorilo na dio predmetnog zahtjeva, a ostatak je ustupilo Hrvatskim vodama. Uvidom u predmetni zahtjev utvrđeno je da se traži informacija o realizaciji projekta Aglomeracije Zabok. Sukladno odredbi članka 21. stavak 1., Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15), u privitku Vam dostavljamo predmetni zahtjev na daljnje postupanje (Zahtjev.pdf).

S poštovanjem,

Hrvatske vode

Službenik za informiranje
dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----
Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.
----- Disclaimer -----
This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Please do not read the message if you are not its designated recipient. If you have received this message by mistake, please inform its sender and destroy the original message and its attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, reproduction or publication of this message is forbidden. HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained within this message necessarily reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing e-mail messages.

Danko Biondić,

4 privitaka

[Subject only] FW: USTUPANJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ZAGORSKOM VODOVODU - REALIZACIJA PROJEKTA AGLOMERACIJE ZABOK

prikazati citirane dijelove