Ugradnja razdjelnika topline

Pisani zahtjev podnositelja sanja knjaz za Hrvatska elektroprivreda, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: sanja knjaz

Poštovani Hrvatska elektroprivreda,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

U kojem roku je propisano ugraditi razdjelnike topline na
radijatore. Također, zanima me postoje li sankcije ako se
razdjelnici ne ugrade, bilo u slučaju da većina stanara to ne želi,
materijalne nemogućnosti ili nekog drugog razloga. Naime,
dosadašnja iskustva ljudi su pokazala da su im računi veći nakon
ugradnje, a smisao cijele priče je navodno pravedna naplata
topline. Ima li u svijetlu navedenoga ugradnja uopće smisla u
zgradama koje nemaju toplinsku izolaciju.

S poštovanjem,

sanja knjaz

Spojite s ovim

Od: sluzbenikzainformiranje
Hrvatska elektroprivreda, Zagreb


Attachment image001.jpg
0K Download


Poštovana,

 

obavezna ugradnja uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske
energije (dalje u tekstu: razdjelnici) ili mjerila za mjerenje potrošnje
toplinske energije te uređaja za regulaciju odavanja topline (dalje u
tekstu: termostatski radijatorski ventili) uređena je Zakonom o tržištu
toplinske energije (NN 80/13, 14/14 i 102/14) (dalje u tekstu: Zakon),
koji je donio Hrvatski sabor. Ovim Zakonom se Hrvatska prilagođava odredbi
Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012.
o energetskoj učinkovitosti, koju moraju primijeniti sve države članice
Europske unije. HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., kao energetski subjekt, i
vlasnici samostalnih uporabnih cjelina spojenih na toplinske sustave, kao
krajnji kupci toplinske energije, dužni su poštovati odredbe ovog Zakona,
kao i podzakonskih akata koji iz njega proizlaze.

 

Zakonom je u člancima 33. i 52. definirano da su vlasnici samostalnih
uporabnih cjelina u zgradi/građevini izgrađenoj prije stupanja na snagu
tog Zakona dužni radi racionalnijeg korištenja energije ugraditi
razdjelnike ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije i
termostatske radijatorske ventile. Svi vlasnici samostalnih uporabnih
cjelina unutar zgrade/građevine koja ima više od 70 (sedamdeset)
samostalnih uporabnih cjelina (stambenih/poslovnih prostora) dužni su
ugraditi ove uređaje do 31. 12. 2015. u svaku samostalnu uporabnu cjelinu,
a vlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine koja ima
2 (dvije) ili više samostalnih uporabnih cjelina dužni su ugraditi
navedene uređaje do 31. 12. 2016. u svaku samostalnu uporabnu cjelinu.

 

Za vlasnike samostalnih uporabnih cjelina, odnosno krajnje kupce koji su
fizičke osobe (vlasnici stambenih prostora), a ne poštuju ovu odredbu,
Zakon u članku 50. propisuje novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 do
50.000,00 kuna, a za pravne osobe (vlasnike poslovnih prostora) novčanu
kaznu u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna. Inspekcijski nadzor nad
provedbom Zakona provode nadležni inspektori Ministarstva gospodarstva.

 

Obzirom na tehničke mogućnosti i karakteristike zgrada/građevina spojenih
na toplinske sustave HEP-TOPLINARSTVA d.o.o., većina naših krajnjih kupaca
se odlučuje se za ugradnju razdjelnika, obzirom da bi ugradnja mjerila za
mjerenje potrošnje toplinske energije zahtijevala značajniju
rekonstrukciju unutarnjih instalacija, kao i veće financijske izdatke. Uz
ugradnju razdjelnika ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije
obavezna je i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, kojim krajnji
kupci mogu podešavati željenu temperaturu prostorija u kojima se nalaze
radijatori.

 

Prema trenutno važećem načinu raspodjele i obračuna troškova, krajnjim
kupcima čiji su stambeni/poslovni prostori jednake površine, raspodjeljuje
se jednaka količina toplinske energije utrošene za grijanje prostora, bez
obzira troše li toplinsku energiju racionalno i štede ili energiju
bespotrebno rasipaju učestalim otvaranjem prozora, zbog nekvalitetne
stolarije i toplinske izolacije i sl. Ugradnjom razdjelnika i
termostatskih radijatorskih ventila krajnji kupci imaju mogućnost utjecati
na vlastite troškove za toplinsku energiju. Krajnji kupci koji racionalno
troše toplinsku energiju, koji su uložili u kvalitetnu stolariju i
izolaciju te se nalaze na povoljnom položaju u zgradi (npr. sredina
zgrade, južna strana i sl.), svakako će dobiti manje račune od krajnjih
kupaca koji učestalo otvaraju prozore, imaju nekvalitetnu stolariju i
izolaciju te čiji se stambeni/poslovni prostor nalazi na nepovoljnom
položaju u zgradi (npr. zadnji kat, sjeverna strana, iznad negrijanih
garaža i sl.).

 

U odnosu na dosadašnji način raspodjele troškova toplinske energije prema
površini prostora, ugradnja razdjelnika  i  termostatskih radijatorskih
ventila svakako omogućava pravedniju raspodjelu troškova u skladu s
potrošnjom svakog pojedinog stambenog/poslovnog prostora, obzirom da
krajnji kupci koji su ugradili ove uređaje racionalnim ponašanjem svakako
mogu utjecati na iznose svojih računa za toplinsku energiju. Ugradnjom
ovih uređaja neki vlasnici stanova i poslovnih prostora će dobiti manje,
neki jednake, a neki veće račune za toplinsku energiju u odnosu na račune
prije ugradnje razdjelnika, međutim, ukupna potrošnja toplinske energije
očitana na zajedničkom mjerilu u toplinskoj podstanici zgrade/građevine u
pravilu se smanji. Dosadašnje analize pokazuju kako se ukupna količina
isporučene toplinske energije očitana na zajedničkom mjerilu u toplinskoj
podstanici u većini zgrada u kojima su razdjelnici ugrađeni u više od 80%
stambenih/poslovnih prostora spojenih na zajedničko mjerilo smanjila
približno od 15 do 35%, u odnosu na razdoblje prije ugradnje ovih uređaja.

 

Bitno je spomenuti da u skladu s Pravilnikom o načinu raspodjele i
obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15)
krajnji kupci bez obzira što su ugradili razdjelnike i dalje određeni dio
toplinske energije plaćaju prema površini, jer se na taj način pokrivaju
troškovi zajednički potrošnje energije u zgradi – na vertikalama, u
stubištima itd. Predstavnik suvlasnika određuje koliki postotak toplinske
energije će se raspodjeljivati prema razdjelnicima, taj postotak se naziva
UR, a koliki postotak će se raspodjeljivati prema površini, što se naziva
UPOV. Udio raspodjele prema razdjelnicima (UR) može biti maksimalno 90%, a
minimalno 50%. Svaki stambeni/poslovni prostor dio je zgrade/građevine,
stoga krajnji kupci imaju obavezu snositi i dio troškova zajedničke
potrošnje toplinske energije.

 

Na kraju naglašavamo da razdjelnici nisu uređaji čijom ugradnjom se
automatski postiže ušteda energije, već oni krajnje kupce motiviraju na
racionalno korištenje toplinske energije i postizanje energetskih i
financijskih ušteda, što je i glavni cilj zbog kojeg je propisana obvezna
ugradnja razdjelnika.

 

Lijep pozdrav,

 

Zoran Vidović
Službenik za informiranje HEP grupe

HEP d.d.
ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000, ZAGREB

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska elektroprivreda, Zagreb može: