Zaustavljanje i obavljanje dostave u pješačkoj zoni

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Grad Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Postovani,

Molim vas dostavu sljedecih informacija:

1. Kojim aktom je uredeno pristup i kretanje vozila po pjesackim
zonama u Zagrebu (vozila fizickih i pravnih osoba, npr. dostave u
ugostiteljske objekte) - ljubazno vas molim dostavu presliku akta
odnosno puni link do akta ako je objavljen na internetskim
stranicama

2. Presliku rjesenja koje iz izdalo nadlezno upravno tijelo za
zaustavljanje i obavljanje dostave ugostiteljskim objektima u
pjesackoj zoni u 2016. godini

3. Informaciju o izdanim kaznama Prometnog redarstva Grada Zagreba
nositeljima Rjesenja za zaustavljanje i obavljanje dostave
ugostiteljskim objektima u pjesackoj zoni koji su se zadrzavali
duze od 15 minuta u 2016. te 2017 godini.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dana 31.5.2017 zaprimio sam postanskim putem (unatoc tome sto sam trazio dostavu podataka najekonomicnijim nacinom - elektronskom postom):

KLASA: 008-02/17-002/185
URBROJ: 251-02-04-1/03-17-6
Zagreb, 26. svibnja 2017.

Poštovani gospodine Schlossberg,

temeljem čl. 23.st.l.t.3 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje: Zakon), obavještavam Vas kako je Naredba o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 21 od 19. listopada 2015.) dostupna na poveznici http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht....

Također napominjem kako je način podnošenja zahtjeva za ishodovanje dozvole za dostavu u pješačkoj zoni u Zagrebu opisan na sljedećoj poveznici internetskih stranicama Grada Zagreba: Pješačke zone i druge zone s ograničenim prometom Odobrenja za kretanje u zonama.

Temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona presliku oglednog rješenja koje je izdalo nadležno upravno tijelo dostavljam Vam u privitku.

---

KLASA: 008-02/17-002/185
URBROJ: 251-02-04-1/03-17-7
Zagreb, 26. svibnja 2017.

Službenik za informiranje Grada Zagreba, na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15 u nastavku teksta: Zakon), postupajući u povodu zahtjeva Miroslava Schlossberga iz Zagreba, Karlovačka cesta ll9c, donosi

RJEŠENJE

Odbacuje se zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama u dijelu u kojem podnositelj zahtjeva traži informaciju o izdanim kaznama Prometnog redarstva Grada Zagreba nositeljima Rješenja za zaustavljanje i obavljanje dostave ugostiteljskim objektima u pješačkoj zoni koji su se zadržavali duže od 15 minuta u 2016.g. i 2017.g.

Obrazloženje

Dana. 11. svibnja 2017. ovo javnopravno tijelo zaprimilo je zahtjev za pristup informacijama Miroslava Schlossberga iz Zagreba, kojim zahtjevom podnositelj traži, citiram iz zahtjeva: ,,informaciju u Vidu preslike akta ili poveznice do internetske stranice na kojoj je objavljen akt kojim je uređen pristup i kretanje vozila po pješačkim zonama u Zagrebu, zatim presliku rješenja koje iz izdalo nadležno upravno tijelo za zaustavljanje i obavljanje dostave ugostiteljskim objektima u pješačkoj zoni u 2016. godini, te informaciju o izdanim kaznama Prometnog redarstva Grada Zagreba nositeljima Rješenja za zaustavljanje i obavljanje dostave ugostiteljskim objektima u pješačkoj zoni koji su se zadržavali duže od 15 minuta u 2016. te 2017 godini.“

Temeljem čl. 23.st.1.t.3 Zakona, podnositelj zahtjeva obaviješten je, dana 26. svibnja 2017., kako je Naredba o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 21 od 19. listopada 2015.) dostupna na poveznici http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht....

Temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona podnositelju zahtjeva dostavljena je preslika oglednog rješenja koje je izdalo nadležno upravno tijelo.

U dijelu zahtjeva u kojem podnositelj traži informaciju o izdanim kaznama Prometnog redarstva Grada Zagreba nositeljima Rješenja za zaustavljanje i obavljanje dostave ugostiteljskim objektima u pješačkoj zoni koji su se zadržavali duže od 15 minuta u 2016.g. i 2017.g., nadležni gradski ured - Gradski ured za prostorno Uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, dostavlja službeniku za informiranje očitovanje u kojem navodi kako ovo tijelo javne vlasti ne posjeduje evidenciju po traženom, niti je isto moguće ,,filtrirati“ (pretražiti) na opisani način

Člankom 23. stavkom 4. Zakona propisano je kako će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju, te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Nastavno na gornje navode, riješeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja stranka može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje ovom tijelu u pisanome obliku neposredno ili putem pošte, ili usmeno na zapisnik.

Na žalbu se ne plaća upravna pristojba.

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovani službenik za informiranje u tijelu javne vlasti Gradu
Zagrebu,

Dana 31.5.2017. zaprimio sam djelomičan odgovor.

Iz zahtjeva za pristup informacijama pod naslovom "Zaustavljanje i
obavljanje dostave u pješačkoj zoni" od 11.05.2017, tražio sam tri
(3) informacije na koje ste odgovorili kako slijedi:

TRAŽENA INFORMACIJA:
1. Kojim aktom je uredeno pristup i kretanje vozila po pjesackim
zonama u Zagrebu (vozila fizickih i pravnih osoba, npr. dostave u
ugostiteljske objekte) - ljubazno vas molim dostavu presliku akta
odnosno puni link do akta ako je objavljen na internetskim
stranicama

GRAD ZAGREB je odgovorio dopisom KLASA 008-02/17-002/185, URBROJ
251-02-04-1/03-17-6 od 26. svibnja 2017. u kojem je priložen link i
preslika Naredbe o uvjetima posredovanja vozila u središnjem dijelu
grada Zagreba.

Točka 1 je uspješno odgovorena.

TRAŽENA INFORMACIJA:
2. Presliku rjesenja koje iz izdalo nadlezno upravno tijelo za
zaustavljanje i obavljanje dostave ugostiteljskim objektima u
pjesackoj zoni u 2016. godini

GRAD ZAGREB je odgovorio dopisom KLASA 008-02/17-002/185, URBROJ
251-02-04-1/03-17-6 od 26. svibnja 2017. u kojem je priložena
preslika oglednog rješenja koje je izdalo nadležno upravno tijelo.

Točka 2 nije odgovorena.

Obrazloženje

Zahtjevom u točci 2 nije traženo ogledno rješenje (template), već
preslike svih rješenja koje je nadležno upravno tijelo izdalo u
2016. godini.

U zakonskom roku dostavljam zahtjev za dopunu dostavljenih
informacija te molim odgovor na zahtjev za dopunu u zakonskom roku:
- molim vas ispravak odgovora od 26.5.2017. te da uključi tražene
informacije iz točke 2.

TRAŽENA INFORMACIJA:
3. Informaciju o izdanim kaznama Prometnog redarstva Grada Zagreba
nositeljima Rjesenja za zaustavljanje i obavljanje dostave
ugostiteljskim objektima u pjesackoj zoni koji su se zadrzavali
duze od 15 minuta u 2016. te 2017 godini.

GRAD ZAGREB je odgovorio rješenjem KLASA: 008-02/17-002/185 URBROJ:
251-02-04-1/03-17-7 od 26. svibnja 2017. kojim Grad Zagreb odbacuje
dio zahtjeva za pristup informacijama kojim se traži informacija o
izdanim kaznama Prometnog redarstva Grada Zagreba nositeljima
Rješenja za zaustavljanje i obavljanje dostave ugostiteljskim
objektima u pješačkoj zoni koji su se zadržavali duže od 15 minuta
u 2016.g. i 2017.g.

Točka 3 je odbijena.

Rok za dostavu žalbe je 15 dana od dana primitka rješenja a žalba
se podnosi putem tijela javne vlasti koje će zatim dostaviti žalbu
Povjereniku za informiranje. -- Žalbu ću dostaviti odvojeno.

Caveat emptor:
Rok za odgovor na zahtjev za pristip informacijama je 15 dana od
dana zaprimanja zahtjeva za pristup informacijama:
- 11.05.2017 - zahtjev je podnesen elektronskim putem
- 26.5.2017 - tijelo šalje dopis i rješenje
= 20 dana
Tijelo nije dostavilo obavijest o produženju roka za odgovor.
Zaključak: tijelo je odgovorilo izvan zakonski propisanog roka.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

U Zagrebu 3. lipnja 2017.

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE (putem tijela javne vlasti)
Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ: Miroslav Schlossberg
[poštanska adresa]
[poštanska adresa]

TIJELO: Grad Zagreb
Trg Stjepana Radića 1
10 000 Zagreb

Ž A L B A

protiv Rješenja tijela javne vlasti Grad Zagreb (dalje u tekstu:
tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja prava na pristup
informacijama.

Prilozi:

Preslik korespodencije po predmetu ostvarivanja prava na pristup
informacijama koja uključuje zahtjev za pristup informacijama od
11. svibnja 2017., dostupan na linku
http://imamopravoznati.org/request/zaust...
Rješenje tijela javne vlasti klasa 008-02/17-002/185, urbroj
251-02-04-1/03-17-7 od 26. svibnja 2017.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,
85/15, dalje u tekstu: Zakon), žalitelj je tijelu javne vlasti dana
11. svibnja 2017. godine podnio zahtjev za pristup informacijama u
kojem je pod točkom 3 od tijela javne vlasti tražena dostava
informacija o izdanim kaznama Prometnog redarstva Grada Zagreba
nositeljima Rješenja za zaustavljanje i obavljanje dostave
ugostiteljskim objektima u pjesačkoj zoni koji su se zadržavali
duže od 15 minuta u 2016. te 2017 godini.

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup
informacijama od 11. svibnja 2017.

II. Dana 26. ožujka 2017. tijelo javne vlasti je Rješenjem odbacilo
zahtjev za pristup informacijama iz točke 3 jer tijelo javne vlasti
ne posjeduje evidenciju po traženom, niti je isto moguće
“filtrirati” (pretražiti) na opisan način. Tijelo je odbacilo
zahtjev za informacije iz točke 3 po članku 23. stavak 4. Zakona
jer tijelo ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se
informacija nalazi.

D o k a z : Rješenje tijela klasa 008-02/17-002/185, urbroj
251-02-04-1/03-17-7 od 26. svibnja 2017.

III. Žalitelj je nezadovoljan odgovorom tijela u dijelu u kojem
navode da nemaju saznanja o informaciji odnosno da ne posjeduju
traženu informaciju.

Tijelo, točnije nadležni gradski ured (Gradski ured za prostorno
uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet) izdaje rješenja kojima se odobrava zaustavljanje i
obavljanje dostave ugostiteljskim objektima u pješačkoj zoni na
temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi a u vezi s člankom 20. Odluke o uređenju prometa i
člankom 5. stavak 3. Naredbe o uvjetima prometovanja vozila u
središnjem dijelu grada Zagreba.

Nadzor nad provedbom Odluke o uređenju prometa (dalje u tekstu:
Odluke,
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht...),
sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama provodi gradsko
upravno tijelo nadležno za prometno redarstvo, osim članka 15.
stavka 2. i članaka 17., 23. i 24. Odluke nad provedbom kojih
nadzor provodi gradsko upravno tijelo nadležno za komunalno
redarstvo. Poslove prometnog i komunalnog redarstva obavljaju
prometni redari i komunalni redari.

U svezi svega ranijeg navedenog, prilikom počinjenog možebitnog
prekršaja, prometni/komunalni redar izdaje obavezni prekršajni
nalog. Osim toga, prometni redari u Gradu Zagrebu nose ručne
uređaje (terminalne, dlanovnike, odnosno drugi službeni primjereni
naziv) u kojem digitalnim putem upisuju prekršaje. S obzirom da
netko može počiniti prekršaj i postupiti suprotno rješenju tijela o
dozvoli za boravak teretnih motornih vozila u središnji dio grada
Zagreba i pješačku zonu radi svakodnevne dostave, upisani prekršaji
sadrže također upisane informacije potrebne za prepoznavanje
ovakvog prekršaja. Bez obzira može li na računalu djelatnik tijela
“isfiltrirati” odnosno pretražiti te podatke, te tijelo ne može
tvrditi da podaci ne postoje u slučaju kada ih djelatnik ne može
prepoznati kroz korištenje dostupnih alata ili računalne aplikacije
te nije na službeniku da izvlači, izdvaja, pretražuje ili filtrira
informacije koje su tražene zahtjevom.

Ne smatra se nepostojanjem informacije kada tijelo informaciju ne
može izdvojiti iz veće zbirke ili evidencije podataka. Samo
postojanje evidencije o naplaćenim kaznama je dokaz postojanja
traženih informacija ili dijela traženih informacija (npr. u
slučaju nemogućnosti dostave u traženom obliku s traženim
elementima, tijelo obaviještava da dostavlja cijelu evidenciju
odnosno zbirku podataka koja može sadržiti dio traženih podataka li
tijelo ih nije izdvojilo jer nema vremena ili mogućnosti).

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup
informacijama od 11. svibnja 2017. i rješenje tijela javne vlasti
od 26. svibnja 2017.

IV. U članku 5, točci 3, Zakon jasno propisuje pojam “informacije”:
»Informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti
u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na
koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni,
optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo
izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge
osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i
radom tijela javne vlasti.

Svojim zahtjevom žalitelj nije od tijela tražio stvaranje nove
informacije, niti izdvajanje, fitriranje ili pretraživanje, već
dostavu informacije gdje se tražena informacija može pronaći, dakle
u informacije kakvima raspolaže tijelo u potpunosti bez pretvorbe,
filtriranja ili izdvajanja određene informacije. Drugim riječima -
tijelo je trebalo prepoznati da se tražena informacija nalazi u
evidenciji izdanih kazni koje izdaje prometno ili komunalno
redarstvo Grada Zagreba i ponuditi dostavu tog podatka kao jedinog
mogućeg podatka gdje žalitelj može (sam) pronaći odnosno izdvojiti
željeni podatak.

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup
informacijama od 11. svibnja 2017.

IV. U Rješenju od 26. svibnja 2017. tijelo javne vlasti je odbacilo
zahtjev za pristup informacijama iz točke 3 jer je nadležni gradski
ured - Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet po očitovanju koje je
dostavilo službeniku za informiranje navelo kako ovo tijelo ne
posjeduje evidenciju po traženom, niti je isto moguće “filtrirati”
(pretražiti) na opisan način. Tijelo je odbacilo zahtjev za
informacije iz točke 3 po članku 23. stavak 4. Zakona jer tijelo ne
posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

U članku 13. točka 1. Zakona, službenik za informiranje je
mjerodavna osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup
informacijama, te u istom članku, točka 3. službenik za
informiranje osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u
vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.

Žalitelj smatra da je službenik za informiranje prihvatio
očitovanje o nepostojanju informacije bez dodatnog proispitivanja
istog, te je moguće da osoba koja je potpisala očitovanje nadležne
unutranje ustrojstvene jedinice nije upoznata sa Zakonom i
zakonskim odredbama u pravu na pristup informacijama. U takvom
slučaju, službenik za informiranje treba štititi prava korisnika
informacija te informirati druge zaposlenike tijela od kojih traži
informacije i učiniti sve što je moći službenika za informiranje da
se zahtjev riješi pozitivno.

D o k a z : preslik Rješenja tijela javne vlasti klasa
008-02/17-002/185, urbroj 251-02-04-1/03-17-7 od 26. svibnja 2017.

IX. Budući da tijelo javne vlasti nije u upravnom postupku
dostavilo tražene podatke, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

1. Žalba se uvažava.
2. Poništava se Rješenje tijela javne vlasti.
3. Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana žalitelju
dostavi na najekonomičniji način (npr. elektronskim putem na adresu
izvornog zahtjeva) informacije (npr. evidenciju, zbirku ili skup
podataka) gdje se mogu pronaći u potpunosti ili dijelom tražene
informacije o naplaćenim kaznama prometnog redarstva.
4. Nalaže se službeniku za informiranje da potpuno i pravodobno
informira druge djelatnike u tijelu javne vlasti o pravu na pristup
informacijama.

Žalitelj:
Miroslav Schlossberg
(potpisanu žalbu dostavljam odvojeno)

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Klasa UP/II-008-07/17-01/463
Urbroj 401-01/06-18-04
20.3.2018

Rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se odbija pravovremena izjavljena zalba kao neosnovana.

U objasnjenju se navodi izmedju ostaloga kako je u drugostupanjskom postupku dana 19.12.2017 u sluzbenim prostorijama Sektora za komunalno i prometno redarstvo izvrsen neposredni uvid u sustav pracenja i evidentiranja prekrsajnih kazni Prometnog redarstva te je utvrdjeno da se u isti pri evidentiranju prekrsaja putem video nadzora te fotografiranjem na mjestu dogadjanja od strane prometnih redara, upisuju podaci o tablici vozila vlasnika, adresi prekrsitelja te vrsti prekrsaja. ...odredjeni prekrsaj je potrebno izabrati iz padajuceg izbornika, a u kojem su kao stavke navedeni prekrsaji iz clanaka 78. do 83. te 12 stavka 4 Zakona o sigurnosti prometa na cestama ...te je utvrdjeno da isti ne sadrze stavku koja bi odgovarala informaciji koju je trazio zalitelj.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: