Cijena vode i odvodnje

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Tompojevci
Molim Vas da mi u pdf dostavite :
- zahtjev i obrazloženje distributera vode i odvodnje za odobrenje trenutne cijene vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike na području Vaše Općine
- odluku i obrazloženje odluke kojim je općinsko vijeće prihvatilo trenutnu cijenu vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike na području Vaše Općine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Općina Tompojevci

2 privitaka

Poštovani,

vezano za vaš zahtjev od 07.01.2018. , a sukladno Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN br,. 25/13 i 85/15), dostavljam Vam :

- Zahtjev distributera vode
- Suglasnost Općinskog načelnika

Napomena: naknada za korištenje voda naplaćuje se u skladu s Uredbom o
visini naknade za korištenje voda (NN 82/2010, 83/2012, 10/2014), a naknada
za zaštitu voda u skladu s Uredbom o visini naknade za zaštitu voda (NN
82/10, 83/12, 151/2013).

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Kata Cvitković

-----Izvorna poruka-----
From: Ilija Tikvić
Sent: Sunday, January 7, 2018 12:50 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Tompojevci
Subject: Cijena vode i odvodnje

Za: Općina Tompojevci
Molim Vas da mi u pdf dostavite :
- zahtjev i obrazloženje distributera vode i odvodnje za odobrenje
trenutne cijene vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike
na području Vaše Općine
- odluku i obrazloženje odluke kojim je općinsko vijeće prihvatilo
trenutnu cijenu vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike
na području Vaše Općine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6215 email]

Je li [Općina Tompojevci e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Tompojevci? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Općina Tompojevci

2 privitaka

-----Izvorna poruka-----

prikazati citirane dijelove