Rješavanja viškova i manjkova zaposlenika u školama

Igor Borić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Slavonski Brod

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) pozivam Vas da mi dostavite sljedeće informacije o rješavanja viškova i manjkova zaposlenika u školama:

• Provodi li Vaš ured ili Vaši predstavnici u Povjerenstvu za viškove i manjkove provjeru prijava viškova i manjkova zaposlenika u školama? Ukoliko da, molim Vas navedite kako.

• Je li nadležno tijelo nadziralo rad Vašeg ureda ili Vaših predstavnika u Povjerenstvu za viškove i manjkove ili Povjerenstva za viškove i manjkove? Ukoliko jest, molim da mi se dostavi dokaz o nadzoru.

• Je li Vaš ured zaprimio primjedbe na rad Vaših predstavnika u Povjerenstvu za viškove i manjkove ili Povjerenstva za viškove i manjkove? Ukoliko jest, molim navedite na što su se odnosile?

Molimo Vas da tražene informacije dostavite u što kraćem roku, a najkasnije u roku propisanom čl. 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15) na e-mail: [email address].

S poštovanjem,

Igor Borić

Dalibor Bošnjaković, Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Slavonski Brod

2 privitaka

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE

U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU,

SPORT I TEHNIČKU KULTURU

KLASA:008-01/16-01/14

URBROJ: 2178-01-02-01/2-16-05

Slavonski Brod, 02. prosinca 2016. godine

 

 

PREDMET: Rješavanja viškova i manjkova zaposlenika u školama

-          odgovor, daje se

 

 

Poštovani,

 

            vezano za Vaš upit od 23.11.2016. godine, dostavljam odgovor,
kako slijedi, koji sam dobio od gđe Vesne Blumenšajn, dipl.iur.,
voditeljice Odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu u Uredu
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i gđe Blaženke
Maroičić-Mirosavljević, stručne savjetnice za osnovno školstvo u Uredu
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, koje su ujedno i članice
navedenih Povjerenstava:

 

            „Temeljem Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ 
broj 150/11 i 12/13) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim
školama („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 126/12, 94/13. i 152/14)) Ured državne uprave provodi
upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata pravnih osoba koje imaju
javne ovlasti (škola) u povjerenim im poslovima državne uprave. Člankom 3.
citiranog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama
navedeni su poslovi koje škole obavljaju na temelju javnih ovlasti.
Člankom 148. istog Zakona propisano je da inspekcijski nadzor u školskoj
ustanovi provodi prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom. Između
ostalog prosvjetna inspekcija provodi nadzor nad primjenom zakona i drugih
propisa kojima se uređuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, 
ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa te provodi nadzor vezan uz
primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora.

 

Prema uputama Zajedničkog povjerenstva na razini države za viškove i
manjkove, Povjerenstva na razini države i Povjerenstva na razini županije
nemaju ovlasti utjecati na iskazivanje zaposlenika organizacijskim viškom.
Ovlast za iskazivanje zaposlenika organizacijskim viškom, sukladno
propisima, ima isključivo poslodavac tj. ravnatelj škole. Na temelju
dostavljenih prijava i podataka o zaposlenicima koji su proglašeni
organizacijskim viškom od strane škola, Povjerenstvo na razini županije
utvrđuje Liste organizacijskih viškova zaposlenika s obzirom na vrstu
obrazovanja (kvalifikaciju) i donosi Odluke o prednosti pri zapošljavanju
na upražnjena radna mjesta koja su iskazale škole, temeljem Pravilnika o
kriterijima za donošenje odluke o prednosti pri zapošljavanju. Liste se
objavljuju na mrežnim stranicama Ureda i uredno ažuriraju.

 

Ministarstva nadziru rad tijela državne uprave pa tako i Ureda državne
uprave u Brodsko-posavskoj županiji. Ministarstvo uprave, odnosno Upravna
inspekcija temeljem Zakona o upravnoj inspekciji provodi nadzor nad
primjenom propisa kojima se uređuje opći upravni postupak  i posebni
upravni postupci od strane tijela državne uprave. S tim u svezi, ove
godine Upravna inspekcija provela je upravni nadzor u Uredu državne uprave
u Brodsko-posavskoj županiji. Predmet upravnog nadzora nije bio rad 
Povjerenstava za viškove i manjkove.

 

Povjerenstva za viškove i manjkove zaposlenika u školskim ustanovama
(osnovnim i srednjim) na nivou županije dužna su svaka tri mjeseca
dostavljati izvješća Zajedničkom povjerenstvu za viškove i manjkove na
nivou države.

 

Nije  bilo primjedbi na rad predstavnika Ureda u Povjerenstvima za viškove
i manjkove niti na rad Povjerenstava u cjelini.“

 

           

            S poštovanjem,

                                   Dalibor Bošnjaković, dipl.iur.,
službenik za informiranje u Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj
županiji